Olet täällä

Yritysverotus

Yritysverotus

Tunnus: ACC2LK002

Laajuus: 3 op

Ajoitus: 3. lukukausi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot

Opintojakson tyyppi: pakollinen          

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet (ACC1LK002). Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen "Investoinnit ja varojen hankinta".

Tavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään Suomen verojärjestelmän keskeiset piirteet. Hän perehtyy eri yritysmuotojen verotukseen ja tuntee niiden verotukseen liittyvät erityispiirteet. Opiskelija paneutuu myös luonnollisen henkilön verotukseen, jolloin hänelle muodostuu käsitys, miten yrityksiä ja niiden omistajia verotetaan eri yritysmuodoissa. Opiskelija tuntee verotukseen liittyvät pakolliset velvoitteet ja verotusmenettelyn pääpiirteissään.                             

Sisältö

  • Verolainsäädäntöä (EVL, TVL, VML, VAL)
  • Eriytetyn tuloverojärjestelmän ymmärtäminen (ansiotulot, pääomatulot)
  • Verotettavan tulon laskeminen
  • Eri yritysmuotojen verotuksen ymmärtäminen
  • Verosuunnittelu
  • Henkilöverotus
  • Verotusmenettely (mm. viranomaisyhteydet)

Oppimateriaali

Tomperi, S. 2015. 27. painos. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. Sanoma pro.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Kirsti Suvanto

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

 

Opiskelija tietää joitakin verotuksen peruskäsitteitä osaamatta muodostaa selkeää kokonaisuutta kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen välisistä yhteyksistä.

Opiskelija tietää pääosin verotuksen keskeiset peruskäsitteet ja ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja verotuksen väliset yhteydet.

Opiskelija hallitsee pääosin keskeiset asiat eri yritysmuotoihin liittyvässä verosuunnittelussa.

Opiskelija tietää verotuksen peruskäsitteet ja ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja verotuksen väliset yhteydet.

 Opiskelija hallitsee keskeiset asiat eri yritysmuotoihin liittyvässä verosuunnittelussa

 Taidot

Opiskelija osaa hoitaa yksittäisiä verotukseen liittyviä tehtäviä.

Opiskelija osaa pääosin virheettömästi laskea verotettavan tulon ja ymmärtää eri yritysmuotojen ja niiden omistajien verovelvollisaseman.

Opiskelija osaa laskea verotettavan tulon ja ymmärtää eri yritysmuotojen ja niiden omistajien verovelvollisaseman.

 Pätevyys

Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön.

Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen koe 90 % ja harjoitukset 10 %.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown