Olet täällä

ICT-Arkkitehtuurit

ICT-Arkkitehtuurit

Tunnus: BIG4TA023
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Osallistuminen edellyttää opintojakson BIG1TN001 / BIG1TA001 ”Orientaatio ICT ja liiketoiminta” sisällön hallintaa

Oppimistavoitteet
Tavoitteena on omaksua arkkitehtuuriajattelun perusteet sekä kyky hahmottaa ja mallintaa kokonaisuuksia, jota voi hyödyntää tietojärjestelmien suunnittelussa ja tietotekniikan johtamisessa. Opiskelija osaa hahmottaa toiminnan ja tiedon suhteen liiketoiminnassa.
Oppimistavoitteena on tuntea mitä tarkoittaa yritysarkkitehtuuri ja siihen liittyvät osa-arkkitehtuurit. Aiheeseen kuuluvat keskeiset peruskäsitteet ja arkkitehtuuriin liittyvien suunnittelumenetelmien tietämys.

Sisältö

 • Yritysarkkitehtuurikehykset TOGAF, JHS 179 ja Kartturi
 • TOGAF ADM -menetelmä
 • Informaatioarkkitehtuurit
 • SOA –arkkitehtuuri
 • Micro Services - arkkitehtuuri
 • Teknologia-arkkitehtuurit

Työelämäyhteydet

 • Mahdolliset vierailuluennot
 • Harjoitustehtävät

Opetus- ja oppimismenetelmät
Kurssi on monimuotototeutus, jolla tuetaan työelämälähtöisyyttä. Opetus perustuu opettajan ohjaukseen ja itsenäiseen työhön.

 • Harjoitustehtävät
 • Kirjallisuus
 • Tentti
 • Oman oppimisen arviointi ja kurssipalaute

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Oppimateriaalit
Kurssiopettajan määrittelemä osa-alue TOGAF –dokumentaatiosta
JHS 179 ja Kartturi – dokumentit.
Enterprise Architecture : A Pocket Guide. Graves, Tom. IT Governance. June 2009 Print ISBN 9781849280167; eBook ISBN 9781849280174
Enterprise Architecture for Integration : Rapid Delivery Methods and Technologies Finkelstein, Clive. Chapter 1 Enterprise Architecture and Enterprise Engineering 1. Pages 1-19.
Dynamic Enterprise Architecture : How to Make It Work. Wagter, Roel Berg, Martin Van Den Luijpers, Joost. eISBN: 9780471716518. CHAPTER 3: Dynamic Architecture. Pages 35-50.
Guide to Enterprise IT Architecture : A Strategic Approach. Beveridge, Tony. Chapter 4:TOGAF and the Architectural Development Method. Pages 76-94
Muu kurssikäyttöön tarkoitettu opetusmateriaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 • Arvosana 5 (90%)

Opiskelijalla on erinomainen asiantuntemus arkkitehtuurista, osa-arkkitehtuureista sekä tuntee laajasti käsitteet. Erinomainen menetelmätietämys ja opiskelija on osoittanut kykyä hahmottaa arkkitehtuurista ajattelua.

 • Arvosana 3 (70%)

Opiskelijalla on perustietämys arkkitehtuurista, osa-arkkitehtuureista sekä tuntee käsitteet hyvin. Opiskelija on osoittanut kykyä hahmottaa arkkitehtuurista ajattelua.

 • Arvosana 1 (40%)

Opiskelija osoittaa vähäistä tietämystä arkkitehtuurista. Osaa määritellä peruskäsitteistä ja tietää tyydyttävällä tasolla mitkä asiat liittyvät IT-arkkitehtuureihin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot
Tentti 60 %
Harjoitukset 40 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/- kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.