Olet täällä

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma

Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu

Tunnus: BUS1LK002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opinnot kuuluvat perusopintoihin, lähtötasovaatimuksia/sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin ei ole. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Yritystoiminnan perusteet.

Oppimistavoitteet

Opintojakso antaa kuvan asioista, joita tulee huomioida yritystoiminnan aloittamisessa ja suunnittelussa. Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää liiketoiminnan eri osa-alueiden merkityksen mm. rahoittajien ja muiden sidosryhmien näkökulmasta. Hän osaa laatia ryhmän kanssa yhdessä liiketoimintasuunnitelman (LTS) yleisesti käytössä olevan mallin mukaisesti ja tehdä siihen liittyviä kannattavuuden ja rahoituksen suunnitteluun liittyviä laskelmia.  Hän osaa myös arvioida liiketoimintasuunnitelmia ja käyttää näin hyväkseen hankkimaansa tietoa erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään liiketoimintasuunnitelman osa-alueisiin hyödyntäen näitä tukevia muita opintoja. Opiskelijat laativat ryhmätyönä liiketoimintasuunnitelman aloittavalle yritykselle, tekevät siihen liittyvän presentaation sekä toimivat vertaisryhmänä toiselle ryhmälle.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 24 h
Itsenäinen työskentely 56 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa kirjallisella liiketoimintasuunnitelmalla ja sen suullisella esittelyllä.

Vastuuopettaja(t)

Arto Talmo

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tietää perusasiat
liiketoimintasuunnitelman laatimisen vaiheista ja sisältövaatimuksista sekä eri sidosryhmien kytkeytymisestä suunnitteluun.

Opiskelija tietää hyvin keskeiset toimivan liiketoimintasuunnitelman laatimisen vaiheet ja sisältövaatimukset. Hän tietää myös hyvin sen, miten yrityksen eri sidosryhmät kytkeytyvät liiketoiminnan suunnitteluun.

Opiskelija tietää monipuolisesti toimivan liiketoimintasuunnitelman laatimisen vaiheet ja sisältövaatimukset.
Hän tietää myös kaikkien keskeisten sidosryhmien merkityksen aloittavan yrityksen suunnittelussa ja toiminnassa.

Taidot

Opiskelija osaa ryhmässä etsiä tietoa ja laatia välttävän liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää analyysit, toimintasuunnitelmat, tulos- ja rahoituslaskelmat ja muut riittävät osiot yleisesti käytössä olevan mallin mukaisesti.
Opiskelija osaa välttävästi arvioida liiketoimintasuunnitelmia.

Opiskelija osaa ryhmässä hakea ja hyödyntää tietoa ja tehdä hyvän liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää kattavat analyysit, toimintasuunnitelmat, tulos- ja rahoituslaskelmat ja muut osiot yleisesti käytössä olevan mallin mukaisesti.
Opiskelija osaa hyvin arvioida liiketoimintasuunnitelmia.

Opiskelija osaa ryhmässä hakea ja hyödyntää monipuolisesti tietoa erilaisista lähteistä sekä laatia kiitettävän liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää monipuoliset analyysit, toimintasuunnitelmat, tulos- ja rahoituslaskelmat ja muut osiot yleisesti käytössä olevan mallin mukaisesti.
Opiskelija osaa asiantuntevasti arvioida liiketoimintasuunnitelmia.

Pätevyys

Opiskelija osaa etsiä ja oivaltaa tavanomaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja ymmärtää liiketoiminnan eri osa-alueiden sekä niihin liittyvien päätösten kytkeytymistä toisiinsa. Hän on saanut myös jonkin verran valmiuksia oman yritystoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen.

Opiskelija osaa hyvin etsiä ja oivaltaa liiketoimintamahdollisuuksia. Hän ymmärtää hyvin liiketoiminnan eri osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa ja liiketoimintaan liittyvien päätösten merkityksen liiketoiminnassa. Sitä kautta hän on saanut myös valmiuksia oman liiketoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen.

Opiskelija osaa etsiä ja oivaltaa liiketoimintamahdollisuuksia innovatiivisella tavalla. Hän osaa hahmottaa erityisen hyvin liiketoiminnan eri osa-alueiden ja päätösten kytkeytymistä toisiinsa ja omaa myös sitä kautta kykyä liiketoimintasuunnitelmien arviointiin sekä oman, menestyksellisen liiketoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Liiketoimintasuunnitelma ja sen presentaatio 100 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

 

Countdown