Olet täällä

Taloushallinnon IT-sovellukset

Taloushallinnon IT-sovellukset

Tunnus: ACC8LH005
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakson Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus ACC1LH001 suorittaminen on edellytyksenä kurssille osallistumiselle.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee atk-kirjanpidon keskeiset periaatteet viranomaisilmoituksineen. Opiskelija hallitsee taloushallinnon raportit ja niihin perustuvat tunnusluvut.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa atk-kirjanpito –ohjelmaa käytännössä. Hän ymmärtää osakirjanpitojen yhteydet pääkirjanpitoon. Hän osaa hoitaa viranomaisyhteydet myös sähköisesti sekä pystyy tuottamaan ja tulkitsemaan sekä numeerisia että graafisia taloushallinnon raportteja ja niiden pohjalta laskettuja tunnuslukuja. Opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja raportoinnin merkityksen toimiessaan yrityksen palveluyksikössä ja asiakkaan kumppanina.

Sisältö

  • Peruskirjanpito
  • Pääkirjanpito
  • Osakirjanpidot (Laskutus, osto- ja myyntireskontra)
  • Osakirjanpitojen yhteydet pääkirjanpitoon
  • Raporttien tuottaminen ja hyväksikäyttö
  • Sähköiset viranomaisilmoitukset

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojaksolla käytetään Econet kirjanpito –ohjelmaa kokonaisvaltaisesti sen eri alakirjanpitotyökaluja hyväksikäyttäen.

Vastuuopettajat

Timo Pöysti

Oppimateriaali

Tomperi, Soile: Käytännön kirjanpito, 2013. Harjoituskirja. Edita. 25. painos
Erikseen jaettavat opintomonisteet

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/Kohteet 1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tietää kuinka taloushallinnon  järjestelmiä käytetään osaamatta muodostaa selkeää kokonaisuutta järjestelmien välisistä yhteyksistä. Opiskelija tietää pääosin kuinka taloushallinnon järjestelmiä käytetään osaamatta muodostaa selkeää kokonaisuutta järjestelmien välisistä yhteyksistä. Opiskelija tietää kuinka taloushallinnon järjestelmiä käytetään ja ymmärtää järjestelmien väliset yhteydet.
Taidot Opiskelija osaa soveltaa auttavasti taloushallinnon  järjestelmiä
käytännössä. Hän osaa auttavasti hoitaa viranomaisyhteydet myös sähköisesti sekä pystyy auttavasti tuottamaan ja tulkitsemaan sekä
numeerisia että graafisia taloushallinnon raportteja ja niiden
pohjalta laskettuja joitain tunnuslukuja.
Opiskelija osaa soveltaa taloushallintojärjestelmien keskeisiä osia käytännössä. Hän osaa hoitaa keskeiset viranomaisyhteydet myös sähköisesti sekä
pystyy tuottamaan ja tulkitsemaan
keskeisimpiä sekä numeerisia että graafisia taloushallinnon raportteja ja niiden pohjalta laskettuja keskeisimpiä tunnuslukuja.
Opiskelija osaa soveltaa taloushallintojärjestelmiä käytännössä. Hän osaa osaa hoitaa viranomaisyhteyksiä myös sähköisesti sekä pystyy tuottamaan ja tulkitsemaan sekä numeerisia että graafisia taloushallinnon
raportteja ja niiden pohjalta laskettuja tunnuslukuja.
Pätevyys Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin. Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 70 %
Palautettavat harjoitustehtävät 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown