Olet täällä

Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus

Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus

Tunnus: ACC4LH102
Laajuus: 10 op
Ajoitus: 4. tai 5. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen (Raha ja talous)
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

Moduulin kuvaus 

Opiskelija syventää tilinpäätöksen suunnittelu- ja laatimistaitojaan. Hän tuntee tilinpäätökseen

liittyvät kirjanpito- ja yhtiöoikeudelliset säännökset, sekä osaa laatia tilinpäätöksen huomioiden eri yritysmuotojen erityiskysymykset.

Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan koti- ja ulkomaankaupan arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Hän hallitsee arvonlisäverotukseen liittyvät erityiskirjaukset sekä osaa hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät käytännön toimenpiteet.

Opiskelija hallitsee yritysverotuksen soveltamiseen liittyvät käytännön kysymykset.

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

 

Opiskelija on suorittanut moduulit Tuloksen tekijä tai Yrityksen talouden hallinta, tai hallitsee muutoin vastaavat osaamiset.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa avustaa tilinpäätöksen laadinnassa ja laskea yksinkertaisimmat tilinpäätöskirjaukset
 • osaa laatia yksinkertaistetun rahoituslaskelman
 • osaa auttavasti hoitaa arvonlisäverotukseen liittyviä tehtäviä
 • osaa auttavasti soveltaa arvonlisäverotuksen keskeisiä ja erityiskysymyksiin liittyviä säännöksiä
 • osaa laskea liiketoiminnan verotettavan tulon ja tietää pääosin verotusmenettelyn
 • osaa erottaa eri yritysmuotojen verokohtelun
 • tunnistaa verojärjestelmämme pääpiirteet

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa itsenäisesti hoitaa pienyrityksen tilinpäätöksen laadinnan, tilinpäätöskirjauksineen ja liitetietoineen
 • osaa laatia pienyrityksen rahoituslaskelman
 • osaa hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät asiat kirjanpidossa pääosin virheettömästi ja hoitaa arvonlisäveron tilitykseen liittyvät käytännön toimenpiteet
 • osaa pääosin soveltaa arvonlisäverotuksen keskeisiä ja erityiskysymyksiin liittyviä säännöksiä
 • osaa laskea liiketoiminnan verotettavan tulon ja tuntee verotusmenettelyn
 • osaa eri yritysmuotojen verokohtelun ja tietää vaikutukset omistajan verotukseen eri yhtiömuodoissa
 • osaa antaa joitakin verotusta käsitteleviä neuvoja tarvittaessa
 • tunnistaa verojärjestelmämme pääpiirteet ja osaa yhdistää ne eri liiketoimintatilanteisiin

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa virheettömästi hoitaa pienyrityksen tilinpäätöksen laadinnan, tilinpäätöskirjauksineen ja liitetietoineen
 • osaa laatia rahoituslaskelman
 • osaa itsenäisesti hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät asiat kirjanpidossa ja hoitaa arvonlisäveron tilitykseen liittyvät käytännön toimenpiteet
 • osaa itsenäisesti soveltaa arvonlisäverotuksen keskeisiä ja erityiskysymyksiin liittyviä säännöksiä
 • osaa laskea liiketoiminnan verotettavan tulon ja tietää verotusmenettelyn erilaisissa yritystoiminnan tilanteissa; osaa ennakoida verotuksen vaikutuksia
 • osaa eri yritysmuotojen verokohtelun eri muuttujien vallitessa; osaa huomioida ja yhdistää omistajan veroseuraamukset ja katsoa kokonaisverovaikutuksia
 • osaa antaa joitakin verotusta käsitteleviä neuvoja omistajille ja johdolle
 • tuntee verojärjestelmän mahdollisuudet ja osaa käyttää informaatiota päätöksentekotilanteissa 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

 

Työelämäyhteydet

 

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä, esimerkiksi vierailijaluennoitsijoita ja vierailuja yrityksiin sekä yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia.

 

Kansainvälisyys

Moduulin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista.

 

Oppimistavat

 

Päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen.

 

Arviointitavat

Tentit 75%

Palautettavat harjoitustehtävät 25% (Esimerkiksi Taikapullan tilinpäätös)

 

Vastuuopettaja

Timo Pöysti
Ulrika Lindblad

 

Oppimateriaalit

Äärilä - Nyrhinen: Arvonlisäverotus käytännössä 2016. WSOY (soveltuvin osin), löytyy myös e-kirjana;

http://verkkokirjahylly.talentum.fi/teos/CABBFXCTEB

Tomperi, Soile 2017. Kehittyvä kirjanpitotaito. 16. uudistettu painos. EDITA.

Tomperi, Soile 2017. Kehittyvä kirjanpitotaito, harjoituskirja. 17. uudistettu painos. EDITA.

Tomperi Soile 2017. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. WSOY.

 

Muu opettajan antama materiaali

 

Oheiskirjallisuus:

KPMG: Arvonlisäverotus 2016. Edita (soveltuvin osin)

KPMG. Elinkeinoverotus 2016. Edita (soveltuvin osin)

Jarmo Leppiniemi – Raili Leppiniemi – Timo Kaisanlahti; Oikeat ja riittävät kirjaukset

http://fokus.talentum.fi/teos/JADBGXGTBF#kohta:OIKEAT((20)JA((20)RIITT((c4)V((c4)T((20)KIRJAUKSET((20)

Andersson – Ikkala – Penttilä: Elinkeinoverolain kommentaari 2009, Talentum.

Arvonlisäverovelvollisen opas:

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Arvonlisaverovelvollisen_opas

Jarmo Leppiniemi – Risto Walden; Tilinpäätös- ja verosuunnittelu

http://fokus.talentum.fi/teos/FABBXXBTAFHBG#kohta:TILINP((c4)((c4)T((d6)S-((20)JA((20)VEROSUUNNITTELU((20)