Olet täällä

Tuotteet toimitusketjussa (Mestarimyyjä)

Tuotteet toimitusketjussa (Mestarimyyjä)

Tunnus: BUS8LH016
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaavalintainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on oppia tuotteiden toimitusketjuun liittyviä asioita siten, että opiskelija

- tutustuu Mestarimyyjä-koulutuksen avulla kaupan alaan työnantajana ja vähittäiskaupan toimintaan,
- ymmärtää toimitusketjun haasteita tuotteiden hankinnan, tuotannon, logistiikan, kaupanpidon ja kuluttamisen näkökulmista sekä
- osaa hankkia ja soveltaa ajankohtaista tietoa opinnoissaan sekä toimitusketjun eri osapuolten tehtävissä työskennellessään.

Sisältö

K-ryhmän ja koko Suomen suurin yksittäinen kaupan alan koulutus, Mestarimyyjä, on tarjolla myös oppilaitoksille. Sitä suoritetaan useissa ammattikorkeakouluissa ympäri Suomen. Koulutuksen teemat vaihtuvat jonkin verran vuosittain. Opiskelu ajoittuu syyslukukaudelle. Opiskelusta saa erillisen todistuksen ja oppilaitosten parhaimmistoa palkitaan stipendein.

Opintojaksolla käsiteltävät asiat täydentävät ja syventävät vuotuista Mestarimyyjän sisältöä.  Aiheet valikoituvat ryhmän omien oppimistarpeiden mukaan seuraavista:

  • Hankintatoimi  ja ostot (SA8000, BSCI ym)
  • Hankintayhteistyö (VMI, CPFR ym)
  • Tuotanto ja laatu (ISO-standardit ym)
  • Alkuperämaakysymykset ja tuotteiden jäljitettävyys
  • Pakkaukset ja pakkaaminen
  • Tuotteiden merkinnät ja käyttöohjeet
  • Tietotekniikka toimitusketjussa (SSCC, RFID ym)
  • Tuotteet käytössä ja kierrätys
  • Tuote- ja kuluttajaturvallisuus toimitusketjussa
  • Tuotevastuu, tuotevalvonta ja takaisinvedot

Työelämäyhteydet

Opiskelija osallistuu Mestarimyyjä-koulutukseen ja tuo oppimisympäristöön käytännön esimerkkejä  tuotteisiin liittyvistä hyvistä käytänteistä, ratkaisuista ja sovelluksista eri alojen toimitusketjuissa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Verkko-opiskelu itsenäisesti (Mestarimyyjä)  ja yhteisöllisesti (täydentävät osat) 80 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakso toteutetaan käytännönläheisesti ottaen huomioon erityisesti opiskelijoiden omat työtehtävät ja uratoiveet. Sisältöalueista valitaan yhdessä kiinnostavimmat ja niihin etsitään yhdessä tietoa. Teoriatietoa jalostetaan käytännön esimerkkien avulla.

Pääpaino on verkkokeskusteluilla. Lisäksi jokainen tuottaa yhteisen tiedon kerryttämiseksi yhden raportin valitsemastaan aiheesta. Nämä raportit jaetaan ja niistä käydään keskustelua.

Mestarimyyjä-koulutukseen voi osallistua useana vuonna valitsemalla eri kaupan alojen koulutuksia. Henkilökohtaisesti opiskelijan kanssa sovitaan opintojakson täydentävien osien suorittamisesta, mikäli hän haluaa jatkuvasti täydentää osaamistaan ja suorittaa koko opintojakson useamman kerran.

Vastuuopettaja

Tarja Jokinen

Oppimateriaalit

Mestarimyyjä-koulutuksen materiaali. Kesko. Saatavilla osallistumalla ko. verkkokoulutukseen. Yleistietoa koulutuksesta saatavilla http://www.kesko.fi/koulutus/mestarimyyja/
Yhdessä valikoitava kirjallisuus ja verkkolähteet, joita voivat olla esimerkiksi
Logistiikan maailma - wiki 2014. Reijo Rautauoman säätiö. Saatavilla http://www.logistiikanmaailma.fi/wiki/Etusivu
Fibs ry 2014. Toimitusketjujen hallinta.
The BSCI Code of Conduct 2014. Saatavilla http://www.bsci-intl.org/content/bsci-code-conduct
Elintarvikkeiden pakkaaminen -oppimateriaali 2007. Saatavilla http://www04.edu.fi/elintarvikkeidenpakkaaminen/sivukartta.shtml
Suomen Pakkausyhdistys ry 2014. Päivittäistavaroiden logistinen pakkaussuunnittelu. Saatavilla https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/elintarvikkeista-annettavat-tiedot/pakkausmerkinnat/
Evira 2014. Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät. Saatavilla https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muut-elintarvikekontaktimateriaalit/
Kuluttajaliitto 2014.  Ympäristömerkit. Saatavilla http://www.kuluttajaliitto.fi/?s=775
Tukes 2014. Kuluttajaturvallisuus. Saatavilla https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika
Euroopan komissio 2014. Kuluttajat. Turvalliset tuotteet -yleiskatsaus. Saatavilla http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/index_fi.htm

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Mestarimyyjä-koulutus
Yhteisöllinen verkko-opiskelu

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown