Olet täällä

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet

Tunnus: ACC1LK002

Laajuus: 3 op

Ajoitus: lukukausi 2

Kieli: suomi

Opintojakson taso: perusopinnot

Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso kuuluu perusopintoihin. Sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin ei ole. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Yrityksen tilinpäätös ja raportointi.

Tavoitteet

Opiskelija oppii kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen logiikan. Opiskelija oppii kokonaisvaltaisesti ajattelemaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen asemaa osana yrityksen taloushallintoa. Opiskelijalle muodostuu samalla alustava käsitys myös siitä, miten yritysten tietojärjestelmät toimivat ja tuottavat tietoa sekä raportteja yritysjohtoa ja viranomaisia varten.

Sisältö

  • Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet
  • Tietojen rekisteröintijärjestelmät ja niiden hyväksikäyttö
  • Arvonlisävero kirjanpidossa
  • ATK:n hyväksikäyttö kirjanpidossa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Oppimateriaali

Tomperi, S. 2015 tai uudempi. Käytännön kirjanpito. Edita. Helsinki.
Tomperi, S. & Keskinen, V. 2015 tai uudempi. Käytännön kirjanpito, Harjoituskirja. Edita. Helsinki.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Kirsti Suvanto

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopinnot ja itsenäinen työskentely
Oman oppimisen arviointi 1 h

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5. Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

 Tiedot

 Opiskelija tietää joitakin ulkoisen laskentatoimen peruskäsitteitä osaamatta muodostaa selkeää kokonaisuutta kirjanpidon ja tilinpäätöksen välisestä yhteydestä.

 Opiskelija tietää pääosin ulkoisen laskentatoimen keskeiset peruskäsitteet ja ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen välisen yhteyden.

 Opiskelija tietää ulkoisen
laskentatoimen peruskäsitteet
ja ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen välisen yhteyden.

 Taidot

 Opiskelija osaa hoitaa yksittäisiä kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyviä tehtäviä hallitsematta kirjanpidon ja tilinpäätöksen kokonaisuutta.

 Opiskelija osaa pääosin virheettömästi kirjata liiketapahtumat ja laatia tilinpäätöksen.

 Opiskelija osaa virheettömästi kirjata liiketapahtumat ja laatia tilinpäätöksen.

 Pätevyys

 Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön.       

 Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

 Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvo

Atk-harjoitus tai korvaava tehtävä on suoritettava hyväksytysti.

Kirjallinen koe 90% ja harjoitukset 10 %.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown