Olet täällä

Tuloksen tekijä (myynti)

Tuloksen tekijä (myynti)

Tunnus: ACF1LZ101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: MYYNTI17
Moduulin taso: perusopinnot

Moduulin tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Liiketoimintaosaaja -moduulin tai hänellä on muutoin vastaava osaaminen. Matemaattiset valmiudet on varmistettu hyväksytyllä matematiikan tasotestillä tai suorittamalla opintojakso Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LZ101 tai vastaavat opinnot.

Moduulin kuvaus

Moduulin suoritettuaan, opiskelija tunnistaa yrityksen ansaintalogiikan ydinasiat sekä liiketoiminnan tuloksen keskeiset tekijät. Hän osaa laatia erilaisia laskelmia tukemaan niin yrityksen liiketoiminnan suunnittelua kuin yksityishenkilön oman talouden hallintaa. Opiskelija osaa laskea ja tulkita yritysanalyysin tunnuslukuja, analysoida yrityksen kannattavuutta ja taloudellista asemaa, sekä soveltaa matematiikkaa ja hyödyntää talouden suunnitteluun ja seurantaan kehitettyjä ohjelmistoja ja tietolähteitä. Hän tunnistaa toimitusketjun hallinnan logistiset prosessit ja niiden vaikutuksen yrityksen kilpailukykyyn.

Moduulin osat

Myyjän matematiikka 3 op (ACF1LZ101A)

Yrityksen taloushallinto 9 op (ACF1LZ101B)

Toimitusketjun hallinta 3 op (ACF1LZ101C)

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Myyjän matematiikka 3 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tuntee keskeisimmät luotto- ja säästämismuodot
 • osaa soveltaa korko- ja prosenttilaskua taloudenhallinnassa
 • osaa eritellä ja arvioida keskeisiä tulojaan ja menojaan

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • tuntee erilaiset luottomuodot ja niihin liittyvät laskelmat. Osaa tulkita lainatarjouksen keskeiset sisällöt.
 • osaa soveltaa korko- ja prosenttilaskun laskelmia kannattavan myynnin tapahtumiin.  
 • osaa budjetoida omaa taloutta ja esittää tuloksia graafisesti.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa monipuolisesti soveltaa korkolaskun periaatteita taloudenhallinnan laskelmissa
 • osaa vertailla asiakkaalle suunnattuja luottomuotoja

Yrityksen taloushallinto 9 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • löytää tuloslaskelmasta ja taseesta keskeisimpiä tietoja yrityksen taloudellisesta tilanteesta.
 • tunnistaa yrityksen liiketapahtumien vaikutuksen tuloslaskelmaan ja taseeseen.
 • osaa määrittää tuotteen tai palvelun muuttuvat kustannukset sekä laskea katetuoton.
 • osaa kuvailla kannattavuuteen vaikuttavia syy-seuraussuhteita, sekä laskea yksittäisiä tunnuslukuja.
 • tunnistaa rahoituksen roolin yrityksen taloushallinnossa.
 • tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijoita.
 • osaa laatia yrityksen rahoitustarvetta kartoittavia peruslaskelmia.
 • tuntee yrityksen rahoituksen keskeisimmät tunnusluvut.
   

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa yhdistää yrityksen liiketapahtumia tuloslaskelmaan ja taseeseen.
 • osaa laskea eri tekijöiden vaikutusta katteeseen, tulokseen ja tunnuslukuihin.
 • osaa tunnistaa ansaintalogiikkaan liittyviä tekijöitä ja niiden vaikutusta yrityksen tulokseen ja mittareihin.
 • osaa kuvata yrityksen rahoituspäätökset ja yritysrahoituksen peruskysymykset.
 • osaa kuvata miten yritys toimii rahoitusmarkkinoilla eri markkinaosapuolten kanssa.
 • osaa tulkita käyttöpääomalaskelmia ja investointilaskelmia. 
 • osaa arvioida yrityksen rahoituksellista tilaa, sekä sen taloudellisia riskejä.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa analysoida sekä ennustaa yhtiön kannattavuutta ja maksuvalmiutta tulos- ja taselaskelman perusteella.
 • osaa analysoida eri tekijöiden vaikutusta katteeseen ja tulokseen.
 • osaa analysoida ansaintalogiikkaan liittyviä tekijöitä sekä ideoida numeerisia ja ei-numeerisia mittareita operatiiviseen johtamiseen.  
 • osaa analysoida markkinatilanteen vaikutusta yritysrahoitukseen.
 • osaa laatia ja vertailla yritysrahoituksen suunnitteluun liittyviä käyttöpääoma- ja investointilaskelmia.
 • osaa analysoida yrityksen rahoituksellista tilaa, sekä sen taloudellisia riskejä.
   

Toimitusketjun hallinta 3 op 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tunnistaa keskeisimmät logistiset prosessit

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa kuvata tavallisimmat logistiset prosessit ja arvioida niiden vaikutuksen liiketoiminnan kustannuksiin ja palveluiden/tuotteiden hinnoitteluun.
 • tunnistaa logistiikan ympäristövaikutukset.

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa vertailla logististen prosessien taloudellisia vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen ja palveluiden/tuotteiden hinnoitteluun.
 • osaa arvioida toimitusketjun hallintaan liittyvien valintojen vastuullisuutta.

Moduulin osat arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai muualla, hän voi osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta opiskelijan intranetistä (MyNet).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään yritystoimintaa simuloiva projektityö. Vierailijaluentoja ja yritysvierailu.

Kansainvälisyys

Kansainvälinen näkökulma voidaan huomioida tarvittaessa projektityössä ja yritysyhteistyössä.

Oppimistavat

 1. Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit   
 2. Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

 

Arviointitavat
Projekti 20 %,
Tentit 80 %
Molemmista arviointikohteista tulee päästä läpi.

Moduulivastaava
Ilmoitetaan myöhemmin

Oppimateriaalit

Jormakka R., Koivusalo K., Lappalainen J., Niskanen M. 2015. Laskentatoimi. Edita. Helsinki.
Knüpfer, S. ja Puttonen V. 2014. Moderni rahoitus, 7. painos. Talentum. Helsinki.
Saaranen, P., Kolttola, E. ja Pösö, J. 2016. Liike-elämän matematiikka. Edita. Helsinki.
www.logistiikanmaailma.fi

Karrus, Kaij 2001, Logistiikka, WSOY.

 

 

Countdown