Olet täällä

ICT-alan sopimukset

ICT-alan sopimukset

Tunnus: BUS1TN012
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • Ymmärtää, miten sopimus syntyy
 • Tuntee IT2015-sopimusehtojen keskeisen sisällön ja osaa tehdä sopimuksia IT2015-sopimusehtoja hyödyntäen
 • Tuntee immateriaalilainsäädännön keskeisen sisällön
 • Ymmärtää immateriaalioikeuksien merkityksen ICT-liiketoiminnassa
 • Tietää, miten aineettomia oikeuksia lisensoidaan
 • Osaa tulkita työehtosopimuksia ja niiden vaikusta työntekijän asemaan työsuhteessa
 • Osaa tulkita lainsäädännön, työsopimuksen ja työehtosopimuksen merkitystä yksittäisessä työoikeudellisessa ongelmassa

Sisältö

 • ICT-alan sopimukset:
 • Sopimuksen syntyminen
 • IT2015-sopimusehtokokoelma
 • Aineettomat oikeudet:
 • Patentti, tekijänoikeus, mallisuoja, yrityssalaisuudet
 • Avoimen lähdekoodin lisensointi, loppukäyttäjäsopimus, Creative Commons -lisenssit
 • ICT-alaa koskeva työlainsäädäntö:
 • Työehtosopimusjärjestelmä ja siihen vaikuttava lainsäädäntö
 • Työsopimuksen eri vaiheet solmimisesta päättämiseen
 • Yhteistoimintalain toteuttaminen työpaikoilla

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1

Opiskelija osaa

 • Tunnistaa IT2015-sopimusehtoja ja osaa nimetä niiden käyttötarkoituksia.
 • Tunnistaa ja erotella immateriaalilainsäädännön säädöksiä ja aineettomien oikeuksien lisensoimisen käytänteitä.
 • Nimetä keskeisimpiä työntekijän asemaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.
 • Soveltaa ennalta osoitettuja työoikeuden sääntöjä yksinkertaisiin tapauksiin pääosin asianmukaisesti.
 • Kuvailla pääpiirteittäin lainsäädännön, työsopimusten ja työehtosopimusten merkitystä työoikeudessa.
 • Hakea oikeudellisista tietokannoista ennalta nimettyjä työoikeudellisia aineistoja.

Arvosana 3

Opiskelija osaa

 • Kuvailla IT2015-sopimusehtoja ja niiden käyttötarkoitusta.
 • Kuvailla immateriaalilainsäädännön säädöksiä ja aineettomien oikeuksien lisensoimisen käytänteitä.
 • Tunnistaa ja erotella keskeisimpiä työntekijän asemaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.
 • Kuvailla työoikeuden keskeisiä oikeussääntöjä ja soveltaa niitä pääosin asianmukaisesti itsenäisesti yksinkertaisiin tapauksiin.
 • Kuvailla, miten lainsäädännön, työsopimuksen ja työehtosopimuksen keskinäiset suhteet määräytyvät työoikeudessa.
 • Hakea annettuun työoikeudelliseen teemaan liittyviä aineistoja itsenäisesti oikeudellisista tietokannoista.

Arvosana 5

Opiskelija osaa

 • Soveltaa T2015-sopimusehtoja eri käyttötarkoituksissa.
 • Soveltaa immateriaalilainsäädännön säädöksiä ja aineettomien oikeuksien lisensoimisen käytänteitä.
 • Tunnistaa ja erotella työntekijän asemaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä käyttäen käsitteitä asianmukaisesti.
 • Kuvailla työoikeuden keskeisiä oikeussääntöjä sekä soveltaa niitä itsenäisesti yksinkertaisiin tapauksiin.
 • Arvioida lainsäädännön, työsopimuksen ja työehtosopimuksen merkitystä yksinkertaisissa työoikeudellisissa ongelmissa.
 • Hakea itsenäisesti ja perustellusti tietoa työoikeudellisesta lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä sekä työehtosopimuksista.

Työelämäyhteydet

Oppimistehtävissä hyödynnetään työelämän esimerkkejä.

Kansainvälisyys

Osa oppimistehtävistä sisältää kansainvälisiä sopimuksia.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Verkkototeutus.

Vastuuopettajat

Immo Hahtola
Aku Laksola
Tero Tuoriniemi