Olet täällä

Yrittäjävalmennus

Yrittäjävalmennus

Tunnus: BUS3LH001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 2. - 7. lukukausi
Kieli: suomi ja englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot tai vapaasti valittavat
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolle ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso kuuluu yrittäjyyden ammattiopintojen A-opintokokonaisuuteen Oman yrittäjyyden kehittäminen. Myös muiden koulutusohjelmien opiskelijat ovat tervetulleita opintojaksolle. Helsingin liiketalouden koulutusohjelman opiskelija voi korvata tällä valmennuksella yhteisistä ammattiopinnoista opintojakson Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu, jolloin korvaamisen lisäksi kertyy 3 op. Koska tavoitteena on antaa omaa yrittäjyyttään pohtivalle opiskelijalle tukea juuri siinä vaiheessa, kun hänen oma tilanteensa sitä vaatii, opiskelija voi tulla mukaan opintojaksolle joustavasti milloin tahansa. Toteutuksia on tarjolla koko lukuvuoden ajan. Käynnissä olevista toteutuksista saa tietoja vastuuopettajilta.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on rohkaista yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan. Opintojaksossa opiskelija kehittää omia yrittäjävalmiuksiaan. Opiskelija työstää omaa ideaansa ja liiketoimintasuunnitelmaansa. Vaihtoehtoisesti hän voi myös kehittää jonkin olemassa olevan tai perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa. Opiskelija voi ohjatusti perustaa yrityksen, mutta sitä ei edellytetä. Erityisenä tavoitteena on suunnitella omaa yrittäjyyden polkua ja läpikäydä liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä haasteita. Jos opiskelija toimii yrittäjänä, hän voi tehdä kaikki opintoihin liittyvät suunnittelu- ja kehittämistehtävät omassa yrityksessään tai perheyrityksessä. Oman koulutusohjelmansa ja mahdollisuuksiensa mukaan opiskelija voi työstää yrittäjyyttään opintojensa aikana ja koota keskeiset yrittäjyyttä ja liiketoimintaa edistävät dokumentit portfolio-opinnäytetyöksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää yrittäjyyttä eri näkökulmista
  • osaa arvioida omia yrittäjyysvalmiuksiaan ja kehittymistarpeitaan
  • osaa hyödyntää verkostoja ja asiantuntija-apua suunnitteluprosessissa
  • osaa arvioida alkavan yrityksen toimintamahdollisuuksia ja
  • osaa laatia liiketoimintasuunnitelman sekä pohtia sen käytäntöön saattamista.

Sisältö

  • Minä yrittäjänä – asenne ja valmiudet
  • Yritysidean analysointi ja kehittäminen liiketoimintamalliksi
  • Liiketoimintamallin ja -suunnitelman laatiminen (sisältäen toimintaympäristön analyysit ja yleisen suomalaisen käytännön mukaiset taloudelliset laskelmat)
  • Yrityksen aloittamiseen, toimintaan ja kehittämiseen liittyvät osaamishaasteet
  • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

Työelämäyhteydet

Liiketoimintasuunnitelman laadinnassa tarvittavat yhteydet eri sidosryhmiin, vierailijat ja vierailut.

Kansainvälisyys

Opiskelijayrittäjän liikeidean mukaisesti kansainvälisyys voi sisältyä liiketoimintasuunnitelmaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetuksen määrä vaihtelee toteutustavasta riippuen.

Ohjattu itsenäinen työskentely ja kehittämispalaverit oman suunnitelman osalta
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Yrittäjänä toiminut tai toimiva opiskelija voi osoittaa osaamisensa hyväksyttämällä tämän opintojakson kriteerit täyttävän liiketoimintasuunnitelman ja tekemällä erikseen sovittavat lisänäytöt.

Vastuuopettajat

Tarja Jokinen
Ilkka Malinen

Oppimateriaalit

Scarborough, Norman M. 2011 tai uudempi. Essentials of entrepreneurship and small business management. Pearson. Boston.
Tikkanen, Josi & Kujala, Anssi & Parkkinen, Marko 2014. Ravistajat. 10 ohjetta menestykseen. Sypoint, Turenki.
Hesso, Johannes 2013. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. Kauppakamari, Vantaa.
Vuorinen, Tero. Strategiakirja. 20 työkalua. Talentum, Helsinki.
Förbom, Jussi, toim. 2014. Fokusoimalla kasvua ja kannattavuutta. Sparraajan opas yrittäjälle. Diges ry, Helsinki. Saatavilla verkossa.
Lehti, Eero & Rope, Timo & Pyykkö Manne. Mikä tekee yrittäjästä menestyvän. Perusyrittäjästä superyrittäjäksi. WSOYpro, Helsinki.
Keso, Heidi & Lehtimäki Hanna & Pietiläinen, Tarja 2006. Asiantuntijapalveluyrittäjän strategiset päätökset. Saatavilla verkossa.
Hernberg, Kaisa. Asiantuntija epämukavuusalueella. Kirja sinulle, joka inhoat myymistä. Talentum, Helsinki.
Akateemisen yrittäjäkoulun aineistot. www.yrittajakoulu.fi
Muu ajankohtainen kirjallisuus ja tutkimukset
Muu lähiopetuksessa osoitettava ja opiskelijan itse hankkima materiaali
Opintojakson verkkomateriaali Moodlessa

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tietää keskeisimmät oman yrityksen aloittamiseen tarvittavat seikat. Hän osaa luetella, millainen on hyvä yrittäjä, mutta ei pysty arvioimaan yrittäjäominaisuuksia kovin hyvin.  Hän tietää, mitä haasteita on yritystoiminnan aloittamisessa tai kehittämisessä.

Opiskelija tietää hyvin, mitä oman yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan.  Hän osaa määritellä, millainen on hyvä yrittäjä ja pystyy kohtuullisesti arvioimaan yrittäjäominaisuuksia.  Hän tietää, mitä haasteita yritystoiminnan aloittamisessa tai kehittämisessä on ja osaa kohtuullisesti ratkaista eteen tulevia ongelmia.

Opiskelija tietää erittäin hyvin, mitä oman yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan.  Hän sisäistää hyvän yrittäjän ominaisuudet kiitettävästi ja pystyy myös arvioimaan yrittäjäominaisuuksia kiitettävästi. Hän tietää, mitä haasteita yritystoiminnan aloittamisessa on ja osaa kiitettävästi ratkaista eteen tulevia ongelmia.

Taidot

Opiskelija osaa tehdä liiketoimintasuunnitelman oman tai toisen yrittäjän yritystoiminnan aloittamiseksi tai kehittämiseksi. Hän tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä osaamishaasteita.

Opiskelija osaa tehdä hyvän liiketoimintasuunnitelman oman tai toisen yrittäjän yritystoiminnan aloittamiseksi tai kehittämiseksi. Hän tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä osaamishaasteita ja kykenee kehittämään yrittäjäosaamista.

Opiskelija osaa tehdä toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman oman tai toisen yrittäjän yritystoiminnan aloittamiseksi tai kehittämiseksi. Hän tunnistaa yrittäjyyteen liittyviä osaamishaasteita ja kykenee kehittämään osaamista kohti menestyvää yrittäjyyttä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Liiketoimintasuunnitelma, tehtävät ja oppimispäiväkirja
Oman osaamisen jakaminen vertaisryhmäkeskusteluissa
Itseohjautuvuus, aktiivisuus ja itsearviointi

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown