Olet täällä

Toiminnanohjausjärjestelmät 2

Toiminnanohjausjärjestelmät 2

Tunnus: BIG4TA021
Laajuus: 5 op
Ajoitus: kolmas lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edeltävyysvaatimus: Toiminnanohjausjärjestelmät BIG1TA002

Oppimistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on laaja ymmärrys toiminnanohjausjärjestelmästä ja sen moduulien välisistä yhteyksistä seuraavilla alueilla: tuotanto, myynti ja jakelu, osto, projektinhallinta, henkilöstöhallinto

Sisältö

Liiketoimintaprosessit ja niiden keskinäiset yhteydet toiminnanohjausjärjestelmässä: tuotanto, myynti ja jakelu, osto, projektinhallinta, henkilöstöhallinto

Työelämäyhteydet

Toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään yritysten liiketoiminnassa maailmanlaajuisesti.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään alan kansainvälistä aineistoa (sekä lähdemateriaalia, että ohjelmistoja)

Opetus- ja oppimismenetelmät

  • Hands-on tehtävät toiminnanohjausjärjestelmässä
  • Tentti  
  • Oman oppimisen arviointi

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Jarmo Harmonen
Ralf Rehn

Oppimateriaalit

Magal, S. & Word, J.  2011. Integrated Business Processes with ERP Systems. John Wiley & Sons.
Opettajan osoittama aineisto.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 5 (90%)

Opiskelijalla on erinomainen käytännön osaaminen prosessien läpiviennistä  toiminnanohjausjärjestelmässä sekä erinomainen käsitys liiketoimintaprosessien integraatiosta järjestelmässä valituilla kohdealueilla.
 
Arvosana 3 (70%)

Opiskelijalla on hyvä käytännön osaaminen prosessien läpiviennistä toiminnanohjausjärjestelmässä sekä hyvä käsitys liiketoimintaprosessien integraatiosta järjestelmässä valituilla kohdealueilla.

Arvosana 1 (50%)

Opiskelijalla on vähän käytännön osaamista prosessien läpiviennistä toiminnanohjausjärjestelmässä sekä jonkinlainen käsitys liiketoimintaprosessien integraatiosta järjestelmässä valituilla kohdealueilla.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Harjoitukset 70 %
Tentti 30 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.