Olet täällä

Rahoitus

Rahoitus

Tunnus: ACC2LZ001

Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: Suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Laskentatoimen opintojakson ACC1LZ002

Oppimistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toiminnan perusperiaatteet ja yrityksen eri  roolit rahoitusmarkkinoilla
  • osaa soveltaa rahoituksen keskeisiä laskelmia kuten investointi- ja käyttöpääomalaskelmia
  • ymmärtää rahoitusratkaisujen merkityksen myyjän työssä sekä ostavan että myyvän yrityksen näkökulmasta.

Sisältö

Opintojakso tarkastelee yritysrahoitusta myyjän työn näkökulmasta erityisesti Business to Business -myynnissä.  Peruskäsitteiden sisäistämisen ohella opiskelija perehtyy käytännön työssä esiin tuleviin rahoitusratkaisuihin ja niiden vaikutukseen yrityksen päätöksentekoon.

  • Rahoitusmarkkinat ja niiden merkitys erityyppisille yrityksille
  • Rahoituksen peruskysymykset
  • Investointipäätökset
  • Käyttöpääoman hallinta
  • Rahoitusratkaisut osana myyntityötä

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla voi vierailla työelämän edustajia.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 28 h
Itsenäinen  ja ryhmätyöskentely 52 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näytöllä. Opiskelija toimittaa ao. opettajalle portfolion, minkä jälkeen hän sopii opettajan kanssa näyttötavan.

Vastuuopettaja(t)

Pekka Palomäki, Pasila

Oppimateriaalit

Leppiniemi Jarmo, 2009 . Rahoitus, WSOY Helsinki tai vastaavansisältöinen verkkokirja : Leppiniemi-Lounasmeri :Yritysrahoitus (Talentum)
Muu opettajan osoittama  materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min.40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tuntee yritysrahoituksen peruskäsitteitä ja joitakin olennaisimpia rahoitusmarkkinoiden toimijoita

Opiskelija tuntee yritysrahoituksen peruskäsitteet ja rahoitusmarkkinoiden rakenteet ja ymmärtää rahoituksen merkityksen myyntityössä

Opiskelija ymmärtää perusteellisesti rahoituksen merkityksen yrityksen toiminnassa ja  nykyaikaisten rahoitusmarkkinoiden rakenteen ja merkityksen sekä kehityspiirteet.

Taidot

Osaa tunnistaa rahoitukseen liittyviä tekijöitä erilaisten yritysten toiminnassa ja osaa joitakin investointilaskelmien perusperiaatteita ja osan käyttöpääomalaskelmien laadintaperiaatteista.

Opiskelija osaa kuvata eri rahoitusmarkkinatoimijoiden merkityksen yritysrahoituksen ja myyntityön kannalta ja osaa tehdä investointilaskelmia ja käyttöpääomalaskelmia pääosin virheettömästi

 

Opiskelija osaa analysoida rahoitusmarkkinoiden tilan ja eri toimijoiden vaikutuksen erityyppisiin yritysrahoitusta koskeviin päätöstilanteisiin ja osaa tehdä investointilaskelmia ja käyttöpääomalaskelmia virheettömästi erilaisissa päätöstilanteissa

Pätevyys

Opiskelija pystyy hyödyntämään rahoitusta koskevaa informaatiota yritystä analysoidessaan      

Pystyy vertailemaan rahoitukseen liittyviä tekijöitä oppimistilanteissa ja myyntitoimenpiteiden tueksi.

 Osaa käyttää rahoitusratkaisuja myyntityössä ja oppimistilanteissa päätöksentekoa edistävinä tekijöinä

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen koe 70 %
Etätehtävät ja harjoitukset 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella

 

Countdown