Olet täällä

Liiketoiminnan matematiikka

Liiketoiminnan matematiikka

Tunnus: BUS1TN010
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tilastolliset peruskäsitteet liiketoiminnan sovelluksin
 • hallitsee liiketoiminnassa useimmin toistuvat laskutehtävät
 • osaa hinnoitella tuotteita ja palveluja
 • pystyy laatimaan kannattavuuden arviointiin liittyviä laskelmia
 • osaa laskea yleisen hintatason vaikutuksia
 • pystyy esittämään aikasarjoja Excelin avulla
 • hallitsee lyhytaikaisen korkolaskennan ja osaa koronkorkolaskun perusteet
 • kykenee valitsemaan käytännön työtehtävissä tarvittavat oikeat laskentamenetelmät
 • kykenee vertailemaan investointien kannattavuutta ja soveltamaan niitä perusteltuihin myyntikeskusteluihin
 • osaa käyttää sujuvasti Excel-ohjelmaa laskelmissa

Kurssin osaamistavoitteet saavutetaan etupäässä harjoitusten avulla.

Sisältö
Kurssin keskeiset osa-alueet:

 • tilastolliset peruskäsitteet (tiedon esittäminen, mitta-asteikot, muuttujat, luokittelu, tärkeimmät tunnusluvut, korrelaatio ja regressio)
 • prosenttilaskua (kertauksenomaisesti) liiketoiminnan sovelluksin, arvonlisävero
 • kannattavuuslaskelmien matemaattiset perusteet (katelaskenta)
 • indeksit
 • aikasarjat Excelillä
 • yksinkertainen korkolasku ja koronkorkolaskut
 • jaksolliset suoritukset
 • investointilaskelmat
 • Excel-työkalut

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei sidonnaisuuksia.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1
Hallitsee välttävästi opintojakson aihealueet ja ymmärtää vain osittain niiden merkityksen liiketoiminnan sovelluksissa. Osaa määritellä joitakin tärkeimpiä käsitteitä ja soveltaa niitä osittain laajempiin yhteyksiin. Osaa liiketoiminnan ongelmissa valita auttavasti oikeita laskentamenetelmiä ja tehdä laskutulosten perusteella oikeitakin toimenpidepäätöksiä.

Arvosana 3
Hallitsee kohtalaisesti opintojakson aihealueet ja ymmärtää riittävästi niiden merkityksen liiketoiminnan sovelluksissa. Osaa määritellä tärkeimmät käsitteet ja soveltaa niitä laajempiin yhteyksiinkin. Osaa liiketoiminnan ongelmissa valita melko itsenäisesti oikeat laskentamenetelmät ja tehdä laskutulosten perusteella usein oikeita toimenpidepäätöksiä.

Arvosana 5
Hallitsee hyvin kaikki opintojakson aihealueet ja ymmärtää niiden merkityksen liiketoiminnan sovelluksissa. Osaa määritellä kaikki tärkeimmät käsitteet ja soveltaa niitä laajempiin yhteyksiin. Osaa liiketoiminnan ongelmissa valita oma-aloitteisesti oikeat laskentamenetelmät ja tehdä laskutulosten perusteella oikeita toimenpidepäätöksiä.

Työelämäyhteydet
Opintojakson sisältö on sellaisenaan vahvasti kytköksissä käytännön liiketoimintaan työelämässä.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla opitut asiat ovat pääosin kansainvälisesti sovellettavissa.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät ja tentti päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Etäopetus ja siihen liittyvät tehtävät ja tentti verkkototeutuksena TAI
c. Vastaava muualla suoritettu kurssi tai näyttökokeeseen osallistuminen (ahotointi)

Oppimateriaalit
Saaranen, P., Kolttola, E. ja Pöso, J. 2014. Liike-elämän matematiikka. Edita.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu luennoitsijan ilmoittama ja jakama materiaali.

Opintojaksoon kuuluu oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Kalevi Keinänen, Jukka Mutikainen ja Mikko Valtonen