Olet täällä

Tietohallintojohtaminen

Tietohallintojohtaminen

Tunnus: BIG4TA025
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Osallistuminen edellyttää opintojakson BIG1TN001 / BIG1TA001 ”Orientaatio ICT ja liiketoiminta” sisällön hallintaa

Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Ymmärtää liiketoimintayhteistyön merkityksen liiketoimintaa tukevan tietotekniikan johtamisessa ja kehittämisessä

 • Ymmärtää tietohallinnon ja liiketoiminnan strategioiden yhteensovittamisen merkityksen

 • Tuntee tietohallinnon johtamiseen liittyviä viitekehysmalleja

 • Tuntee IT -organisointiin liittyviä toimintamalleja

 • Omaa perusteet hahmottaa tietotekniikkatoimintoja johdettavana resurssina

Sisältö

 • Johtamiseen liittyvät peruskäsitteet: strategia, hallinto, toimeenpano ja valvonta

 • Tietotekniikkaan liittyvä liiketoimintayhteistyön osaaminen ja harjoitukset

 • Cobit (tai IT governance), tietohallintomalli

 • 4T -malli: Tietotekniikan hyötyjen johtaminen tiedon, talouden, teknologian ja tuotannon näkökulmasta

 • Jatkuvan parantamisen malli tietotekniikan kehittäjänä

Työelämäyhteydet

 • Mahdolliset vierailuluennot

 • Työelämää tukevat harjoitustehtävät

Opetus- ja oppimismenetelmät
Kurssi on monimuotototeutus, jolla tuetaan työelämälähtöisyyttä. Opetus perustuu opettajan ohjaukseen ja itsenäiseen työhön.

 • Harjoitustehtävät

 • Kirjallisuus

 • Tentti

 • Oman oppimisen arviointi ja kurssipalaute

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Oppimateriaalit
Salmela, Hallanoro, Sippa, Tapanainen, Ylitalo. Ketterän organisaation IT. Talentum, 2010.
Muu kurssikäyttöön tarkoitettu opetusmateriaali, joka jaetaan oppimisympäristössä.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 • Arvosana 5 (90%)

Opiskelijalla on erinomainen asiantuntemus tietohallinnosta, sen keskeisistä tehtävistä ja omaa näkemyksen toiminnan organisoimisesta. Opiskelija tuntee laajasti kehityskohteet ja tuntee tietotekniikan ja liiketoimintayhteistyön keskeisiä haasteita. Opiskelijalla on erinomainen menetelmätietämys yleisimmistä viitekehyksistä ja osoittaa kykyä kokonaisnäkemyksen hahmottamiselle.

 • Arvosana 3 (70%)

Opiskelijalla on tuntee tietohallinnon toiminnot, keskeiset tehtävät ja omaa perustietämyksen toiminnan organisoimisesta. Opiskelija tuntee tietotekniikan ja liiketoimintayhteistyön keskeisiä haasteita. Opiskelijalla osoittaa tietävänsä perustiedot viitekehyksistä. Opiskelija tiedostaa tietohallintoon liittyvän kokonaiskuvan ja ne puitteet, jotka vaikuttavat tietohallinnon toimintaan.

 • Arvosana 1 (40%)

Opiskelija osoittaa vähäistä tietämystä tietohallinnosta. Osaa määritellä keskeisiä tehtäviä ja tietää tyydyttävällä tasolla tietohallinnon merkityksen organisaatiossa..

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 50 %
Harjoitukset 50 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/- kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.