Olet täällä

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätös

Tunnus: ACC3LK002
Laajuus: 3 op (81 h) 
Ajoitus: 3.- 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijalla tulisi olla perustiedot kirjanpidosta ja tilinpäätöksen laatimisesta, esimerkiksi suorittanut kurssit: Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet ja Tilinpäätös ja tunnuslukuanalyysi.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tuntee konsernitilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeiden säännökset. Opiskelija osaa tuottaa sisäisenä tai ulkoisena palveluna asiakkaalle pienen konsernin tilinpäätöksen näitä säännöksiä soveltaen.

Sisältö

  • Konserni-käsite
  • Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
  • Konsernitilinpäätöksen sisältö
  • Konsernin sisäisten liiketapahtumien eliminointi
  • Keskinäisen omistuksen eliminointi
  • Vähemmistöosuuden erottaminen
  • Ulkomaisten tytäryritysten yhdistely
  • Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Luennot ja harjoitukset 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Heli Kortesalmi

Oppimateriaalit

Tomperi, S. 2013. Kehittyvä kirjanpitotaito, Edita.

Tomperi, S. 2013. Kehittyvä kirjanpitotaito, harjoituskirja, Edita

Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta ja sen liitteet 7.11.2006.

Kirjanpitolautakunnan yleisohje laskennallisista veroveloista ja -saamisista 12.9.2006.

Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336)

Kirjanpitoasetus (30.12.1997/1339)

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tietää joitakin konserniin liittyviä käsitteitä ja velvoitteita osaamatta muodostaa niistä selkeää kokonaisuutta. Opiskelija hallitsee konserniin liittyvät käsitteet ja velvoitteet. Opiskelija ymmärtää, kuinka sisäiset liiketapahtumat otetaan huomioon konsernin raportoinnissa. Opiskelija hallitsee konserniin liittyvät käsitteet ja velvoitteet. Opiskelija ymmärtää hyvin, kuinka sisäiset liiketapahtumat otetaan huomioon konsernin raportoinnissa.
Taidot Opiskelija osaa yksittäisiä konsernikirjanpitoon liittyviä tehtäviä hallitsematta konsernitilinpäätöksen kokonaisuutta. Opiskelija pystyy osallistumaan konsernitilinpäätöksen laadinnan avustaviin tehtäviin. Opiskelija osaa pääosin virheettömästi tehdä konsernitilinpäätökseen liittyvät eliminoinnit. Opiskelija osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen pääosin virheettömästi. Opiskelija osaa virheettömästi tehdä konsernitilinpäätökseen liittyvät eliminoinnit. Opiskelija osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen.
Pätevyys Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin. Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen koe 50 %
Harjoitukset 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown