Olet täällä

Tilintarkastuksen normiperusteet

Tilintarkastuksen normiperusteet

Tunnus: ACC4LH004
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. -  6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut laskentatoimen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Tilintarkastus.Opintojakso korvaa osan tilintarkastajan ammattitutkinnolta edellytettävistä opintovaatimuksista.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja sen merkityksestä yhteisöjen taloudellisen tiedon varmentajana.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tilintarkastusta koskevan keskeisen lainsäädännön ja normiohjauksen
 • hahmottaa tilintarkastuspalvelun kokonaisuuden suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin
 • tuntee kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamisohjeen
 • tunnistaa yhteisön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkityksen tarkastettavan yhteisön liiketoimintariskien ja väärinkäytösriskien hallitsemiseksi
 • ymmärtää miten tilintarkastus lakisääteisellä palveluprosessilla tuottaa asiakasyhteisölle huomattavaa lisäarvoa
 • osaa hakea ja soveltaa tietoa lainsäädännöstä tarkastushavaintojen tueksi sekä johtopäätösten tekemiseksi.

Sisältö

 • Tilintarkastuslain omaksuminen ja tiedon sisäistäminen
 • Keskeisen yhteisölain omaksuminen erityisesti tilintarkastajan näkökulmasta
 • Tilintarkastuksen eri työvaiheet suunnittelusta toteutukseen, työn dokumentointiin ja raportointiin
 • Kansainväliset tilintarkastusstandardit
 • Yhteisön valvontaympäristö ja riskienarviointiprosessi
 • Taloudellisen raportoinnin kannalta merkitykselliset liiketoimintaprosessit
 • Kontrollitoiminnot ja sisäinen valvonta

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla pyritään ratkaisemaan käytännön tilintarkastuksen tilanneongelmia.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla seurataan suositusten ja direktiivien muuttumista ja kehittämistä EU:n alueella.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 56 h
Itsenäinen opiskelu 105 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Oppiminen perustuu vuorovaikutteiseen opetusmenetelmään sekä itsenäisiin harjoitustöihin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Jorma Soppi

Oppimateriaalit

Horsmanheimo & Steiner. Tilintarkastus /asiakkaan opas. WSOY.
Halonen – Steiner. Tilintarkastusprosessi käytännössä. WsoyPro 2010.
HTM-tilintarkastajat ry 2009. Kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamisohje pienten ja keskisuurten yhteisöjen tilintarkastuksiin.  HTM-Info Oy.
ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa (keskeiset käsitteet ja käytännön ohjeet). KHT media Oy 2012
Tomperi, S. 2009. Tilintarkastus normeista käytäntöön. Edita.
Muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tiedostaa tilintarkastusta koskevan lainsäädännön ja normiohjauksen olemassaolon eri yhteisöjen tilintarkastuksessa. Opiskelija osaa hakea ja myös osin soveltaa vallitsevaa lainsäädäntöä tarkastushavaintojensa tueksi eri yhteisöjen tilintarkastuksessa Opiskelija kykenee erinomaisesti linkittämään tilintarkastusta koskevaa lainsäädäntöä havaintojensa tueksi eri yhteisöjen tilintarkastuksessa.
Taidot Opiskelija osin taitaa tilintarkastusprosessin eri vaiheet riskien kartoituksesta tarkastuksen suunnitteluun ja sen toteutukseen. Opiskelija tiedostaa tilintarkastusprosessin viitekehyksen ja käsitteistön. Opiskelija hallitsee tilintarkastusprosessin toteuttamisen vaiheet hyvin ja kykenee arvioimaan tarkastuskohteen olennaisen virheen ja puutteen riskitekijöitä. Opiskelijan kokonaisnäkemys tarkastuksen viitekehyksestä ja käsitteistä on hyvä. Opiskelija hallitsee tilintarkastusprosessin toteuttamisen vaiheet erinomaisesti ja osaa arvioida tarkastuskohteen olennaisen virheen ja puutteen riskitekijöitä kokonaisvaltaisesti. Kokonaisnäkemys tarkastuksen viitekehyksestä ja käsitteistöstä on erinomainen.
Pätevyys Opiskelija kykenee havainnoimaan tarkastusmateriaalia ja hakemaan osin evidenssiä havaintojen tueksi ja johtopäätösten tekemiseksi. Opiskelija kykenee havainnoimaan tarkastusmateriaalia hyvin ja hankkimaan tarkastukseen soveltuvaa evidenssiä havaintojen tueksi ja loogisten johtopäätösten tekemiseksi. Opiskelija kykenee havainnoimaan tarkastusmateriaalia erinomaisesti ja hankkimaan tarkoitukseen sopivaa evidenssiä luotettavasti. Loogiset johtopäätökset ovat hyvin dokumentoidut.

Arviointitavat ja niiden painoarvo

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu hyväksytysti suoritetuista harjoitustehtävistä sekä yksilötentistä. Tentin arviointi (1 – 5). Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown