Olet täällä

Krea Työyhteisöviestintä

Krea Työyhteisöviestintä

Tunnus: CAM8LH105
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa työyhteisöviestintää organisaation strategisten tavoitteiden mukaan. Hän tietää, että menestyksen edellytyksenä on toimiva työyhteisöviestintä. Hän myös sisäistää viestintätaitojen merkityksen esimiestyössä. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan yhteisöllisen median mahdollisuuksia työyhteisön tavoitteiden saavuttamisessa.

  • laadukas työyhteisöviestintä ja sen kehittäminen
  • viestintäkulttuurin osa-alueet
  • monikanavainen johtamis- ja strategiaviestintä
  • esimiehen erilaiset viestintätilanteet
  • yhteisöllisen median käyttömahdollisuudet ja erityishaasteet
  • vuorovaikutuksen edistäminen työyhteisössä

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Osaamistaso 1–2:

Opiskelija tietää, mitä työyhteisöviestintä tarkoittaa. Hän osaa jossain määrin arvioida, suunnitella ja toteuttaa sitä. Hän osaa jossain määrin arvioida työyhteisöviestinnän merkitystä strategisten tavoitteiden saavuttamissa. Opiskelija tietää myös, millaisia osa-alueita esimiehen viestintätaitoihin kuuluu.   

Osaamistaso 3–4:

Opiskelija tietää, mitä työyhteisöviestintä tarkoittaa. Hän osaa melko hyvin arvioida, suunnitella ja toteuttaa sitä strategialähtöisesti. Opiskelija tietää, millaisia osa-alueita esimiehen viestintätaitoihin kuuluu ja osaa kehittää omaa osaamistaan valituilla osa-alueilla. Lisäksi opiskelija toimii ryhmän jäsenenä aktiivisesti, työskentelee sitoutuneesti ja noudattaa aikataulua.

Osaamistaso 5:

Opiskelija sisäistää, mitä työyhteisöviestintä tarkoittaa. Hän osaa analyyttisesti arvioida, suunnitella ja toteuttaa sitä strategialähtöisesti. Opiskelija tietää, millaisia osa-alueita esimiehen viestintätaitoihin kuuluu sekä miten ja miksi niitä kannattaa kehittää. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan kriittisesti ja kehittää sitä systemaattisesti ja kokonaisvaltaisesti. Lisäksi opiskelija toimii ryhmän jäsenenä aktiivisesti ja kiinnittää erityistä huomiota antamansa vertaispalautteen laatuun. Hän työskentelee sitoutuneesti ja noudattaa aikataulua.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet
Opintojakson tehtäviä peilataan omiin työtehtäviin ja -kokemuksiin.

Kansainvälisyys
Tehtäviä tarkastellaan myös kansainvälisen ja monikulttuurisen yhteisön näkökulmasta.

Oppimistavat

Verkkototeutus: harjoitustehtävät, vertaistyöskentely, itsenäinen työskentely sekä oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

  1. harjoitustehtävät, vertaistyöskentely ja aktiivisuus 50 %
  2. kokoava lopputehtävä 50 %

Vastuuopettajat

Kati Selvenius

Hanna Tattari

Oppimateriaalit  

Ahonen, R. & Lohtaja-Ahonen, S. 2014. Palaute kuuluu kaikille. Human Interest.. Helsinki.

Isotalus, P. & Rajalahti, H. 2017 Vuorovaikutus johtajan työssä. Alma Talent. Helsinki.

Juholin, E. 2013. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. MIF Oy. Helsinki.

Parppei, R. 2018. Tee, toimi, saa aikaan! Kehitä ja johda vuorovaikutusta. Alma Talent. Helsinki.

Pirinen, H. 2015. Esimies muutoksen johtajana. Alma Talent. Helsinki.

Muu käytettävä materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Countdown