Olet täällä

Yritystoiminnan perusteet

Yritystoiminnan perusteet

Yritystoiminnan perusteet

Tunnus: BUS1LZ002
Laajuus: 12 op (320 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Taso: perusopinnot
Tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin.

Myyntityön koulutusohjelman ensimmäisen lukukauden opiskelijoille.

Oppimistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija

 • ottaa vastuuta omasta oppimisesta ja henkilökohtaisesta kehittymisestä
 • ottaa vastuuta menestyksellisestä ryhmätyöstä
 • alkaa ymmärtää vastuullisen ja menestyksellisen liiketoiminnan ja myyntityön perusteet
 • soveltaa teoriaa käytäntöön
 • alkaa rakentaa omaa ammatti-identiteettiä ja taitoja liiketoiminnassa ja myyntityössä

Opintojakson aikana opiskelija kehittää seuraavia taitoja:

 • oppimaan oppiminen ja itsearviointi
 • kriittisen tiedon hankinta ja soveltaminen
 • analyyttinen ja kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu
 • argumentointi ja esittäminen
 • ryhmätyö, yhteistoiminta ja vertaisarviointi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää ongelmaperustaisen oppimisen ja ryhmätyön merkityksen
 • ymmärtää, miten yritys toimii ympäristössään
 • omaksuu asiakaslähtöisen asenteen
 • ymmärtää yksilön ja organisaation tarpeiden ja vaatimusten välistä tasapainoa.

Sisältö

Opintojakso jakautuu neljään teemaan seuraavasti:

 • LearningPower into Action
 • BusinessPower into Action
 • SalesPower into Action
 • emPowerment into Action

 

Työelämäyhteydet

PBL-virikkeiden soveltaminen yrityksiin
Yritysraportin laatiminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelijat rakentavat tietoa yhdessä viikoittaisissa PBL-tutoriaaleissa. Luennot ja työpajat tukevat itseopiskelua ja ryhmätyötä. Opiskelijaryhmät kokoontuvat itsenäisesti projektikokouksiin. Seuraava aika-arvio on viitteellinen.

Tutoriaalit 36 h
Luennot 20 h
Projektiryhmän kokoukset 28 h
Yritysraporttien suulliset esitykset 6 h
Itsenäinen työskentely ja ryhmätyö 229 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Riku Hytönen, Pasila
Pirjo Purovesi, Pasila
Tommi Turunen, Pasila

Oppimateriaalit

Bergström S. & Leppänen A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Helsinki.

Viitala R., Jylhä E. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän liiketoiminnan perusta. Edita, Helsinki.

Alahuhta, M. 2015. Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima. Docendo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija osaa tunnistaa, luetella ja yhdistää tärkeimpiä teoreettisia käsitteitä

Opiskelija osaa kuvailla tarkoituksenmukaisia käsitteitä ja soveltaa niitä uusiin asiayhteyksiin.
Osaa yhdistää keskeisiä teoreettisia käsitteitä käytännön tehtävään kokonaiskuvan hahmottamiseksi

Tosielämän esimerkkejä, jotka tukevat tai haastavat teoriaa, ovat tarkoituksenmukaisia ja osuvia.
Opiskelija käyttää ja yhdis­tää teorioita esittäessä omia malleja.
Opiskelija on tietoinen eriävistä näkemyksistä, jotka liittyvät esittämään tietoon.
Opiskelija käyttää teoriaa ja erityisterminologiaa hyvin osuvasti.

Taidot

Opiskelija osaa myös osittain kuvailla teoriaa, mutta on suuria vaikeuksia selittää käytännön tehtävää käyttämällä tarkoituksenmukaisia teoreettisia käsitteitä.

 

Opiskelija epäilee osittain osaamistaan ja käyttää teoreettisia käsitteitä joskus vaillinaisesti, kun kyseessä on syvällisempi tietämys.

Opiskelija selittää kokonaisnäkemyksen niin selkeästi ja loogisesti, että muut opiskelijat oppivat paljon. Hän pohtii oppimisprosessiaan ja selittää, miten tutkittu aineisto on vaikuttanut ajatteluun. Hän käyttää muiden opiskelijoiden näkemyksiä kehittääkseen omaa ajatteluaan ja näkee yhteyden eriävien näkemysten välillä

 

Pätevyys

Joskus, mutta harvoin, opiskelija tuottaa uusia ideoita ja kyseenalaistaa muiden opiskelijoiden näkemyksiä.
Opiskelija esittää joskus kysymyksiä, ellei ymmärrä.
Perustelut ovat usein epäloogisia, mutta opiskelija osoittaa pyrkimystä tarkasteltavan asian pohtimiseksi.  Hän ymmärtää erilaisia jäsentelyjä ja ongelmia, kun joku muu selittää ne.

 

Opiskelija tuottaa usein uusia ideoita ja kyseenalaistaa eri näkemyksiä. Perustelut ovat useimmiten loogisia.
Opiskelija onnistuu usein esittämään näkemyksensä selkeästi muille.
Opiskelija osaa tehdä loogisia jäsentelyjä ja selittää ne melko selkeästi. Hän hahmottaa usein ongelmia ja löytää tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.

 

Opiskelija tuottaa aina uusia ja hyödyllisiä ideoita. Hän kyseenalaistaa erilaisia näkemyksiä.
Hän perustelee mielipiteensä ja ideansa hyvin selkeästi, niin että toiset ymmärtävät. Päättely näkyy aina keskustelussa.
Opiskelija perustelee esittämänsä haasteet ja tarjoaa vaihtoehtoisia hypoteeseja.
Hän tekee päättelynsä muille tiettäväksi.
Opiskelija psaa siirtyä näkemyksestä toiseen ja testata niitä. Tarvittaessa hän pystyy omaksumaan toisen henkilön näkemyksen ja arvioimaan sitä kriittisesti.
Opiskelija reagoi ajatuksella siihen, mitä muut ovat ilmaisseet ja kehittää sitä edelleen.
Opiskelija esittää ja vaatii tarkkaa ja tarkoituksenmukaista tietoa käsiteltävästä aiheesta. Hän käyttää aiheeseen liittyviä todisteita tai viittauksia väitteiden tueksi.

 

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tutoriaalityöskentely 35 %

Tutoriaalimuistiinpanot 10%
Käsitekartat ja muut tehtävät 15 %
Yritysraportti 30 %
Yritysraportin suullinen esitys 10 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.