Olet täällä

Strateginen johdon laskentatoimi

Strateginen johdon laskentatoimi

Tunnus: ACC3LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot: Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus ACC1LH001 sekä Sisäinen laskentatoimi ACC2LH002. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Liiketoiminnan ohjaus ja johdon laskentatoimi.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa kokonaiskuva liiketoiminnan ohjausjärjestelmästä sekä strategisen johdon laskentatoimen merkityksestä yrityksen strategian toteuttamisessa. Lisäksi opiskelija ymmärtää strategisen laskentatoimen roolin johdon kumppanina.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää organisaation kriittisten menestystekijöiden tunnistamisen merkityksen strategian toteuttamisessa ja kannattavan kasvun aikaansaamisessa
  • osaa hakea tietoa organisaation ohjausjärjestelmän luomiseksi ja kehittämiseksi
  • omaksuu budjetin merkityksen liiketoiminnan ohjauksessa ja yhteispelin rakentajana
  • on omaksunut sellaisia tietoja ja taitoja, joilla rakennetaan organisaation strategiaa tukeva suorituskykymittaristo (BSC)
  • ymmärtää pitkän aikavälin laskelmien roolin strategian toteuttamisessa ja markkinoiden ennakoinnissa

Sisältö

  • Yrityksen visiosta johdetun strategian tunnistaminen ja ymmärtäminen
  • Organisaation kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen
  • Tuloskortit (suorituskykymittaristot) strategisessa johtamisessa
  • Osabudjeteista pääbudjetteihin
  • Investointien suunnittelu ja investointilaskelmat

Työelämäyhteydet

Sisäisen laskennan A-opintokokonaisuuteen sisältyy erillisenä opintojaksona tiimityöskentelynä tehtävä yrityskohtainen projektityö, joka voidaan tehdä joko tämän opintojakson tai tuote ja toimintalaskennan sisältöalueiden perusteella kyseisten opintojaksojen suorittamisen jälkeen. Projektityön tavoite on soveltaa teoriaa käytännössä ja arvioida opitun toimivuutta yrityksessä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Oppiminen pohjautuu vuorovaikutteisiin lähitunteihin sekä itsenäisiin harjoitustehtäviin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Jussi Hanni
Monica Åberg
Jorma Soppi

Oppimateriaalit

Neilimo K.- Uusi-Rauva E. 2005 tai uudempi. Johdon laskentatoimi. Edita.
Niemelä M,  Pirker A,  Westerlund J. 2008. Strategiasta tuloksiin. Economia. Wsoy pro.
Kaplan, R - Norton, D. 2004 tai uudempi. Strategiakartat. Aineettoman pääoman muuttaminen mitattavaksi toiminnaksi. Talentum.
Malmi T. - Peltola J. - Toivanen J. 2006. Balanced Scorecard - Rakenna ja sovella tehokkaasti. Talentum.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelijan tietoisuus strategisen johdon laskentatoimen merkityksestä yrityksen liiketoimintastrategian toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa jää pintapuoliseksi. Opiskelija ymmärtää strategisen johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen liiketoimintastrategian toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa. Opiskelija ymmärtää syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti strategisen johdon laskentatoimen merkityksen yrityksen liiketoimintastrategian toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa.
Taidot Opiskelija ei täysin kykene hahmottamaan kriittisten menestystekijöiden merkitystä visiota tukevan strategian kehittämisessä. Opiskelija kykenee rajoitetusti hakemaan tietoa organisaation ohjausjärjestelmän kehittämiseksi ja suorituskyvyn parantamiseksi. Strategisten investointien merkitys sekä budjetoinnin rooli jäävät opiskelijalle vain käsitteellisen tiedon tasolle. Opiskelija kykenee tunnistamaan ja analysoimaan liiketoiminnan edellytyksiä. Opiskelija tunnistaa liiketoiminnan kriittisiä menestystekijöitä. Opiskelija osaa jonkin verran hakea tietoa organisaation ohjausjärjestelmän kehittämiseksi ja suorituskyvyn parantamiseksi. Opiskelija osaa arvioida strategisten investointien vaikutukset liiketoiminnan taloudellisiin edellytyksiin ja tehdä tulevaisuuteen suuntautuvaa taloudellista suunnittelua. Opiskelija kykenee syvällisesti tunnistamaan ja monipuolisesti laskelmin myös analysoimaan liiketoiminnan edellytyksiä.  Opiskelija tunnistaa kriittisten menestystekijöiden merkityksen ja huomioi ne aitoina kehittämiskohteina yrityksen visiota tukevan strategian kehittämisessä ja toimeenpanemisessa. Opiskelija osaa aktiivisesti hakea tietoa organisaation ohjausjärjestelmän kehittämiseksi ja suorituskyvyn parantamiseksi. Opiskelija osaa arvioida strategisten investointien vaikutukset liiketoiminnan taloudellisiin edellytyksiin ja tehdä tulevaisuuteen suuntautuvaa taloudellista suunnittelua.
Pätevyys Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön analyysitilanteisiin. Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön analyysitilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 60 %
Harjoitustyö 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen.
Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös
opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown