Olet täällä

Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu

Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu

Tunnus: BUS2LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Liiketalouden koulutusohjelman perusopinnot. Pakollisista ammattiopinnoista Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys – alueen opintojaksot tulee joko olla suoritettuna tai meneillään samalla lukukaudella tämän opintojakson kanssa.

Oppimistavoitteet

Opintojakso kokoaa yhteen muiden liiketoiminnan osa-alueiden osaamisen ja antaa pohjaa ja valmiuksia oman yritystoiminnan suunnitteluun ja aloittamiseen. Opintojakson käytyään opiskelija osaa innovatiivisella tavalla etsiä ja oivaltaa liiketoimintamahdollisuuksia, hakea ja hyödyntää tietoa liiketoiminnan suunnitteluun sekä suunnitella yrityksen liiketoimintaa siten, että hän ymmärtää yritystoiminnan kokonaisuuden vastuullisen yrittäjän näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan eri osa-alueilla tehtävien päätösten vaikutukset toisiinsa sekä tietää eri sidosryhmien vaatimukset aloittavan yrityksen toimintaan. Hän osaa laatia ryhmän kanssa yhdessä liiketoimintasuunnitelman (LTS) yleisesti käytössä olevan mallin mukaisesti ja kattavine taloudellisine laskelmineen.  Hän osaa myös arvioida liiketoimintasuunnitelmia ja käyttää näin hyväkseen hankkimaansa asiantuntemusta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään liiketoimintasuunnitelman osa-alueisiin hyödyntäen aiempia opintoja. Opiskelijat laativat ryhmätyönä liiketoimintasuunnitelman aloittavalle yritykselle sekä toimiat vertaisryhmänä toiselle ryhmälle.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso on mahdollista suorittaa joko lähiopetus- tai virtuaalitoteutuksena:

a) Lähiopetustoteutus:
Lähiopetus 24 h
Itsenäinen työskentely 56 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

b) Virtuaalitoteutus:
Lähiopetus 2 h
Itsenäinen työskentely 78 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa kirjallisella liiketoimintasuunnitelmalla ja sen suullisella esittelyllä.

Vastuuopettajat

Timo Taival
Tarja Heikkilä
Juha Stenbacka

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tietää perusasiat
liiketoimintasuunnitelman laatimisen vaiheista ja sisältövaatimuksista sekä eri sidosryhmien kytkeytymisestä suunnitteluun.

Opiskelija tietää hyvin keskeiset toimivan liiketoimintasuunnitelman laatimisen vaiheet ja sisältövaatimukset. Hän tietää myös hyvin sen, miten yrityksen eri sidosryhmät kytkeytyvät liiketoiminnan suunnitteluun.

Opiskelija tietää monipuolisesti toimivan liiketoimintasuunnitelman laatimisen vaiheet ja sisältövaatimukset.
Hän tietää myös kaikkien keskeisten sidosryhmien merkityksen aloittavan yrityksen suunnittelussa ja toiminnassa.

Taidot

Opiskelija osaa ryhmässä etsiä tietoa ja laatia välttävän liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää analyysit, toimintasuunnitelmat, talouslaskelmat ja muut riittävät osiot yleisesti käytössä olevan mallin mukaisesti.
Opiskelija osaa välttävästi arvioida liiketoimintasuunnitelmia.

Opiskelija osaa ryhmässä hakea ja hyödyntää tietoa ja tehdä hyvän liiketoiminta-suunnitelman, joka sisältää kattavat analyysit, toimintasuunnitelmat, talouslaskelmat ja muut osiot yleisesti käytössä olevan mallin mukaisesti.
Opiskelija osaa hyvin arvioida liiketoimintasuunnitelmia.

Opiskelija osaa ryhmässä hakea ja hyödyntää monipuolisesti tietoa erilaisista lähteistä sekä laatia kiitettävän liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää monipuoliset analyysit, toimintasuunnitelmat, talouslaskelmat ja muut osiot yleisesti käytössä olevan mallin mukaisesti.
Opiskelija osaa asiantuntevasti arvioida liiketoimintasuunnitelmia.

Pätevyys

Opiskelija osaa etsiä ja oivaltaa tavanomaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja ymmärtää liiketoiminnan eri osa-alueiden sekä niihin liittyvien päätösten kytkeytymistä toisiinsa. Hän on saanut myös jonkin verran valmiuksia oman yritystoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen.

Opiskelija osaa hyvin etsiä ja oivaltaa liiketoimintamahdollisuuksia. Hän ymmärtää hyvin liiketoiminnan eri osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa ja liiketoimintaan liittyvien päätösten merkityksen liiketoiminnassa. Sitä kautta hän on saanut myös valmiuksia oman liiketoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen.

Opiskelija osaa etsiä ja oivaltaa liiketoimintamahdollisuuksia innovatiivisella tavalla. Hän osaa hahmottaa erityisen hyvin liiketoiminnan eri osa-alueiden ja päätösten kytkeytymistä toisiinsa ja omaa myös sitä kautta kykyä liiketoimintasuunnitelmien arviointiin sekä oman, menestyksellisen liiketoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Liiketoimintasuunnitelma 100 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown