Olet täällä

Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

Tunnus: ACC1LH001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kirjanpidon merkityksen yrityksen omistajille ja muille sidosryhmille annettavan informaation tuottajana. Opintojakson tavoitteena on myös kehittää ulkoisen laskentatoimen kokonaisvaltaista ajattelua.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kirjanpidon, välillisen ja välittömän verotuksen keskeiset käsitteet ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
  • osaa hoitaa pienen talousyksikön kirjanpidon, arvonlisäveron laskemisen ja tilityksen sekä laatia tilinpäätöksen
  • ymmärtää kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon yhteyden ja eri yritysmuotojen verovelvollisaseman.

Sisältö

  • Kirjanpidon peruskäsitteet ja periaatteet
  • Liiketapahtumien tositteiden kirjaaminen arvonlisäverotus huomioon ottaen
  • Tilinpäätöksen laatiminen, kirjanpidon raportit ja niiden tulkinta
  • Taloushallinnon atk-sovellusohjelma Econetin käyttö: kirjaukset pääkirjaan ja perusraporttien ajaminen
  • Yritystoiminnan verotus

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja kirjallinen tentti 64 h
Itsenäinen opiskelu 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeessa. Kokeiden aikataulu ja ilmoittautumislomake lähetetään opiskelijaksi valituille kutsukirjeen mukana. Aikataulu ja lomake löytyvät myös opiskelijan MyNetistä.

Vastuuopettajat

Tarja Aho
Timo Pöysti
Kirsti Suvanto

Oppimateriaalit

Tomperi, S. 2015.  Käytännön kirjanpito. Edita. Helsinki.
Tomperi, S. & Keskinen, V. 2015. Käytännön kirjanpito. Harjoituskirja. Edita. Helsinki.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tietää joitakin ulkoisen laskentatoimen ja verotuksen peruskäsitteitä osaamatta muodostaa selkeää kokonaisuutta kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen välisistä yhteyksistä. Opiskelija tietää pääosin ulkoisen laskentatoimen ja verotuksen keskeiset peruskäsitteet ja ymmärtää kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen väliset yhteydet. Opiskelija tietää ulkoisen laskentatoimen peruskäsitteet ja ymmärtää kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen väliset yhteydet.
Taidot Opiskelija osaa hoitaa yksittäisiä kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja verotukseen liittyviä tehtäviä hallitsematta kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen kokonaisuutta. Opiskelija osaa pääosin virheettömästi kirjata liiketapahtumat ja laatia tilinpäätöksen. Opiskelija osaa pääosin virheettömästi laskea verotettavan tulon ja ymmärtää eri yritysmuotojen ja niiden omistajien verovelvollisaseman. Opiskelija osaa virheettömästi kirjata liiketapahtumat ja laatia tilinpäätöksen. Opiskelija osaa laskea verotettavan tulon ja ymmärtää eri yritysmuotojen ja niiden omistajien verovelollisaseman.
Pätevyys Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin. Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 70 %
Palautettavat etätehtävät ja harjoitukset 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown