Olet täällä

Kirjanpito ja arvonlisäverotus

Kirjanpito ja arvonlisäverotus

Tunnus: ACC3LH001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojakson Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus ACC1LH001. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Kirjanpito ja verotus.

Oppimistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloushallinnon merkityksen yrityksen tukipalveluja tuottavana yksikkönä. Opiskelija syventää juoksevan kirjanpidon käytännön osaamistaan. Lisäksi hän oppii ymmärtämään kirjanpitoon liittyvät kirjanpito- ja yhteisöoikeudelliset säännökset. Opiskelija osaa hoitaa itsenäisesti yrityksen kirjanpidon eri yritysmuotojen erityiskysymykset huomioon ottaen. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan niin koti- kuin ulkomaankaupan arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Hän hallitsee arvonlisäverotukseen liittyvät erityiskirjaukset sekä osaa hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät käytännön toimenpiteet. Opintojaksolla tehdään harjoitustehtävä kirjanpito-ohjelmalla.

Sisältö

  • Arvonlisäverolainsäädäntö (AVL, AVA)
  • Arvonlisäveron kirjanpitokäsittely
  • Arvonlisäveroasioiden hoito käytännössä kotimaan- ja ulkomaan kaupassa
  • Kirjanpito- ja yhteisölainsäädäntö (KPL, KPA, OYL, AKYL)
  • Eri yritysmuotojen kirjanpitokysymykset

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja kirjallinen tentti/tentit 64 h
Itsenäinen opiskelu 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Timo Pöysti
Kirsti Suvanto

Oppimateriaalit

Arvonlisäverolaki (30.12.1993/1501) ja -asetus.
Tomperi, S. 2015. Kehittyvä kirjanpitotaito. 15. uudistettu painos. EDITA.
Tomperi, S. 2015. Kehittyvä kirjanpitotaito, harjoituskirja. 16. uudistettu painos. EDITA.
Kirjanpitolautakunnan yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta 6.5.2008.
Verohallituksen julkaisut: Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 ja Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa.
Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336) ja -asetus (30.12.1997/1339).
Opettajan opintojakson aikana osoittamat ammattilehtien ajankohtaiset artikkelit ja verohallinnon julkaisut ja ohjeet sekä SanomaPro.fi –sivuston artikkelit.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tietää pääkohdittain kirjanpitolainsäädännön, kirjanpitoon liittyvät yhteisöoikeudelliset säännökset sekä koti- ja ulkomaan kauppaa koskevat keskeiset arvonlisäverolain säännökset. Opiskelija hallitsee pääosin kirjanpitolainsäädännön, kirjanpitoon liittyvät yhteisöoikeudelliset säännökset sekä koti- ja ulkomaan kauppaa koskevat keskeiset arvonlisäverolain säännökset. Opiskelija hallitsee kirjanpitolainsäädännön, kirjanpitoon liittyvät yhteisöoikeudelliset säännökset sekä koti- ja ulkomaan kauppaa koskevat arvonlisäverolain säännökset.
Taidot Opiskelija pystyy osallistumaan yksinkertaisten kirjanpito-tehtävien hoitamiseen ja osaa auttavasti hoitaa arvonlisäverotukseen liittyviä tehtäviä. Opiskelija pystyy hoitamaan pääosin virheettömästi pk-yrityksen kirjanpidon eri yritysmuotojen erityiskysy-mykset huomioon ottaen. Opiskelija osaa hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät asiat kirjanpidossa pääosin virheettömästi ja hoitaa arvonlisäveron tilitykseen liittyvät käytännön toimenpiteet. Opiskelija osaa itsenäisesti ja virheettömästi hoitaa pk-yrityksen kirjanpidon eri yritysmuotojen erityiskysy-mykset huomioon ottaen. Opiskelija osaa itsenäisesti hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät asiat kirjanpidossa ja hoitaa arvonlisäveron tilitykseen liittyvät käytännön toimenpiteet.
Pätevyys Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin. Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvo

Kirjallinen koe 70 %
Harjoitukset 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown