Olet täällä

Tilintarkastuksen käytännön toteutus

Tilintarkastuksen käytännön toteutus

Tunnus: ACC4LH005
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4.- 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut laskentatoimen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Tilintarkastus. Opintojakso korvaa osan tilintarkastajan ammattitutkinnolta edellytettävistä opintovaatimuksista.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää Tilintarkastus normiperusteet opintojaksolla omaksuttuja tietoja ja ratkaisutaitoja tilintarkastuksen riittävän varmennustason saavuttamiseksi.  Omaksuttua tietoa sovelletaan tilintarkastusprosessin simuloinnilla, kehittämällä tilintarkastajan työpapereiden (dokumentaatio) laadintaa sekä raportointitaitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa valmiuksia toimia tilintarkastajan assistenttina.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää tilintarkastusstrategian merkityksen tilinpäätöstarkastuksessa riittävän varmennustason saavuttamiseksi
 • kykenee tunnistamaan ja arvioimaan olennaisen virheen ja puutteen riskitekijät yhteisön tilintarkastuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • kykenee soveltamaan kansanvälisiä tilintarkastusstandardeja (ISA) pienten ja keskisuurten yhteisöjen tilintarkastuksiin
 • osaa suorittaa tilintarkastuksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti
 • tunnistaa keskeisimpien IFRS / IAS standardien sisällön tilintarkastuksen näkökulmasta
 • kykenee tuottamaan lakisääteisen palveluprosessin välityksellä asiakasyhteisölle arvokasta lisäarvoa liiketoimintaprosessien luotettavuuden kehittämiseksi.

Sisältö

 • Tilintarkastusstrategian ja tarkastussuunnitelman toteuttaminen kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaan (ISA standardit)
 • Yhteisön liiketoimintariskien ja väärinkäytösriskien arviointi ja analysointi
 • Yhteisön sisäisen valvonnan ja kontrolliympäristön arviointi
 • Hyvän tilinpäätöstavan edellytysten tunnistaminen (FAS / IFRS)
 • Olennaisen virheen tai puutteen riskin tunnistaminen tilinpäätöstasolla ja kannanottojen tasolla
 • Toimintariskin, tarkastusriskin ja sisäisen tarkkailunriskin analysointi
 • Riskeihin vastaaminen
 • Tilintarkastusriskin alentaminen hyväksyttävälle tasolle
 • Merkittäviin riskeihin liittyvien aineistotarkastustoimenpiteiden valinta
 • Riittävän ja tarkoituksenmukaisen tilintarkastusevidenssin hankkiminen
 • Havaintojen dokumentointi ja johtopäätösten tekeminen
 • Lakisääteinen ja muu raportointi
 • Asiakkaan liiketoimintaprosessien tuottaman taloudellisen raportoinnin luotettavuuden edistäminen

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla pyritään ratkaisemaan käytännön tilintarkastuksen ongelmia. Opintojakson kuluessa opiskelijalle tarkentuu kuva tilintarkastajan työn sisällöstä ja tilintarkastuksen uravaihtoehdosta (tilintarkastusyhteisön luentovierailu /-vierailut).

Kansainvälisyys

Opintojaksolla sovelletaan kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja ja direktiivejä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 56 h
Itsenäinen työskentely 105 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Oppiminen pohjautuu vuorovaikutteiseen oppimiseen, itsenäiseen tiedonhankintaan ja ongelmien ratkaisemiseen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Jorma Soppi

Oppimateriaalit

Blumme. 2008. Osakeyhtiön tilintarkastus. Talentum.
Horsmanheimo & Steiner. Tilintarkastus /asiakkaan opas. WSOY.
HTM-tilintarkastajat ry. 2009. Kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamisohje pienten ja keskisuurten yhteisöjen tilintarkastuksiin.  HTM-Info Oy.
IFRS standardit. Konsolidoitu versio 2013. KHT media.
ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa (keskeiset käsitteet ja käytännön ohjeet). KHT media Oy 2012.
Halonen & Steiner. Tilintarkastusprosessi käytännössä. WSOYPro 2010.
Osakeyhtiön tilinpäätösmalli. KHT-yhdistys.
Riistama. Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö. WSOY.
Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot. KHT-yhdistys.
Tomperi, S. 2009. Tilintarkastus normeista käytäntöön. Edita.
Muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tiedostaa, että hyvä tilintarkastustapa edellyttää tilintarkastusstrategian ja tilintarkastussuunnitelman laadinnan. Opiskelija myös osin tiedostaa, että tarkastuksen toteuttaminen edellyttää kansainvälisten standardien soveltamista. Opiskelija osaa laatia tilintarkastusstrategian ja tilintarkastussuunnitelman hyvin sen eri vaiheineen sekä toteuttaa tilintarkastuksen kansainvälisiä standardeja hyödyntäen ja pitkälti soveltaen. Opiskelija kykenee erinomaisesti laatimaan tilintarkastusstrategian ja tilintarkastussuunnitelman alan standardeja hyödyntäen. Opiskelijalle muodostuu erinomainen ymmärrys hyvän tilintarkastustavan mukaisista edellytyksistä ja tarkastussuunnitelman sisällöstä ja sen eri osista.
Taidot Opiskelija osin osaa määrittää tarkastuskohteen olennaisuuden. Opiskelija kykenee joiltakin osin tarkastelemaan olennaisen virheen ja puutteen riskitekijöitä sekä vastaamaan tarkastukseen sen mukaisesti. Tarkastus on myös osin dokumentoitu. Lakisääteinen raportointi on osin tehty. Havaintojen ja johtopäätösten välinen ei ole täysin looginen. Opiskelija hallitsee tarkastuskohteen olennaisuuden määrittelyn ja sen merkityksen hyvin. Opiskelija kykenee tarkastelemaan olennaisen virheen ja puutteen riskitekijöitä monipuolisesti sekä tilinpäätöstasolla että kannanottotasolla. Tarkastuksen dokumentaatio on hyväntasoista määrältään ja laadultaan. Lakisääteinen raportointi on hyvän tasoista ja myös loogisesti johdettavissa dokumentaatiosta. Opiskelija hallitsee tarkastuskohteen olennaisuuden määrittelyn ja sen merkityksen erinomaisesti. Opiskelija kykenee tarkastelemaan olennaisen virheen ja puutteen riskitekijöitä erinomaisesti sekä tilinpäätöstasolla että kannanottotasolla. Tarkastuksen dokumentaatio on erinomaista sekä määrältään että laadultaan. Lakisääteinen ja muu raportointi on erinomaisesti laadittua. Johtopäätökset ovat erinomaisesti johdettavissa dokumentaatiosta.
Pätevyys Opiskelija omaa edellytyksiä toimia ohjatusti Tilintarkastajan apulaisena ja assistenttina. Opiskelija kykenee toimimaan itsenäisesti Tilintarkastajan apulaisena ja assistenttina.
Hän kykenee palvelutoiminnaltaan tuottamaan myös asiakkaalle lisäarvoa.
Opiskelija omaa kokonaisvaltaisen näkemyksen perustalta hyvät edellytykset toimia itsenäisesti Tilintarkastajan apulaisena ja assistenttina.
Hän kykenee myös tuottamaan asiakkaalle arvokasta lisäarvoa.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakso arvioidaan harjoitustöiden välityksellä. Harjoitustyöt 100 %.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown