Olet täällä

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätös

Tunnus: ACC4LH001
Laajuus: 6 op (162 h) 
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut laskentatoimen pakolliset perus- ja ammattiopinnot ja lisäksi laskentatoimen ja rahoituksen A1-moduulin opinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Ulkoisen laskentatoimen erityiskysymykset.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tuntee konsernitilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeiden säännökset. Opiskelija osaa tuottaa sisäisenä tai ulkoisena palveluna asiakkaalle pienen konsernin tilinpäätöksen näitä säännöksiä soveltaen.

Sisältö

  • Konserni-käsite
  • Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
  • Konsernitilinpäätöksen sisältö
  • Konsernin sisäisten liiketapahtumien eliminointi
  • Keskinäisen omistuksen eliminointi
  • Vähemmistöosuuden erottaminen
  • Ulkomaisten tytäryritysten yhdistely
  • Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen,
  • Konsernirakenteen muutokset

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla vierailee työelämän edustaja.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot ja harjoitukset 48 h
Itsenäinen työskentely 113 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Anne Arkima

Oppimateriaalit

Tomperi, S. 2013. Kehittyvä kirjanpitotaito, 14. uudistettu painos. Edita.
Tomperi, S. 2013. Kehittyvä kirjanpitotaito, harjoituskirja, 15. uudistettu painos.
Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta ja sen liitteet 7.11.2006.
Kirjanpitolautakunnan yleisohje laskennallisista veroveloista ja -saamisista  12.9.2006.
Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336)
Kirjanpitoasetus (30.12.1997/1339)
Englund, T., Prepula, E., Riistama, V. & Tuokko, Y. 2006. Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan. WSOYpro. Ekonomia-sarja.
Mäkelä, L., Reponen, M., Pohjonen, S., Honkamäki, T. 2009. Konsernitilinpäätöksen laatiminen. WSOYpro. Ekonomia-sarja.
Rekola-Nieminen, L. 2008. Konsernitilinpäätös pk-yrityksissä. Edita. Kauppakamarisarja.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tietää joitakin konserniin liittyviä käsitteitä ja velvoitteita osaamatta muodostaa niistä selkeää kokonaisuutta. Opiskelija hallitsee konserniin liittyvät käsitteet ja velvoitteet. Opiskelija ymmärtää, kuinka konsernirakenteen muutokset otetaan huomioon konsernin raportoinnissa. Opiskelija hallitsee konserniin liittyvät käsitteet ja velvoitteet. Opiskelija ymmärtää hyvin, kuinka konsernirakenteen muutokset otetaan huomioon konsernin raportoinnissa.
Taidot Opiskelija osaa yksittäisiä konsernikirjanpitoon liittyviä tehtäviä hallitsematta konsernitilinpäätöksen kokonaisuutta. Opiskelija pystyy osallistumaan konsernitilinpäätöksen laadinnan avustaviin tehtäviin. Opiskelija osaa pääosin virheettömästi tehdä konsernitilinpäätökseen liittyvät eliminoinnit. Opiskelija osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen pääosin virheettömästi. Opiskelija osaa virheettömästi tehdä konsernitilinpäätökseen liittyvät eliminoinnit. Opiskelija osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen.
Pätevyys Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin. Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen koe 70 %
Harjoitukset 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille
opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen.
Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown