Olet täällä

Toiminnanohjausjärjestelmät 2

Toiminnanohjausjärjestelmät 2

Tunnus: BIG4TA021
Laajuus: 5 op
Ajoitus: kolmas lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edeltävyysvaatimus: Toiminnanohjausjärjestelmät BIG1TA002 tai BIG4TF002

 

Oppimistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on laaja ymmärrys toiminnanohjausjärjestelmästä ja eri liiketoimintaprosessien välisistä yhteyksistä (integraatio) seuraavilla alueilla: myynti, osto, tuotannonsuunnittelu. Opiskelija osaa ratkoa itsenäisesti järjestelmän käytössä ilmeneviä ongelmia.

Sisältö

Keskeisiin liiketoimintaprosesseihin syventyminen käytännön harjoitusten avulla järjestelmässä. Kurssilla on käytössä SAP ECC ja SAP S/4 HANA -järjestelmät.

Liiketoimintaprosessit ja niiden keskinäiset yhteydet toiminnanohjausjärjestelmässä: myynti, osto, tuotannonsuunnittelu.

Järjestelmän käytössä ilmenevien ongelmien ratkominen itsenäisesti ja aikaisemmin opitun soveltaminen prosessien läpiviennissä.

Työelämäyhteydet

Kurssilla käytettävät järjestelmät ovat yritysten käytössä maailmanlaajuisesti.

Mahdolliset vierailuluennot.

 

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään alan kansainvälistä aineistoa (sekä lähdemateriaalia että ohjelmistoja)

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

  • käytännön tehtävät toiminnanohjausjärjestelmässä
  • tentti ja/tai esseetehtävä (ei välttämättä kaikilla toteutuksilla)
  • oman oppimisen arviointi
     

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

 

Vastuuopettajat

Jarmo Harmonen

 

Oppimateriaalit

Magal, S. & Word, J.  2011. Integrated Business Processes with ERP Systems. John Wiley & Sons.

Opettajan osoittama aineisto.

 

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 5 - 3 - 1
 

Arvosana 5

Opiskelijalla on erinomainen käytännön osaaminen prosessien läpiviennistä toiminnanohjausjärjestelmässä sekä erinomainen käsitys liiketoimintaprosessien yhteyksistä järjestelmässä myynnin, oston ja tuotannonsuunnittelun alueella. Opiskelija osaa ratkoa järjestelmän käytössä ilmeneviä ongelmia erinomaisella tasolla.
 

Arvosana 3

Opiskelijalla on hyvä käytännön osaaminen prosessien läpiviennistä toiminnanohjausjärjestelmässä sekä hyvä käsitys liiketoimintaprosessien yhteyksistä järjestelmässä myynnin, oston ja tuotannonsuunnittelun alueella. Opiskelija osaa ratkoa järjestelmän käytössä ilmeneviä ongelmia hyvällä tasolla.

 

Arvosana 1

Opiskelijalla on vähän käytännön osaamista prosessien läpiviennistä toiminnanohjausjärjestelmässä sekä hyvä käsitys liiketoimintaprosessien yhteyksistä järjestelmässä myynnin, oston ja tuotannonsuunnittelun alueella. Opiskelija ei osaa ratkoa järjestelmän käytössä ilmeneviä ongelmia itsenäisesti, vaan tarvitsee niissä jatkuvaa apua.

 

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown