Olet täällä

CRM liiketoiminnassa

CRM liiketoiminnassa

Tunnus: BIG4TA020
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: vaihtoehtoiset profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee keskeisimmät CRM -käsitteet
  • ymmärtää CRM:n merkityksen liiketoiminnassa
  • tunnistaa keskeisimmät hyödyt ja haasteet CRM -ratkaisuissa
  • tiedostaa datan ja tiedonhallinnan merkityksen CRM -käytössä
  • hahmottaa ja osaa suunnitella liiketoimintaprosesseja, jotka liittyvät CRM:n hyödyntämiseen

Sisältö

  • CRM liiketoiminnassa
  • CRM tietojärjestelmät
  • Data ja CRM
  • Liiketoimintaprosessit ja CRM
  • CRM käyttöönotto

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

BIG1TA001 Orientaatio liiketoimintaan ja ICT:hen; BIG1TA003 Liiketoimintaprosessit

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1
Opiskelija tietää mitä on CRM ja tunnistaa keskisimmät käsitteet

Arvosana 3
Opiskelijalla hyvä tuntemus aihealueesta, hän ymmärtää aihealueeseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet.

Arvosana 5
Opiskelija hahmottaa kokonaisuuden CRM aihealueeseen liittyen ja hän osaa systemaattisesti hyödyntää ja tuottaa liiketoimintalähtöisiä dataa hyödyntäviä CRM -ratkaisuja

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla on tavoitteena tehdä yhteistyötä elinkeinoelämän ja muiden yhteisöjen kanssa.

Kansainvälisyys

Kurssiaineisto ja tietojärjestelmät englanninkielisiä

Oppimistavat

Opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:
a. Lähiopetus ja itsenäinen työskentely
b. Verkko-opetus ja itsenäinen työskentely
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat

Tuomo Ryynänen
Immo Hahtola