Olet täällä

Tuloksen tekijä (FINA)

Tuloksen tekijä (FINA)

Tunnus: ACF1lK101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Helsinki liiketalous
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Liiketoimintaosaaja -moduulin. Matemaattiset valmiudet on varmistettu matematiikan tasotestillä ja suorittamalla tarpeen mukaan opintojakso Matematiikan valmentavat opinnot MAT8LH101.

Moduulin kuvaus

Moduulin suoritettuaan, opiskelija tunnistaa yrityksen ansaintalogiikan ydinasiat sekä liiketoiminnan tuloksen keskeiset tekijät. Hän osaa laatia erilaisia laskelmia tukemaan niin yrityksen liiketoiminnan suunnittelua kuin yksityishenkilön oman talouden hallintaa. Opiskelija osaa laskea ja tulkita yritysanalyysin tunnuslukuja, analysoida yrityksen kannattavuutta ja taloudellista asemaa, sekä hyödyntää matematiikkaa talouden suunnitteluun ja seurantaan.

Moduulin osat

Oma talous 3 op (ACF1LK101A)
Yrityksen talous 8 op (ACF1LK101B)
Yrityksen rahoitus 4 op (ACF1LK101C)

Osaamistavoitteet ja arviointi
 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Oma talous

Osaamistaso 1-2: Opiskelija
•    osaa arvioida omia henkilökohtaisia tuloja ja menoja.
•    tuntee ansiotulon keskeisimmät verot
•    osaa soveltaa prosentti- ja korkolaskua taloudenhallinnan useimmin toistuviin käytännön kysymyksiin.
•    osaa selittää, miten inflaatioprosentti määräytyy.
•    tuntee yksityishenkilölle suunnattuja keskeisimpiä luotto- ja säästämismuotoja.  

Osaamistaso 3-4: Opiskelija alemman osaamistason lisäksi
•    osaa tehdä yksityishenkilön talouden pitkäjänteisen suunnitelman.
•    osaa laskea ansiotulon keskeisimmät verot ja pääomatuloveron.
•    osaa soveltaa korkolaskua taloudenhallinnan keskeisiin tapahtumiin.
•    osaa määrittää hintakehitystä vastaavan arvon ja rahan ostovoiman muutoksen.
•    tuntee eri luottomuodot ja osaa tulkita lainatarjouksen keskeiset sisällöt.

Osaamistaso 5: Opiskelija alempien osaamistasojen lisäksi
•    osaa tehdä yksityishenkilön talouden pitkäjänteisen suunnitelman.
•    osaa laskea henkilöverotukseen liittyviä veroja.
•    osaa monipuolisesti soveltaa korkolaskun periaatteita taloudenhallinnan laskelmissa.
•    osaa hyödyntää laskelmissa yleistä hintakehitystä kuvaavia indeksejä.
•    osaa vertailla yksityishenkilölle suunnattuja keskeisimpiä luotto- ja säästämismuotoja.  

Yrityksen talous
 
Osaamistaso 1-2: Opiskelija
•    löytää tuloslaskelmasta ja taseesta keskeisimpiä tietoja yrityksen taloudellisesta tilanteesta.
•    tunnistaa yrityksen liiketapahtumien vaikutuksen tuloslaskelmaan ja taseeseen.
•    tunnistaa verotettavan tuloksen ja kirjanpidon tuloksen välisiä yleisimpiä eroja.
•    osaa määrittää tuotteen tai palvelun muuttuvat kustannukset sekä laskea katetuoton.
•    osaa kuvailla kannattavuuteen vaikuttavia syy- seuraussuhteita, sekä laskea yksittäisiä tunnuslukuja.
•    osaa laatia pienen yrityksen tulosbudjetin.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija alemman osaamistason lisäksi
•    osaa laskea eri tekijöiden vaikutusta katteeseen, tulokseen ja tunnuslukuihin.
•    osaa soveltaa kustannuslähtöisen hinnoittelun ja katetuottolaskennan perusteita yrityksen toiminnan suunnitteluun.
•    osaa huomioida arvonlisäveron laskelmissa.
•    osaa laatia pienen yrityksen kassabudjetin.
•    osaa laatia pienen yrityksen liiketapahtumien pohjalta tuloslaskelman ja taseen, sekä laskea pienen osakeyhtiön verotettavan tulon ja veron määrän.
Osaamistaso 5: Opiskelija alempien osaamistasojen lisäksi
•    osaa analysoida sekä ennustaa yhtiön kannattavuutta ja maksuvalmiutta tulos- ja taselaskelman perusteella.
•    osaa analysoida eri tekijöiden vaikutusta katteeseen ja tulokseen.
•    osaa laatia pienen yrityksen ennakoidun taseen.
•    osaa analysoida ansaintalogiikkaan liittyviä tekijöitä sekä ideoida numeerisia ja ei-numeerisia mittareita operatiiviseen johtamiseen.  

