Olet täällä

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, monimuoto

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, monimuoto

Campus 2017 -opetussuunnitelman filosofian ydinKoulutusohjelma pähkinänkuoressaOpintojen tavoitteet OpetuskieliOpintojen sisältö SuuntautumisopinnotAlueopinnotOpintojen ohjausOpintojen rakenne Uramahdollisuudet │ Opintojaksoluettelo

Campus 2017 -opetussuunnitelman filosofian ydin

Porvoo Campus tarjoaa nykyaikaisen ja innovatiivisen oppimisympäristön, jossa opiskelijat työskentelevät työelämälähtöisissä projekteissa. Opiskelijana voit siis alkaa verkottua yritysten kanssa jo opintojen aikana. Porvoo Campus on aidosti kansainvälinen, koska siellä on opiskelijoita noin 50 maasta. Opintoihin kuuluu myös tiimityötä, kansainvälisiä projekteja sekä mahdollisuuksia ulkomaan vaihtoihin tai työharjoitteluun.

Osallistava Campus-ilmapiiri: motivoiva, kannustava ja nykyaikainen kampus

Porvoo Campus on sinulle oikea paikka, jos arvostat opinnoissasi sitä, että ilmapiiri on motivoiva ja silti hauska. Olet tärkeä niin yksilöoppijana kuin sitoutuneena tiiminjäsenenä. Haastat itseäsi oppiessasi tulevaisuuden taitoja ja kehittyessäsi asiantuntijaksi. Olet aktiivinen ja voimaantunut oppija kannustavassa ilmapiirissä. Ammatillinen kasvusi perustuu säännölliseen ja rakentavaan palautteeseen. Osaat jakaa, koska olet sitoutunut, kuten kaikki Porvoo Campuksella. Innovatiiviset ajatuksesi ovat tärkeitä ja niitä käytetään. Opiskelijat kertovat näin:

”Ohjaajat ottavat opiskelijoiden tarpeet ja osaamisen huomioon, kuuntelevat ja välittävät.”

”Opiskeluympäristö on motivoiva, mukava, rento, viihtyisä, iloinen, hauska ja tsemppaava!”

”Tilat ovat todella valoisia ja rikkovat mukavasti luokkahuonetyyppisen hierarkian.”

”Campus on aivan ihana! Paljon erilaisia työskentelytiloja, joissa on mahdollista työskennellä niin ryhmissä kuin itsenäisestikin. Tykkään!”

Kansainvälinen ja tiimityöhön perustuva työtapa

Opinnot Porvoo Campuksella antavat sinulle paljon tilaisuuksia verkottumiseen, kansainvälisiin kohtaamisiin sekä ystävystymiseen. Voit liittyä minkä tahansa koulutusohjelman projekteihin ja löytää uusia näkökulmia eri toimialoilta sekä luoda henkilökohtaisen opintopolkusi. Porvoo Campuksen opiskelijat ylistävät yhteishenkeä sekä monia yhteistyömahdollisuuksia ja luovaa ongelmanratkaisua projekteissa. He arvostavat sitä, että tiimityötä voi harjoitella sekaryhmissä:

Yksi ehdoton suosikkini on ollut se, että työskentelemme yhdessä muiden koulutusohjelmien kanssa ja olemme saaneet tutustua heihin. Tämän koulun valtti on monikulttuurisuus ja sen mukana tulevat edut, kuten kielitaidon kehittyminen ja ymmärrys muista kulttuureista.

"Pidän siitä, että oppiminen tapahtuu ryhmätöiden yhteydessä eikä kaikkia vastauksia anneta suoraan vaan tulee käyttää itse aivoja. Ryhmätöiden myötä on päässyt kehittämään hyvin omia johtamisen taitoja sekä ryhmätyöskentelytaitoja."

"Olen oppinut tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa, oppinut ottamaan vastuuta ja löytämään itsestänikin uusia puolia."

"Olen oppinut järjestelemään ja ottamaan huomioon eri näkökulmia. Yhteiset projektit ja fuksiaiset ovat mieleenpainuvia; saa nauraa usein ja yhdessä tekeminen on kivointa."

"Olin kuullut, että Campus on kansainvälinen, mutten olisi uskonut tutustavani näin moneen eri kansallisuuteen. Olen saanut paljon ystäviä eri maista."

Tekemällä oppii: Aidot ja konkreettiset projektit valmistavat tulevaisuuden työhön

Porvoo Campuksen opetussuunnitelma perustuu osaamisiin eli kompetensseihin, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Luovuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky ovat välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa. Sitoudut aitoihin ja konkreettisiin projekteihin, jotka valmistavat sinua tulevaan uraasi. Voit tehdä opintomatkoja ulkomaille, synnyttää liikeideoita ja järjestää tapahtumia, kuten DigiDay, Campus Does Good ja Business Idea Fair. Opiskelet myös Learning Campeissä ja lukupiireissä. Opiskelijat sanovat:

"Olen oppinut haastamaan itseäni, tekemään töitä nopeammin ja arvioimaan myös itseäni. Olen oppinut myös oma-aloitteisuutta."

"Opiskelemme käytännönläheisesti ja teemme oikeita projekteja sen sijaan, että istuisimme luennoilla. Mielestäni tämä opiskelutyyli valmistaa työelämään ja auttaa soveltamaan teoriaa käytäntöön."

Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike:

Tradenomi (AMK)

Tutkintotaso:

AMK-tutkinto

Ohjelman laajuus:

210 opintopistettä

Ohjelman kesto:

3,5 vuotta

Opiskelumuoto:

Haettavissa monimuoto-ohjelmaan, lähiopetus ma, ti klo 17.00-20.15 ja kaksi lauantaita lukukaudessa

Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä >>
Tutustu arviointiprosessiin >>

Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, työharjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen:

Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>

Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  §25

Jatko-opinnot:

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa >>
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa >>
Yliopisto-opinnot

Sijoittuminen työelämään

Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuvalla tradenomilla on valmiudet toimia liiketalouden myynti- ja asiantuntijatehtävissä. Tulevia työpaikkoja voivat olla mm. taloushallinnon palveluja tarjoavat yritykset, yritysten ja organisaatioiden talousosastot, myynti- ja markkinointiorganisaatiot, rahoituslaitokset ja kansainvälistä toimintaa harjoittavat yritykset.

Opintojen aikana opiskelijat osallistuvat projekteihin, jotka tehdään yhdessä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi työharjoittelu ja opinnäytetyö antavat mahdollisuuden verkostoitua alan toimijoiden kanssa ja luontevan polun työelämään.

Kansainvälistyminen

Porvoo Campus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Haaga-Helialla on laaja kansainvälinen verkosto. Opinnoissa työskennellään osaksi monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan, ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, joko opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu tutkivaan ja kehittävään oppimiseen ja lukukausiprojekteihin, joiden toimeksiannot tulevat pääosin yrityksiltä. Lukukauden työ suunnitellaan yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa opintojaksot linkitetään työelämälähtöiseen projektiin.

Opintojen tavoitteet

Porvoo Campukselta valmistuneella tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä. Hän osaa tarttua nykypäivän haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on hyvät palvelu- ja myyntitaidot sekä tiedonhankinta-, tiedon analysointi- ja -jalostamisvalmiudet. Hän ottaa työskennellessään huomioon toiminnan kannattavuuden ja hänellä on vahva halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Liiketalouden opiskelija oppii ymmärtämään ja analysoimaan liiketalouden ilmiöitä. