Olet täällä

Yrityksen toiminnot

Yrityksen toiminnot
 • Tunnus: BUS1TN011
 • Laajuus: 5 op (135 h)
 • Ajoitus: 2. lukukausi
 • Opetuskieli: suomi ja englanti
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee yrityksen toiminnan lähtökohtiin liittyvät käsitteet ja oppii arvioimaan yrityksen liiketoiminnallista vuorovaikutusta ja sen rajoja toimintaympäristön kanssa. Hän oppii analysoimaan yrityksen toimintaa arvon muodostuksen näkökulmasta. Yrittäjyys ja yrityksen kasvu sekä liiketalouden perusteet syventävät opiskelijan osaamista yrityksestä.

Sisältö

 • Yrityksen toimintaa ohjaavat perustekijät
 • Yritysmuodot, rakenne ja rajat sekä yritys osana liiketoimintatoimintaympäristöä
 • Arvon muodostus yrityksessä (value adding), arvon muodostuksen analysointitapoja sekä liiketoiminnan operaatiot
 • Yrittäjyys ja yrityksen kasvu, yrityksen elinaari
 • Talouden näkökulma yrityksen toimintaan.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei sidonnaisuuksia.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5

Arvosana 1
Tuntee osittain yritystoimintaa ohjaavat peruskäsitteet; hahmottaa yrityksen toiminnan arvoa muodostavana resurssijoukkona ja osana laajempaa arvoverkkoa toimintaympäristössä; pystyy nimeämään joitakin yrittäjyyden perustekijöistä sekä laskentatoimen peruskäsitteitä.

Arvosana 3
Tuntee yritystoimintaa ohjaavat peruskäsitteet; tuntee toimintaympäristön ja yrityksen välisen vuorovaikutuksen keskeiset asiat; hahmottaa ja osaa soveltaa opetettuja analyysimenetelmiä yrityksen toiminnan arvon muodostuksessa ja osana yrityksen laajempaa arvoverkkoa; tunnistaa yrityksen operaatiot; pystyy nimeämään yrittäjyyden perustekijät sekä tuntee tuloksen ja sekä taseen keskeisimmät osatekijät.

Arvosana 5
Tuntee erinomaisesti yritystoimintaa ohjaavat peruskäsitteet; tuntee toimintaympäristön ja yrityksen välisen vuorovaikutuksen asiat kattavasti; hahmottaa ja osaa soveltaa opetettuja analyysimenetelmiä yrityksen toiminnan arvon muodostuksessa ja osana yrityksen laajempaa arvoverkkoa oivallisesti; tunnistaa yrityksen operaatiot ja näihin liittyvät erityispiirteet; nimeää vaivatta yrittäjyyden perustekijät sekä tuntee tuloksen ja sekä taseen sekä näiden sidoksisuuden oivallisesti.

Työelämäyhteydet
Yritysvierailu, vierailuluento, tai toimivaan yritykseen liittyvä ryhmä- tai yksilötyö.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voidaan saavuttaa

a. Lähiopetuksena suorittamalla siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena sekä tentti.

Osakorvaavuuksina kohdan a. vaatimuksiin hyväksytään

b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Pekka Kamaja
Mikko Valtonen
Aku Laksola
Immo Hahtola
Jari Hyrkäs
Tuomo Ryynänen