Olet täällä

Myynnin kansainvälinen viikko

Myynnin kansainvälinen viikko

Tunnus:
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukaudesta eteenpäin
Kieli: englanti
Taso: vapaaehtoinen
Tyyppi: valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Myyntityön koulutusohjelman kolmannen ja sitä ylempien lukukausien opiskelijoille.

Oppimistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija

  • täydentää osaamistaan myyntityössä, myynnin johtamisessa, ostotoiminnassa ja palveluissa
  • opiskelee ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa ja ulkomaalaisten opettajien johdolla käyttäen englanninkieltä
  • soveltaa teoriaa käytäntöön
  • verkostoituu ulkomaalaisten myynnin opiskelijoiden kanssa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • omaksuu kansainvälisen näkökulman myyntityöhön liittyviin asioihin.

Sisältö

Teemat käsittelevät monipuolisesti myyntityötä, myynnin johtamista ja ostotoimintaa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Englanninkieliset luennon, case-harjoitukset, ryhmätyöt ja ao. opettajan antamat muut mahdolliset tehtävät.
Oppimispäiväkirja
Artikkelianalyysit
Kurssin jälkeen suoritettava teemakeskustelu kurssin aiheista
Oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja

Riku Hytönen, Pasila

Oppimateriaalit

Opettajien antama materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Aktiivisuus 30 %
Oppimispäiväkirja 30 %
Artikkelianalyysi 30 %
Aktiivinen osallistuminen teemakeskusteluun 10 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown