Olet täällä

Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ja laskentatoimi

Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ja laskentatoimi

Tunnus: ACC4LH007
Laajuus: 9 op (243 h)                       
lukukausi: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen                  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut laskentatoimen ja toiminnanohjauksen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Johdon laskentatoimen erityiskysymykset.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehtyä yritysten integroituun toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) sekä muihin yrityksen operatiivisiin järjestelmiin taloushallinnon näkökulmasta. Opintojaksolla kehitetään valmiuksia suunnitella yrityksen taloudellisten prosessien integrointia toiminnanohjausjärjestelmään ja valmennetaan opiskelijoita konsultoimaan organisaatioiden henkilöstöä ERP- sekä muiden sovellusten käytössä yrityksen sisäisenä palveluyksikkönä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ERP -sovellusten kokonaisuuden, osaa käyttää opetuskäytössä olevien taloushallinnon sovellusten moduulien keskeisiä osia sekä kykenee tekemään tarvittavia sisäisen ja ulkoisen laskennan ratkaisuja sekä toimimaan myyntijohdon tukena.

Sisältö

• Keskeisten liiketoimintaprosessien hallinta ERP-järjestelmää hyväksikäyttäen
• Business Intelligence raportoinnin perusteet johdon laskentatoimen eri osa-alueilla
• Budjetointi ja vaihtoehtolaskelmat, hinnoittelulaskelmat, kannattavuusanalyysit, seuranta ja raportointi
• Excel PowerPivot
• Sähköinen taloushallinto
• CRM ohjelmistoon tutustuminen
• Projektityö taloushallinnon järjestelmistä yrityksissä tai julkisessa hallinnossa
• Tietokantojen perusteet ja tiedonhallinta, SQL-kielen alkeet ja niiden hyödyntäminen taloushallinnon raportoinnissa
• Taloushallinnon ja myynnin järjestelmien tiedon analysointi yrityksen johdon päätöksenteon tueksi

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään yritysten kanssa yhteistyötä mm. projektitöiden toteuttamisessa. Lisäksi käytetään  vierailevina luennoitsijoina eri sovelluksen erityisasiantuntijoita.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 86 h                         
Itsenäinen työskentely 79 h
Projektityö 77 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Jussi Hanni
Arto Talmo

Oppimateriaalit

Ohjelmistokohtaiset menetelmäkuvaukset ja ohjeet, monisteet ja verkkomateriaalit.

Hans van der Hoeven: ERP and Business Processes
Lahti & Salminen. 2008. Kohti digitaalista taloushallintoa. WSOYPro.
Granlund & Malmi. 2004. Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon kehittämisessä. Gummerus.
Opettajan erikseen ilmoittama muu materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Tuntee ja tietää ERP -järjestelmien käytön perusajatuksen ja hyödyt yritykselle ja järjestelmiin liittyvät peruskäsitteet. Tuntee hyvin ERP –järjestelmien mahdollisuudet ja joidenkin liitännäisohjelmien tarjoamat mahdollisuuksia laskentatoimen näkökulmasta. Tuntee erittäin hyvin ERP –järjestelmien mahdollisuudet ja liitännäisohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia osana ERP –kokonaisuutta sisäisen ja ulkoisen laskennan toteuttamisessa.
Taidot Hallitsee ERP –järjestelmän käytön yrityksen perusliiketoiminnan prosesseissa. Hallitsee hyvin ERP –järjestelmän käytön yrityksen perusliiketoiminnan prosesseissa ja osaa määritellä niihin liittyviä laskentatoimeen liittyviä osioita. Hallitsee erinomaisesti ERP –järjestelmän käytön yrityksen perusliiketoiminnan prosesseissa ja osaa määritellä niihin liittyviä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen osioita.
Pätevyys Kykenee analysoimaan ERP –järjestelmien käyttöä ja identifioimaan laskentatoimen tarpeita ERP –järjestelmien hyödyntämisen näkökulmasta. Kykenee suunnittelemaan ja määrittelemään ERP –järjestelmään siinä tarvittavia osioita laskentatoimen näkökulmasta. Kykenee suunnittelemaan ja määrittelemään ERP –järjestelmään siinä tarvittavia osioita laskentatoimen näkökulmasta ja ratkaisemaan havaitsemiaan ongelmatilanteita.

Arviointitavat ja niiden painoarvot                 

Tehtävät ja raportit 70 %
Projektityö 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown