Olet täällä

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Tunnus: ACC1LK001
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso kuuluu perusopintoihin. Sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin ei ole.
Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Yritystoiminnan perusteet.

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen suunnittelun merkityksen päätöksentekoa palvelevana toimintana. Hän oppii sisäisen laskentatoimen keskeisen käsitteistön. Hän osaa laatia ja tulkita sisäiseen laskentatoimeen liittyviä laskelmia. Lisäksi hän tuntee keskeiset kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnusluvut sekä osaa laatia pienimuotoisen budjetin.

Sisältö

  • Yritystoiminnan edellytykset
  • Yritystoiminnan kustannukset
  • Katetuottolaskenta
  • Yrityksen rahoitus
  • Tulos- ja rahoitusbudjetti
  • Tunnusluvut

Työelämäyhteydet

Työelämälähtöinen projekti

Oppimateriaali

Luentomoniste ja opintojaksolla jaettava materiaali. Oheiskirjallisuus soveltuvin osin:

  • Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. 2012. Johdon laskentatoimi. Edita. Helsinki.
  • Jyrkkiö, E. & Riistama, V. 2008. Laskentatoimi päätöksenteon apuna. WSOY.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Juha Stenbacka

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopinnot ja itsenäinen työskentely
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

Opiskelija tietää sisäisen laskentatoimen ja rahoituksen peruskäsitteitä sekä laskentamenetelmiä.

 Opiskelija tietää pääosin sisäisen laskentatoimen ja rahoituksen peruskäsitteet sekä laskentamenetelmien käyttötarkoitukset.

 Opiskelija tietää sisäisen  laskentatoimen ja rahoituksen peruskäsitteet sekä käyttötarkoitukset.

 Taidot

 Opiskelija osaa hoitaa yksittäisiä sisäiseen laskentatoimeen ja rahoitukseen liittyviä tehtäviä hallitsematta kokonaisuutta.

 Opiskelija osaa laatia sisäisen laskentatoimen ja rahoituksen laskelmia sekä laskea näihin liittyviä tunnuslukuja.

 Opiskelija osaa itsenäisesti laatia sisäisen laskentatoimen ja rahoituksen laskelmia sekä laskea näihin liittyviä tunnuslukuja.

 Pätevyys

 Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön.      

 Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

 Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen koe 100 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown