Olet täällä

Liiketoimintaosaaja (myynti)

Liiketoimintaosaaja (myynti)

Tunnus: BUS1LZ101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: MYYNTI17
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Moduulin kuvaus
Liiketoimintaosaaja-moduulissa opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun ja arvioi omia vahvuuksiaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Hän tutustuu yrityksen toimintaympäristöön. Opiskelija syventyy yritystoiminnan ja yrittäjyyden eri muotoihin ja osa-alueisiin ja kuvaa yritystoiminnan perusprosesseja liiketoimintamallia hyödyntäen.  

Moduulin osat
Yrittäjyys ja yritystoiminta 5 op (BUS1LZ101A)
Yritysten toimintaympäristöt 5 op (BUS1LZH101B)
Tietotekniset taidot 5 op (BUS1LZ101C)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija suorittaa samanaikaisesti moduulin Työyhteisöosaaja ORG1LZ101 tai hänellä on vastaava osaaminen.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Yrittäjyys ja yritystoiminta

Osaamistaso 1-2: Opiskelija (tunnistaa, tietää)

 • tunnistaa strategian merkityksen ja liiketoimintamallin (Business Model Canvas) perusperiaatteet liiketoiminnan suunnittelussa.
 • osaa kuvata yrittäjämäisen toimintatavan ja yrittäjyyden peruspiirteitä.
 • tunnistaa yrityksen eri osa-alueiden keskeiset tavoitteet ja tehtävät.
 • osaa nimetä yritysten eri sidosryhmiä ja verkostoja.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija (osaa hyödyntää ja määritellä)

 • osaa kuvata yrityksen liiketoimintamallin (Business Model Canvas).
 • osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.
 • osaa valita ja perustella liiketoiminnalle sopivan yritysmuodon.
 • osaa kuvata yrityksen ydin- ja tukiprosessit.

Osaamistaso 5: Opiskelija (kehittää)

 •  toimii yrittäjämäisesti.
 •  osaa kuvata  yrityksen ydin- ja tukiprosessit ja soveltaa niitä käytäntööön.
 •  osaa kuvata yrityksen ansaintalogiikan.
 •  tunnistaa yritysten verkostoitumisen tulevaisuuden mahdollisuuksia.
 •  osaa kuvata yrityksen vastuullisuuteen liittyviä toimintatapoja.

Yritysten toimintaympäristöt

Osaamistaso 1-2: Opiskelija (tunnistaa, tietää)

 •  osaa nimetä kansantalouden ilmiöitä.
 •  osaa kuvata yrityksen toimintaympäristön.
 •  tunnistaa keskeiset juridiset perusnormit.

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija (osaa hyödyntää ja määritellä)

 • osaa arvioida kansantalouden ilmiöiden vaikutusta omaan, kuluttajien ja yritysten toimintaan.
 • tunnistaa yritysten verkostoitumisen toimintatapoja.
 • osaa kuvata vastuullisuuden merkitystä liiketoiminnassa.

Osaamistaso 5: Opiskelija (kehittää)

 •  osaa analysoida omaa ja yrityksen toimintaa kansantalouden ilmiöiden pohjalta.
 •  osaa soveltaa keskeisiä, osin myös liiketaloudellisia, juridisia normeja ja tarkastelee niitä johdonmukaisesti.

Tietotekniset taidot

Osaamistaso 1-2: Opiskelija (tunnistaa, tietää)

 • osaa käyttää ohjatusti oppimisympäristön henkilökohtaisia sovelluksia ja palveluja sekä koululla että koulun ulkopuolella.
 • osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmien perustoimintoja
 • osaa käyttää tiedonhaussa ohjatusti joitakin tiedonlähteitä, palveluita ja välineitä.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija (osaa hyödyntää ja määritellä)

 • osaa käyttää itsenäisesti oppimisympäristön henkilökohtaisia sovelluksia ja palveluja sekä koululla että koulun ulkopuolella.  
 • osaa tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmien peruskäytön sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti
 • osaa käyttää tiedonhaussa itsenäisesti eri tiedonlähteitä, palveluita ja välineitä sekä suhtautuu hankittuun tietoon kriittisesti.

Osaamistaso 5: Opiskelija (kehittää)

 • osaa auttaa muita oppimisympäristön henkilökohtaisten sovellusten ja palvelujen käytössä.
 • käyttää tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmien toimintoja monipuolisesti ja soveltaa niitä käytännön tehtävissä.
 • osaa soveltaa ja analysoi eri tiedonlähteistä hankkimaansa tietoa.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektityö, jonka kautta opiskelijat tutustuvat yrityksen toimintaan ja toimintaympäristöön.

Kansainvälisyys
Yrityksen perustoimintoja tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Aikataulu

Opintojakson toteutussuunnitelman ja aikataulu julkistetaan opintojakson alussa

Oppimateriaalit

Yrittäjyys ja yritystoiminta
Viitala, Riitta & Jylhä, Eila 2006 (tai uudempi). Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita Publishing (kappaleet tarkennetaan lähiopetuksessa).
Verkossa oleva ja lähitunneilla jaettava materiaali sekä tiedotusvälineistä löytyvä ajankohtaisaineisto
Oppimistehtävässä kohdeyrityksen materiaali sekä muu ryhmän hankkima aineisto.

Yritysten toimintaympäristöt:
Kalle Kyläkallio: Yritysjuridiikka 2014 Edita Publishing Oy, soveltuvin osin: e-kirja Nelliportaalissa, kirjaa saatavana kirjastossa
Matti Pohjola: Taloustieteen oppikirja, SanomaPro 2015

Tietotekniset taidot:
Ei varsinaista oppikirjaa, vaan Moodlessa jaettavat opintomonisteet. Oheislukemistona suositellaan lisäksi Tietokoneen käyttötaito – Windows 8 & MS Office 2013 (Docendo 2014) sekä Haaga-Helian kirjaston e-aineistojen Ornanet-käsikirjoja.

 

Countdown