Olet täällä

Liiketoimintaprosessit

Liiketoimintaprosessit

Tunnus: BIG1TA003
Laajuus: 5 op (133 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojaksolla käydään läpi yrityksen liiketoimintaprosesseja ja liiketoimintaprosessien hallintaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Ymmärtää prosessiajattelun liiketoimintahyödyt.
- Osaa soveltaa prosessiajattelua toiminnan kehittämisessä
- Osaa hahmottaa, mallintaa, analysoida, kehittää ja ohjata prosesseja
- Ymmärtää prosessien kehittämisen ja tietojärjestelmäkehittämisen yhteyden
- Ymmärtää prosessienhallintajärjestelmän toiminnan ja sillä saavutettavat hyödyt

Sisältö
Opintojakso keskittyy liiketoimintaprosesseihin; niiden tunnistamiseen, mallintamiseen, analysointiin, kehittämiseen, ohjaamiseen ja hallintaan. Keskeisiä aihealueita ovat:

- Liiketoimintatarpeet
- Kehittämisen sykli, jatkuva kehittäminen
- Prosessiajattelu
- Prosessien mallintaminen, BPMN
- Prosessien hallinta, BPM, Prosessien kypsyys
- Mittaaminen ja arviointi
- Standardointi / harmonisointi (Governance)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Osallistuminen edellyttää opintojakson BIG1TN001 / BIG1TA001 ”Orientaatio ICT ja liiketoiminta” sisällön hallintaa

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1

Opiskelija
- Tunnistaa yleisimmät yrityksistä löytyvät prosessit
- Ymmärtää prosessien hallinnan merkityksen
- Ymmärtää prosessikehitysprosessin vaiheet
- Ymmärtää prosessiajattelun merkityksen tietojärjestelmäkehityksessä
- Osaa prosessien mallintamisen perusteet
- Tuntee alan termistöä
- Osaa toimia vastuullisesti ryhmässä

Arvosana 3

Opiskelija edellisten lisäksi
- Osaa tunnistaa liiketoiminnan ydin- ja tukiprosessit
- Osaa rajata ja kuvata kehittämisen kohteen yleisesti käytettyjä menetelmiä hyödyntäen
- Ymmärtää prosessien ja mittareiden kehittämisen yhteyden
- Osaa mallintaa prosesseja mielekkäitä työkaluja käyttäen
- Ymmärtää prosessienhallintasovelluksen toimintaa
- Osaa käyttää itsenäisesti valittuja välineitä ja menetelmiä

Arvosana 5

Opiskelija edellisten lisäksi
- Osaa laatia perustellun arvion olemassa olevista prosesseista
- Osaa laatia perustellun prosessinkehittämisehdotuksen
- Osaa laatia selkeän näkemyksen kehitettävän prosessin asettamista vaatimuksista toiminnanohjausjärjestelmille ja/tai tietojärjestelmille
- Osaa ehdottaa mielekkäitä mittareita kehitettäville prosesseille
- Osaa perusteet yrityksen prosessikokonaisuuden hallinnasta prosessienhallintasovelluksen avulla

Työelämäyhteydet
Hands on sessio yhteistyössä IBM:n kanssa, vierailuluento (toteutustavasta riippuen)

Kansainvälisyys
Opitaan kansainvälisesti tunnettuja ja tunnustettuja hyviä käytäntöjä ja standardeja, opitaan käyttämään kansainvälisesti laajasti käytettyjä ohjelmistoja. Osa oppimateriaaleista on englanninkielisiä.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI
c. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
d. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).
e. Verkkototeutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Ralf Rehn
Jarmo Harmonen
Immo Hahtola