Olet täällä

Projektijohtaminen: mainonta ja yritysviestintä

Projektijohtaminen: mainonta ja yritysviestintä

Tunnus: BUS3LH003C
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso toteutetaan yhdessä COM3LH004 Markkinointiviestinnän suunnittelu -opintojakson ( 3 op) kanssa. Molemmat opintojaksot ovat osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Viestinnän strateginen suunnittelu.

Oppimistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet hyödyntää projektijohtamisen hyviä käytäntöjä markkinointiviestinnän suunnitteluun liittyvissä asiakasprojekteissa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektijohtamisen eri osa-alueita opintojaksolla tehtävän asiakasprojektin näkökulmasta sekä sovelletaan yleistä projektisuunnitelmamallia ja suunnittelutyökalua projektin toteuttamisessa.

 • Projektin tavoitteiden asettaminen ja rajaus
 • Projektin sidosryhmät
 • Projektin osittaminen
 • Tehtävien ja vastuiden määrittäminen
 • Projektin aikataulutus ja resursointi
 • Projektin riskien kartoitus
 • Projektin seuranta ja raportointi
 • Projektin viestintä ja muutosten hallinta
 • Projektin kustannusten arviointi
 • Yleinen projektisuunnitelman malli ja sen soveltaminen käytännössä
 • Projektin suunnittelutyökalun opiskelu (MS-project, Excel)

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla toteutetaan rajattu markkinointiviestinnän suunnittelun asiakasprojekti yrityksen toimeksiannosta.

Kansainvälisyys

Projektijohtamista tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan organisaation näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 24 h
Itsenäinen työskentely 56 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Tuula Ryhänen ja Anne Korkeamäki

Oppi- ja oheismateriaalit

Pelin, R. 2008. Projektihallinnan käsikirja.  5. uudistettu painos.

Muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

 

Countdown