Olet täällä

ICT-palvelut ja hankinnat

ICT-palvelut ja hankinnat

Tunnus: BIG4TA024
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Osallistuminen edellyttää opintojakson BIG1TA001 ”Orientaatio ICT ja liiketoiminta” sisällön hallintaa

Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

 • tuntee ICT-palveluhallinnan käytännöt ja referenssimallit
 • ymmärtää palveluhallinnan operatiivisen toiminnan periaatteet, laatuvaatimukset ja riskit
 • tuntee ICT-hankintaprosessin ja hankintoihin liittyvät menettelyt ja toimintamallit
 • ymmärtää ICT-hankintaosaamisen ja -yhteistyön merkityksen yritykselle ja julkishallinnolle

Sisältö

 • ICT-palvelut, palveluhallinta ja –tuotanto
 • Palveluhallinnan toimintamallin kehittäminen ja toteuttaminen
 • Palveluiden laadun hallinta
 • Viitekehysmallit, mm. Cobit ja ITIL
 • Teknologiahankintojen strategialähtöinen suunnittelu
 • Järjestelmähankinnat, elinkaariajattelu
 • Palveluiden hankinta ja hankintamuodot

Työelämäyhteydet
Palvelujen kehittämistä ja hankintoja opiskellaan työelämälähtöisten case-harjoitusten avulla.

Kansainvälisyys
Opitaan kansainvälisesti tunnettuja ja tunnustettuja hyviä käytäntöjä ja standardeja. ICT-palveluita ja hankintoja tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
a. Verkkototeutus TAI

b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)
Immo Hahtola, Pasila
Jari Hyrkäs, Pasila

Oppimateriaalit
Farenden, Peter. ITIL for Dummies. John Wiley & Sons. 2012.
Forselius, Pekka. Onnistunut tietojärjestelmän hankinta. Talentum. 2013.
Opintojaksolla jaettava luentomateriaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija

 • tuntee osittain ICT-palveluhallinnan käytäntöjä ja referenssimalleja
 • ymmärtää osittain palvelutuotannon operatiivisen toiminnan periaatteet, laatuvaatimukset ja riskit
 • tuntee jonkin verran ICT-hankintaprosessia ja hankintoihin liittyviä toimintaperiaatteita
 • tuntee jonkin verran hankintaprojektin hallintoa, tehtäviä, rooleja ja yleisiä suosituksia

Arvosana 3
Opiskelija

 • tuntee melko hyvin ICT-palveluhallinnan käytäntöjä ja referenssimalleja
 • ymmärtää melko hyvin palvelutuotannon operatiivisen toiminnan periaatteet, laatuvaatimukset ja riskit
 • tuntee melko hyvin ICT-hankintaprosessia ja hankintoihin liittyviä toimintaperiaatteita
 • tuntee melko hyvin hankintaprojektin hallintoa, tehtäviä, rooleja ja yleisiä suosituksia

Arvosana 5
Opiskelija

 • tuntee hyvin ICT-palveluhallinnan käytäntöjä ja referenssimalleja
 • ymmärtää hyvin palvelutuotannon operatiivisen toiminnan periaatteet, laatuvaatimukset ja riskit
 • tuntee hyvin ICT-hankintaprosessia ja hankintoihin liittyviä toimintaperiaatteita
 • tuntee hyvin hankintaprojektin hallintoa, tehtäviä, rooleja ja yleisiä suosituksia

Arviointitavat ja niiden painoarvot
Tentti 40 % (toteutuksesta riippuen)
Harjoitustehtävät 60 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-

kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.