Olet täällä

Projektijohtaminen BUS3LH003M

Projektijohtaminen BUS3LH003M

Tunnus: BUS3LH003M
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole lähtötasovaatimuksia. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet hyödyntää projektijohtamisen hyviä käytäntöjä projektin osallistujan ja projektipäällikön roolissa sekä organisaation sisäisissä kehittämisprojekteissa että asiakasprojekteissa. Hän oppii keskeiset projektityön suunnittelun, seurannan ja ohjauksen menetelmät sekä projektin taloudellisen laskennan perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektijohtamisen eri osa-alueita yksittäisen projektin näkökulmasta. Opetuksessa lähdetään liikkeelle projektin tavoitteiden asettamisesta. Projektin suunnittelussa käydään läpi olennaiset valmisteluvaiheen tehtävät ja hyödynnetään projektinsuunnitteluun tarkoitettuja työvälineitä. Projektin toteutusvaiheen osalta paneudutaan hyviin projektin viestinnän, seurannan ja ohjauksen käytäntöihin sekä riskien hallintaan. Projektin päätösvaiheen tehtävistä käsitellään projektin loppuraportin merkitystä organisaation oppimisen näkökulmasta.

Opintojaksolla käsitellään:

 • Projektit organisaatioiden työvälineinä
 • Yksittäisen projektin tavoitteiden asettaminen ja rajaus. Projektin sidosryhmien tunnistaminen.
 • Projektin osittaminen. Projektin toteuttamisessa tarvittavan osaamisen tunnistaminen.
 • Projektin kustannusten (ja tuottojen) arvioinnin menetelmiä.
 • Projektin aikataulutus ja resursointi. Alihankkijat osana projektia.
 • Projektiorganisaation ja projektin ohjausmallin suunnittelu.
 • Projektin jäsenten keskeiset vastuut sekä projektipäällikkö motivoijana ja innostajana
 • Projektin riskien kartoitus ja vaikutuksen arviointi. Riskien seuranta.
 • Projektin seuranta ja raportointi.
 • Projektin viestintä
 • Projektin muutosten hallinta
 • Yleinen projektisuunnitelman malli ja sen soveltaminen
 • Projektin suunnittelutyökalujen opiskelua (MS-Project, Excel)

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso on tarjolla sekä lähiopetuksena että osittain virtuaalisena toteutuksena. Molemmissa toteutusmuodoissa opiskelija rakentaa oppimistehtävänä oman projektikäsikirjan valitsemansa organisaation tyyppiprojektin läpiviemiseksi. Projektikäsikirja syntyy asteittain opintojakson edetessä.

Lähiopetustyyppinen toteutus:

Lähiopetus 24 h
Itsenäinen työskentely 55 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Oppiminen tapahtuu lähiopetuksessa soveltamalla esitettyä asioita liike-elämän projektiesimerkkeihin. Opiskelija vie eteenpäin myös omaa projektikansiotaan ja näin soveltaa työelämälähtöisesti esitettyjä asioita omaan organisaatioon tai valitsemaansa ympäristöön. Opiskelija tutustuu projektihallintaohjelmiston ominaisuuksiin lähiopetuksen aikana osana oppimistehtävää.

Osittain virtuaalinen toteutus:

Lähiopetus 2*4h (laiteluokka)
Itsenäinen työskentely 71 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Lähiopetuksessa opiskellaan projektinsuunnittelua MS-Project ja Excel ohjelmistoja hyödyntäen. Muutoin opetus tapahtuu verkossa. Opiskelija tekee kurssin edetessä pyydettyjä tehtäviä sekä osallistuu keskusteluihin. Osa tehtävistä on pakollisia ja niillä on aikaraja. Tehtävät edistävät oppimistehtävän valmistumista.

Vastuuopettaja

Riitta Rautava

Oppimateriaalit

Ruuska, K. Pidä projekti hallinnassa, Talentum 2013
tai
Pelin, R. Projektihallinnan käsikirja, Gummerus 2009 tai uudempi
Muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % suoritettu)

3 (min. 70 % suoritettu)

5 (min. 90 % suoritettu)

Tiedot

Ymmärtää projektityön luonteen.
Tietää projekti-suunnitelman keskeisen sisällön ja soveltamismahdollisuudet.
Tietää projektin jäsenten ja projektipäällikön tehtävät ja vastuun.

Ymmärtää projektin johtamisen periaatteet ja eri osapuolien roolin ja vastuun merkityksen.
Tietää projektin riskien hallinnan käytännöt.
Tietää projektin raportoinnin ja viestinnän periaatteet.
Ymmärtää muutosjohtamisen ja projektin yhteyden.

Tietää projektin taloudellisen suunnittelun periaatteet.
Tietää monitoimittajaprojektin suunnittelun ja hallinnan periaatteet.
 

Taidot

Osaa suunnitella pienen projektin tehtävät ja aikataulun.

Hallitsee projektityön vaiheistuksen.
Pystyy laatimaan projektisuunnitelman ja organisoimaan tavoitteiden mukaisen projektin.
Pystyy ottamaan käyttöön projektijohtamisen työkaluja ja menetelmiä.

Osaa suunnitella projektin projektihallintatyökalua hyödyntäen ja osaa projektihallinnan hyvät käytännöt.
Osaa kehittää projektihallintamallin tietyn tyyppiseen ympäristöön.
Osaa tehdä projektin kustannus/hyötylaskelman.

Pätevyys

Pystyy toimimaan projektin vastuullisena jäsenenä sekä myös vetämään pieniä projekteja itsenäisesti.

Pystyy vetämään organisaation sisäisiä projekteja.
Pystyy käyttämään muutosjohtamisen menetelmiä projektin hallinnassa.

Pystyy toimimaan projektipäällikkönä ja hallinnoimaan projektia hyvien käytänteiden mukaan silloinkin, kun projektissa menee useita samanaikaisia tehtäväkokonaisuuksia ja toteuttajia on useista organisaatioista.
Pystyy ennakoimaan ja analysoimaan projektin laatua ja riskejä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Lähiopetustyyppinen toteutus
Verkkotentti 30 %
Oppimistehtävä 70 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Osittain virtuaalinen toteutus
Viikkotehtävät 30 %
Oppimistehtävä 70 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown