Olet täällä

Yrittäjyyden eri muodot

Yrittäjyyden eri muodot

Tunnus: BUS5LH003
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 3. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO C:tä) tai vapaasti valittavat
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso kuuluu liiketalouden koulutusohjelmassa yrittäjyyden ammattiopintojen C-opintokokonaisuuteen Esihautomo. Opintojakso sopii myös kaikille erilaisesta yrittäjyydestä ja sen edistämisestä kiinnostuneille koulutusohjelmasta riippumatta.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään yrittäjyyden eri muotoihin, kuten perheyrittäjyyteen, ketjuyrittäjyyteen, verkkoyrittäjyyteen ja osuuskuntayrittäjyyteen. Edellä mainittujen lisäksi opintojaksolla tarkastellaan myös esimerkiksi sosiaalista ja yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Yrittäjän toimintaa lähestytään yksinyrittäjyyden ja tiimi- tai verkostoyrittäjyyden näkökulmista. Opiskelijoiden kanssa pohditaan myös omaan osaamiseen ja asiantuntijuuteen pohjautuvaa yrittäjyyttä.

Opintojakson teoriasisällöissä keskitytään erityisesti

 • perheyrittäjyyteen ja perheyrityksiin sekä sukupolvenvaihdosten ja yrittäjäpolvenvaihdosten prosesseihin
 • ketjuyrittäjyyteen ja ketjuyrityksiin yksityisen ketjuyrittäjän näkökulmasta
 • verkkoliiketoiminnassa toimivien yrittäjien liiketoimintaosaamisen haasteisiin sekä
 • osuuskuntayrittäjyyteen, jossa painopiste on oman idean innovoinnissa ja kehittämisessä osuuskuntamuotoisen yrityksen kautta myytäväksi tuotteeksi tai palveluksi ja
 • muita yllämainittuja yrittäjyyden muotoja otetaan käsittelyyn joustavasti opintojaksototeutukseen osallistuvien tarpeiden mukaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää perheyrittäjyyden erityispiirteitä ja merkitystä yhteiskunnassa
 • tuntee ketjuyrittäjyyden ja ketjun rakentamisen yhtenä vaihtoehtoisena yrittäjyyden muotona
 • tietää, mitä erilaista liiketoimintaosaamista verkkoliiketoimintaa harjoittavan yrittäjän työ vaatii
 • ymmärtää osuuskuntayrittäjyyden yhtenä vaihtoehtoisena tiimityön mallina
 • ymmärtää, että muuttuvassa maailmassa myös yrittäjyys ja sen ilmenemismuodot muuttuvat ja tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa ja liike-elämässä toimimiseen.

Sisältö

 • Perustiedot erilaisista yrittäjyyden muodoista ja
 • syvällinen tietämys omaan liiketoimintaan liittyvästä yrittäjyyden muodosta

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä yhteistyötahojen, kuten pienyrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen edustajien kanssa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • luennot, yritys- ja yrittäjä- ja asiantuntijavierailut ja Round-Table –kehittämistilaisuudet
 • tutkiva oppiminen, joka perustuu teoriaan ja hakee ratkaisumalleja opiskelijan omaan mahdolliseen yritystoimintaan
 • Lähiopetusta toteutustavasta riippuen 24 – 52 h
 • Ohjattua itsenäistä ja/tai verkko-opiskelua 110 – 137 h
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Yrittäjyyden eri muotoja riittävästi tunteva opiskelija, joka on toiminut perheyrityksessä, ketjuyrittäjänä tai osuuskunnan jäsenenä tai muuten tämän opintojakson teeman mukaisesti yrittäjänä voi osoittaa osaamisensa työtodistuksilla, suullisella kuulustelulla tai muilla dokumenteilla ja täydentää osaamisensa tekemällä erikseen sovittavat lisänäytöt.

Vastuuopettajat

Tarja Jokinen
Irma Mäkäräinen-Suni
Tarja Römer-Paakkanen

Oppimateriaalit

Laakso, H. 2005. Franchising. Malli yrittäjyyteen ja ketjun rakentamiseen. Edita Publishing Oy.

Lahtinen Tero 2013. Verkkokaupan käsikirja. Yrityskirjat Oy

Pellervo-seuran materiaali osuuskuntayrittäjyydestä http://www.pellervo.fi/osuuskunta/index.html

Otteita aiheeseen liittyvästä tieteellisestä aineistosta, kuten esimerkiksi:
Römer-Paakkanen, T. 2004. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys ”Seniori-Suomessa” 2010-luvulla. Jyväskylän yliopisto. Taloustieteiden tiedekunta. Julkaisuja N:o 139/04.

Tourunen, K. 2009. Perheyritykset kansantalouden resurssina. Keskisuurten ja suurten yritysten omistajuus, toiminnan laajuus ja kannattavuus Suomessa 2000-2005 Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Business and Economics 71. 

ja muuta opiskelijan itse hakemaa tai lähiopetuksessa ohjeistettavaa materiaalia.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 50 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Opiskelija tietää suppeasti erilaisten yrittäjyyden muotojen erityispiirteet ja hyvin johonkin yrittäjyyden muotoon liittyviä seikkoja.

Opiskelija tietää perusasiat yrittäjyyden erilaisista toteuttamisen muodoista ja tuntee hyvin omalle liiketoiminnalleen tärkeimpiä yrittäjyyden muotoja.

Opiskelija tietää erittäin hyvin perusasiat keskeisistä yrittäjyyden muodoista. Lisäksi hän on perehtynyt tarkasti johonkin tai joihinkin yrittäjyyden muotoihin, jotka auttavat häntä kehittämään omaa liiketoimintaansa ja/tai osallistumaan asiantuntijana yrittäjyyden muotoihin liittyvään keskusteluun
Taidot Opiskelija hallitsee auttavasti yrittäjyyden eri muotoihin liittyviä toimintatapoja ja kykenee niihin liittyvään keskusteluun. Opiskelija hallitsee hyvin erilaiseen yrittäjyyteen liittyviä toimintatapoja ja prosesseja. Hän kykenee osallistumaan yrittäjyyden kehittämiseen erilaisessa yritystoiminnassa

Opiskelija hallitsee erittäin hyvin erilaiseen yrittäjyyteen liittyviä toimintatapoja ja prosesseja. Hän kykenee itsenäisesti kehittämään liiketoimintaa ja osallistumaan liiketoiminnan kehittämiseen asiantuntijaroolissa.

Pätevyys Ei arvioida    

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppimistehtävät 50 - 70 %
Osallistumisaktiivisuus 30 - 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown