Olet täällä

Pankkipalvelut ja prosessit

Pankkipalvelut ja prosessit

Tunnus: BUS8LH007
Laajuus: 5 op
Ajoitus: intensiiviviikko/21
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot, osa pankkipolkua
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei ole ennakkovaatimuksia muiden kurssien suhteen, mutta suositellaan ottamaan myös muita pankkipolun kursseja.

Oppimistavoitteet

  • Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään pankin palveluista erilaisten asiakastarpeiden sekä pankin toimintastrategian pohjalta.
  • Opiskelija kykenee ymmärtämään pankin tuotteiden tarjontaan, asiakkuuden hallintaan ja ohjaukseen sekä toiminnan kontrollointiin liittyvät prosessit.
  • Hänellä on valmius kriittisesti analysoida pankin keskeisiin asiakastoimintoihin ja päätöksentekoon kuuluvia prosesseja.

Sisältö

  • Yksityisasiakkaiden prosessien ymmärtäminen
  • Yritysasiakkaiden prosessien ymmärtäminen
  • Yritysvierailut

Työelämäyhteydet

Yritysvierailut ja vierailijat pankkisektorilta

Kansainvälisyys

Sisältö tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta

Opetus- ja oppimismenetelmät

Kontaktitunnit, yritysvierailu,  itsenäiset projektitehtävät

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Ville Hanni, Malmi

Oppimateriaalit

Erkki Kontkasen Pankkitoiminnan käsikirja Finva 2009 luvut 4, 6-12
Finanssi- ja vakuutuskustannuksen vuonna 2006 julkaistu "Hyvä asiakaspalvelu - menestystekijä finanssialalla"

Lisäksi kuuluvat lähiopetuksessa nimettävät ja verkko-oppimisalustalla mainitut aineistot.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Tuntee joiltain osin pankkien palveluprosessit. Tuntee pankkien palveluprosessit. Tuntee erittäin hyvin pankkien palveluprosessit.
Taidot Hänellä on valmius joiltain osin kriittisesti analysoida pankin keskeisiin asiakastoimintoihin ja päätöksentekoon kuuluvia prosesseja. Hänellä on valmius kriittisesti analysoida pankin keskeisiin asiakastoimintoihin ja päätöksentekoon kuuluvia prosesseja. Hänellä on erittäin hyvä valmius kriittisesti analysoida pankin keskeisiin asiakastoimintoihin ja päätöksentekoon kuuluvia prosesseja
Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.
Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.
Osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn ja on aina ajoissa paikalla.
Osaa toimia itsenäisesti.
On innovatiivinen ja omaa positiivisen asenteen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakson arvioinnissa alkutentin painoarvo on 25% ja 75 % painoarvo on osallistumisaktiivisuudella lähiopetukseen sekä kotitentillä tai vaihtoehtoisesti 75 % painoarvo näytöllä ja osallistumisaktiivisuudella lähiopetukseen.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown