Olet täällä

Liiketoimintaosaaja (FINA)

Liiketoimintaosaaja (FINA)

Tunnus: BUS1LK101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma
Moduulin taso: perusopinnot
Moduulin tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Moduulin kuvaus

Liiketoimintaosaaja-moduulissa opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun ja yrittäjämäiseen tiimityöskentelyyn, jossa merkittävää on sitoutuminen sekä vuorovaikutus- ja organisointiosaaminen. Hän tutustuu yritysten toimintaympäristön normistoon ja analyysimalleihin. Opiskelija perehtyy yritystoiminnan osa-alueisiin sekä kuvaa yritystoiminnan strategisia valintoja ja toimintaa liiketoimintamallia (BMC) hyödyntäen. Opiskelija hankkii tarvittavat tietotekniset ja raportointitaidot.

Moduulin osat

Yrittäjyys ja yritystoiminta 5 op (BUS1LK101A)
Yritysten toimintaympäristöt 5 op (BUS1LK101B)
Tietotekniset taidot 5 op (BUS1LK101C)

Osaamistavoitteet ja arviointi

Yrittäjyys ja yritystoiminta 5 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija
• osaa työskennellä yrittäjämäisesti, ts. oma-aloitteisesti ja vastuullisesti.
• tunnistaa yrityksen eri osa-alueiden keskeiset tavoitteet ja tehtävät

• tunnistaa strategian merkityksen ja liiketoimintamallin (Business Model Canvas) perusperiaatteet liiketoiminnan suunnittelussa.

• tunnistaa, mistä yrityksen rahoitustarve syntyy BMC mallia apuna käyttäen.
• osaa nimetä yritysten eri sidosryhmiä ja verkostoja.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija
• tunnistaa yrityksen ydin- ja tukiprosessit.

• osaa kuvata yrityksen strategisia valintoja ja liiketoimintamallin (Business Model Canvas).

• osaa arvioida yrityksen rahoitustarvetta ja rahoituslähteitä.
• tunnistaa yritysten verkostoitumisen toimintatapoja.

Osaamistaso 5: Opiskelija
• osaa kuvata yrityksen ydin- ja tukiprosesseja.

• tunnistaa kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa kuvata yrityksen ansaintalogiikan.

• osaa arvioida yrityksen rahoitustarpeen suuruutta BMC mallia apuna käyttäen
• tunnistaa yritysten verkostoitumisen tulevaisuuden mahdollisuuksia.
 

Yritysten toimintaympäristöt 5 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija
• osaa kuvata talouden ja politiikan merkitystä yhteiskunnan toiminnan ja normiston perustana.
• osaa nimetä kansantalouden ja rahoitusmarkkinoiden ilmiöitä.
• osaa kuvata yrityksen toimintaympäristön.
• osaa käyttää tiedonhaussa ohjatusti  tiedonlähteitä, palveluita ja välineitä.
• tunnistaa keskeiset juridiset perusnormit.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija
• osaa arvioida kansantalouden ja rahoitusmarkkinoiden ilmiöiden vaikutusta omaan, kuluttajien ja yritysten toimintaan.
• tuntee suomalaisen yhteiskunnan roolin sekä Euroopan Unionissa että laajemmin kansainvälisessä yhteisössä.
• osaa käyttää tiedonhaussa itsenäisesti eri tiedonlähteitä, palveluita ja välineitä sekä suhtautuu hankittuun tietoon kriittisesti.
• osaa etsiä juridista tietoa ja tuntee keskeisten juridisten normien välisiä yhteyksiä.

Osaamistaso 5: Opiskelija
• osaa arvioida talouden ja politiikan merkitystä yhteiskunnan toiminnan ja normiston perustana.
• osaa analysoida omaa ja yrityksen toimintaa kansantalouden ja rahoitusmarkkinoiden ilmiöiden pohjalta.
• osaa soveltaa ja analysoi eri tiedonlähteistä hankkimaansa tietoa.
• osaa etsiä ja soveltaa keskeisiä, osin myös liiketaloudellisia, juridisia normeja ja tarkastelee niitä johdonmukaisesti.

Tietotekniset taidot 5 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija
• osaa käyttää ohjatusti oppimisympäristön henkilökohtaisia sovelluksia ja palveluja sekä koululla että koulun ulkopuolella.
• tuntee työaseman tietoturvaan liittyviä peruskäsitteitä.
• osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmien perustoimintoja.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija
• osaa käyttää itsenäisesti oppimisympäristön henkilökohtaisia sovelluksia ja palveluja sekä koululla että koulun ulkopuolella.  
• osaa huolehtia oman työaseman tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvistä asioista.
• osaa tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmien peruskäytön sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Osaamistaso 5: Opiskelija
• osaa auttaa muita oppimisympäristön henkilökohtaisten sovellusten ja palvelujen käytössä.
• osaa perustella tietoturvan ja riskienhallinnan tarpeet ja merkityksen.
• osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmien toimintoja monipuolisesti ja soveltaa niitä käytännön tehtävissä.

Moduulin osat arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai muualla, hän voi osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta opiskelijan intranetistä (MyNet).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään projektityö, jonka kautta opiskelijat tutustuvat yrityksen toimintaan ja toimintaympäristöön.

Kansainvälisyys

Yrityksen perustoimintoja tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Oppimistavat

-   Tiimeissä tehtävä projektityö
-   Osallistuminen lähiopetukseen
-    Itsenäinen työskentely
-    Yksilötehtävät (harjoitustehtävät, kokeet)
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arvioinnin sekä opintojaksopalautteen antaminen.

Moduulin eteneminen

Opiskelu etenee toteutustavan mukaisesti niin, että eri osien kerryttämät tiedot ja taidot tukevat sopivalla tavalla osaamistavoitteita ja tiimin yhteisen projektin toteuttamista. Projekti kytkeytyy valitun yrityksen ja sen toimintaympäristön analyyttiseen kuvaukseen ja liiketoimintamallin kokoamiseen. Siinä hyödynnetään tietojenkäsittelyn ja raportoinnin osaamista. Tiedonhaku on monipuolista ja tietoon suhtaudutaan ammattimaisen kriittisesti. Ohjausta projektiin tulee kaikista moduulin osista. Väliraportoinnilla tiimit osoittavat työn etenemistä. Lopussa projekti esitellään ohjeiden mukaisesti. Moduulin eri osat kerryttävät myös tieto- ja osaamispohjaa tuleviin opintoihin.
 

Arviointitavat

Kussakin moduulin osassa on kaikki osuudet suoritettava hyväksytysti.

Yrittäjyys ja yritystoiminta:
-  projektityö 60%
-  tentti 40%

Yritysten toimintaympäristöt:
-   projektityö 40%
-   juridiikan tentti 30 %
-   kansantalouden tehtävät ja tentti 30 %

Tietotekniset taidot:
-   projektityö 10%
-   tentti (yksilösuoritus) 80 %
-   itsenäisesti suoritettavat tehtävät 10 %

Vastuuopettaja

Tarja Heikkilä

 Oppimateriaalit

Yrittäjyys ja yritystoiminta
Viitala, Riitta & Jylhä, Eila 2006 (tai uudempi). Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita Publishing (kappaleet tarkennetaan lähiopetuksessa).
Verkossa oleva ja lähitunneilla mahdollisesti jaettava materiaali sekä tiedotusvälineistä löytyvä ajankohtaisaineisto
Oppimistehtävässä kohdeyrityksen materiaali sekä muu ryhmän hankkima aineisto.

Yritysten toimintaympäristöt:
Kalle Kyläkallio: Yritysjuridiikka 2014 Edita Publishing Oy, soveltuvin osin, kirjaa saatavana kirjastossa ja E-kirjana
Matti Pohjola: Taloustieteen oppikirja, SanomaPro 2015

Tietotekniset taidot:
Ei varsinaista oppikirjaa, vaan Moodlessa jaettavat opintomonisteet. Oheislukemistona suositellaan lisäksi Tietokoneen käyttötaito – Windows 8 & MS Office 2013 (Docendo 2014) sekä Haaga-Helian kirjaston e-aineistojen Ornanet-käsikirjoja. Rahoitusalan sovellukset ja Excel -kirja (2016), Mika Vaihekoski, Talentum Oyj, 2016.

 

Countdown