Yrityksen rahoitus

Osaamistaso 1-2: Opiskelija
•    tunnistaa rahoituksen roolin yrityksen taloushallinnossa.
•    tunnistaa rahoitusmarkkinoiden toimijoita.
•    osaa laatia yrityksen rahoitustarvetta kartoittavia peruslaskelmia.
•    tuntee yrityksen rahoituksen keskeisimmät tunnusluvut.
•    tuntee sijoittamisen perustoimintoja.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija alemman osaamistason lisäksi
•    osaa kuvata yrityksen yritysrahoituksen peruskysymyksiä.  
•    osaa kuvata miten yritys toimii rahoitusmarkkinoilla eri markkinaosapuolten kanssa.
•    osa laatia ja tulkita käyttöpääoma- ja investointilaskelmia.
•    osaa arvioida yrityksen rahoituksellista tilaan liittyviä taloudellisia riskejä.
•    osaa kuvata yrityksen rahoituspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä.
•    osaa laatia sijoittamiseen liittyviä tuottolaskelmia.
Osaamistaso 5: Opiskelija alempien osaamistasojen lisäksi
•    osaa määritellä ja vertailla yrityksen rahoitussuunnittelun tavoitteet lyhyelle ja pitkälle aikaväleille.
•    osaa analysoida markkinatilanteen vaikutusta yritysrahoitukseen.
•    osaa laatia ja vertailla yritysrahoituksen suunnitteluun liittyviä käyttöpääoma- ja investointilaskelmia.
•    osaa analysoida yrityksen rahoituksellista tilaan liittyviä taloudellisia riskejä.
•    osaa laskea yrityksen kokonaisrahoitustarpeen sekä arvioida miten yritys vastaa tähän.
•    osaa analysoida sijoittamiseen liittyviä tuottolaskelmia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta, tai ole yhteydessä moduulin vastuuopettajaan.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään yritystoimintaa simuloiva projektityö. Vierailijaluentoja.

Kansainvälisyys
Kansainvälinen näkökulma voidaan huomioida esimerkkitapauksissa.

Oppimistavat
a. Lähiopetustoteutus, jossa siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit  
b. Suunnitelmaan pohjautuva omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat
Projekti 20 %,
Tentit 80 %
Molemmista arviointikohteista tulee päästä läpi.

Moduulivastaava
Jere Peiponen

Oppimateriaalit
Jormakka R., Koivusalo K., Lappalainen J., Niskanen M. 2015. Laskentatoimi. Edita. Helsinki.
Knüpfer, S. ja Puttonen V. 2014. Moderni rahoitus, 7. painos. Talentum. Helsinki.
Saaranen, P., Kolttola, E. ja Pösö, J. 2016. Liike-elämän matematiikka. Edita. Helsinki.

Toteutussuunnitelma

Aikataulu (esimerkkinä lähiopetustoteutus)

 

Viikot

Aiheet

Viikko 1

Tervetuloa kurssille!

Viikon teema: Oma talous – Henkilökohtaisen talouden pohtiminen

Johdatus henkilökohtaiseen talouteen, palkkatuloverotus, verojärjestelmän esittely

Hintakehityksen vaikutus henkilökohtaisiin menoihin ja tuloihin

Pankkijärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden esittely

 

Oma talous projektin käynnistäminen: henkilökohtainen taloussuunnitelma

 

Excel

Viikko 2

Viikon teema: Oma talous – Henkilökohtaisen talouden pohtiminen

Yksityishenkilölle tarkoitetut lainamuodot, lainahakemuksen tekeminen

Pääomatulojen verotus

Rahan ostovoima ja reaalinen kehitys

Sijoitustoiminnan yleiskuva, yksityishenkilön näkökulma (asunto, osakkeet, rahastot)

 

Oma talous –projektin viimeistely ja palautus.

 

Excel

Viikko 3

Viikon teema: Yrityksen talouden ymmärtäminen

Aloittavan yrityksen rahoitus, omapääoma, vieraspääoma, tulorahoitus, joukkorahoitus

Tuloslaskelma ja tase, tunnusluvut omanpääoman aste, likviditeetti

Yrityksen prosessit ja yhteys kirjanpitoon. Kirjanpidon peruslogiikka, yritystoiminnan aloittaminen

Koronkorkolasku

 

Yritysprojektin aloittaminen: projektiryhmien muodostaminen ja ensimmäinen viikkotehtävä - Oman yrityksen suunnittelu. Viikkotehtävät palautetaan sunnuntai-iltaisin.

 

Excel, Venetsian kauppiaat -peli

Viikko 4

Viikon teema: Yrityksen kannattavuus ja katelaskenta

Katelaskenta, kustannuslajit, hinnoittelu

Arvonlisäverotus

 

Yritysprojekti: viikkotehtävä 2 – Oman tuotteen hinnoittelun suunnittelu ja myynti.

 

Excel, Emce-kirjanpito-ohjelma

Viikko 5

Viikon teema: Budjetointi

Tulosbudjetti ja kassabudjetti

Kirjanpidon suoriteperusteisuus ja jaksotukset

Käyttöpääoma

Jaksolliset suoritukset

 

Yritysprojekti: viikkotehtävä 3 – Laaditaan projektiyritykselle vuoden tulosbudjetti ja kassabudjetti.

 

Excel

Viikko 6

Viikon teema: Investoinnit, poistot ja kulujaksotukset.

Investointien suunnittelu: jäännösarvo, vuotuiset tuotot ja kustannukset

Investointilaskelmat

Pitkävaikutteisten menojen kirjaus kirjanpitoon, poistot

 

Yritysprojekti: viikkotehtävä 4 - Investoinnin suunnittelu projektiyritykselle

 

Excel

Viikko 7

Viikon teema: Yritysten lainarahoitus ja yritysverotus

Annuiteetti-, tasaerä-, tasalyhennys- ja bullet-lainat

Rahoitusyhtiötuotteet: leasing, factoring, osamaksurahoitus, myyntisaamisten myynti

Osakeyhtiön verotus

Sijoitustoiminnan suunnittelu, toteutus ja tulokseen vaikuttavien tekijöiden analysointi.

 

Yritysprojekti: viikkotehtävä 5 – Laina- ja luottotarjousten vertailu. Yritysverotus ja yritysmuodon pohtiminen.

 

Excel

Viikko 8

Arviointiviikko

Oman talouden tentti

Yritystalous tentti

Yritysrahoitus tentti

 

Yritysprojekti:

Projektiyhteenvedon palautus

Projektiesitykset

 

Powerpoint, Excel, Word