Olet täällä

Design Sprint Days

Design Sprint Days
  • Tunnus: BUS8TN005
  • Laajuus: 3 op
  • Ajoitus: Lukukausi 3-X
  • Kieli: suomi
  • OPS: 2015
  • Opintojakson taso: Amk-tutkinto
  • Opintojakson tyyppi: Vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on väh. toisen vuoden opiskelija ja hallitsee oman alansa peruskäsitteet. Opintojaksolle voivat osallistua kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat (myös ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat).
Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee Google Design Sprint -kehittämisprosessin peruskäsitteet ja menetelmät sekä tietää mitä nopea palvelujen kehittäminen tarkoittaa. Opiskelija tietää kuinka Design Sprint -prosessin avulla tuetaan ratkaisujen ideointia, suunnittelua, protoilua ja testausta. Opiskelija hyödyntää prosessin kuuluvia menetelmiä opintojaksoon kuuluvassa kehittämisprojektissa ja tietää kuinka Design Sprint -tiimin jäsenenä toimitaan.

Arvosana 3
Opiskelija on sisäistänyt Google Design Sprint -kehittämisprosessin keskeiset käsitteet ja menetelmät. Lisäksi opiskelija ymmärtää nopean palvelujen kehittämisen hyödyt. Opiskelija osaa hyödyntää Google Design Sprint -prosessiin kuuluvia menetelmiä ratkaisujen ideointiin ja suunnitteluun sekä ratkaisujen protoiluun ja testaukseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Lisäksi opiskelija osaa toimia Design Sprint -tiimin jäsenenä.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee Google Design Sprint -kehittämisprosessin käsitteet ja menetelmät syvällisesti. Opiskelija syventää ymmärrystään menetelmistä itsenäisesti. Lisäksi opiskelija ymmärtää nopean palvelujen konseptoinnin ja protoilun hyödyt ja design sprinttien merkityksen liiketoiminnan kehittämisen kontekstissa. Opiskelija osaa hyödyntää Google Design Sprint -prosessiin kuuluvia menetelmiä ratkaisujen ideointiin ja suunnitteluun sekä ratkaisujen protoiluun ja testaukseen yhdessä asiakkaiden kanssa tuloksellisesti ja ansiokkaasti. Lisäksi opiskelija osaa toimia Design Sprint -tiimissä proaktiivisesti ja luovasti hyvin uudenlaisia ratkaisuja tavoitellen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet

Uusien ratkaisujen nopea protoilu ja kokeilu ennen investointia kalliiseen toteutukseen on menestymisen edellytys kaikkikanavaisten palveluratkaisujen maailmassa. Opintojaksolla toteutetaan viikon Design Sprint -prosessi toimeksiantajalle. Projektin tarkempi kuvaus löytyy osoitteesta: https://www.dropbox.com/s/0xmt2myhjgoeur0/Design%20sprint%20days_%C3%A4l...

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälisesti merkittävän yrityksen kehittämää Design Sprint -prosessia ja menetelmiä. Lisäksi hyödynnetään kansainvälisesti tunnettuja protoilutyökaluja.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 1) Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät, 2) työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen tai 3) omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen). Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Arviointi perustuu tiimin kehittämisprojektin prosessiin ja tuloksiin. Arvosana on yhteinen kaikille tiimin jäsenille.

Vastuuopettaja

Jarmo Sarkkinen, Pasila

Oppimateriaalit

Google Ventures. 2016. The Design Sprint. http://www.gv.com/sprint/
Knapp, J. 2016. Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. Simon & Schuster.

Countdown