Olet täällä

Yrittäjän verkostot

Yrittäjän verkostot

Tunnus: BUS4LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. - 7. lukukausi
Kieli: suomi /englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot tai vapaasti valittavat
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolle ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso kuuluu yrittäjyyden ammattiopintojen B-opintokokonaisuuteen Yrittäjän liiketoimintaosaaminen. Opintojakso sopii hyvin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on avartaa yrittäjyyskäsitystä ja laajentaa näkökulmia erilaisiin yrittäjyyden tiedonlähteisiin ja toimintamahdollisuuksiin. Tavoitteena on myös ymmärtää asiantuntijaverkostojen merkitys ja luoda omia verkostoja.

Sisältö

  • Verkostoituminen yrittäjän menestystekijänä
  • Pienyrittäjän strategiat ja arki
  • Yrittäjän verkkonäkyvyys ja kumppanuudet verkossa
  • Aloittavan yrityksen rahoituslähteet
  • Yrittäjän sekä yrityksen riskit ja vakuutusturva
  • Yrittäjän taloushallinnon osaamisen merkitys ja ulkoistamisen haasteet

Työelämäyhteydet

Opintojakson lähiopetus koostuu vierailevien asiantuntijoiden esityksistä, keskusteluista ja vierailuista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Asiantuntijaluennot, vieralilut ja oppimispäiväkirjan laatiminen
Lähiopetus 16 – 32 h
Itsenäinen työskentely 48 – 64 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Yrittäjänä toiminut tai toimiva opiskelija tai opiskelija, joka on toiminut työssään yrittäjien kanssa jonkin keskeisen sidosryhmän tehtävissä yrittäjien liiketoimintaa tukien, voi osoittaa osaamisensa työtodistuksin ja tekemällä erikseen sovittavat lisänäytöt.

Vastuuopettaja

Tarja Jokinen

Oppimateriaalit

Toivola, Tuija 2006. Verkostoituva yrittäjyys. Strategiana kumppanuus. Edita, Helsinki.
Varamäki, Elina 2003. Pk-yritysten monenkeskinen verkostoyhteistyö. Saatavilla: http://www.yrittajakoulu.fi
Hakanen, Matti & Heinonen, Upi & Sipilä, Petri 2007. Verkostojen strategiat. Menesty yhteistyössä. Edita, Helsinki.
Leskinen, Raija 2011. A longitudinal case study of an entrepreneurial networking process. Aalto University, Helsinki. Saatavilla: http://epub.lib.aalto.fi/pdf/diss/Aalto_DD_2011_032.pdf
Verkostojohtamisen opas. Saatavilla: verkostojohtaminen.fi.
Asiantuntijavieraiden aineistot
Verkkomateriaali Moodlessa

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tietää miten yrittäjä voi hankkia lisätietoja, palveluita ja apua liiketoiminnan suunnitteluun sekä yrityksen toimintaan ja  sen kehittämiseen.

Opiskelija tietää yrittäjyyden haasteista ja siitä miten yrittäjä voi hankkia lisätietoja, palveluita ja apua liiketoiminnan suunnitteluun sekä  yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen.

Opiskelija tietää yrittäjyyden haasteista yrityksen toiminnan eri osa-alueilla. Hän tietää erinomaisesti mistä ja miten yrittäjä voi hankkia lisätietoja, palveluita ja apua liiketoiminnan suunnitteluun, toimintaan ja sen kehittämiseen.

Taidot

Opiskelija osaa auttavasti etsiä, arvioida ja hyödyntää yrittäjyydessä tarpeellisia kontakteja, palveluita ja tietolähteitä. Hän osaa esittää kysymyksiä asiantuntijoille.

Opiskelija osaa hyvin etsiä,  arvioida ja hyödyntää erilaisia yrittäjyydessä tarpeellisia kontakteja, palveluita ja tiedonlähteitä. Hän osaa myös solmia ja ylläpitää kontakteja asiantuntijoihin.

Opiskelija osaa monipuolisesti etsiä, arvioida ja hyödyntää erilaisia yrittäjyydessä tarpeellisia kontakteja, palveluita ja tietolähteitä. Hän osaa taitavasti solmia ja ylläpitää kontakteja asiantuntijoihin.

   

 

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Ennakkovalmistautuminen 10 %
Osallistumisaktiivisuus 40 %
Oppimispäiväkirja tai blogi 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown