Olet täällä

Työyhteisöviestintä

Työyhteisöviestintä

Tunnus: CAM8LH105
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa työyhteisöviestintää organisaation strategisten tavoitteiden mukaan. Hän tietää, että menestyksen edellytyksenä on toimiva työyhteisöviestintä. Hän myös sisäistää viestintätaitojen merkityksen esimiestyössä. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan yhteisöllisen median mahdollisuuksia työyhteisön tavoitteiden saavuttamisessa.

Sisältö

  • laadukas työyhteisöviestintä ja sen kehittäminen
  • viestintäkulttuurin osa-alueet
  • monikanavainen johtamis- ja strategiaviestintä
  • esimiehen erilaiset viestintätilanteet
  • yhteisöllisen median käyttömahdollisuudet ja erityishaasteet
  • vuorovaikutuksen edistäminen työyhteisössä

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole lähtötasovaatimuksia eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1–2:

Opiskelija tietää, mitä työyhteisöviestintä tarkoittaa. Hän osaa jossain määrin arvioida, suunnitella ja toteuttaa sitä. Hän osaa jossain määrin arvioida työyhteisöviestinnän merkitystä strategisten tavoitteiden saavuttamissa. Opiskelija tietää myös, millaisia osa-alueita esimiehen viestintätaitoihin kuuluu.   

Osaamistaso 3–4:

Opiskelija tietää, mitä työyhteisöviestintä tarkoittaa. Hän osaa melko hyvin arvioida, suunnitella ja toteuttaa sitä strategialähtöisesti. Opiskelija tietää, millaisia osa-alueita esimiehen viestintätaitoihin kuuluu ja osaa kehittää omaa osaamistaan valituilla osa-alueilla. Lisäksi opiskelija toimii ryhmän jäsenenä aktiivisesti, työskentelee sitoutuneesti ja noudattaa aikataulua.

Osaamistaso 5:

Opiskelija sisäistää, mitä työyhteisöviestintä tarkoittaa. Hän osaa analyyttisesti arvioida, suunnitella ja toteuttaa sitä strategialähtöisesti. Opiskelija tietää, millaisia osa-alueita esimiehen viestintätaitoihin kuuluu sekä miten ja miksi niitä kannattaa kehittää. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan kriittisesti ja kehittää sitä systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti. Lisäksi opiskelija toimii ryhmän jäsenenä aktiivisesti ja kiinnittää erityistä huomiota antamansa vertaispalautteen laatuun. Hän työskentelee sitoutuneesti ja noudattaa aikataulua.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet

Opintojakson tehtäviä peilataan omiin työtehtäviin ja -kokemuksiin.

Kansainvälisyys

Tehtäviä tarkastellaan myös kansainvälisen ja monikulttuurisen yhteisön näkökulmasta.

Oppimistavat

Lähiopetustoteutus

Virtuaalitoteutus Moodlessa: harjoitustehtävät, osallistuminen keskusteluihin, itsenäinen työskentely. Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Kati Selvenius

Arviointitavat

  1. tehtävät, vertaispalautteet ja aktiivisuus 50 %
  2. kokoava lopputehtävä 50 %

Oppimateriaalit

Aarnikoivu, H. 2008. Esimiehenä arjessa. WSOYpro. Helsinki.
Ahonen, R. & Lohtaja-Ahonen, S. 2014. Palaute kuuluu kaikille. Human Interest.. Helsinki.
Juholin, E. 2013. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. MIF Oy. Helsinki
Muu käytettävä materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.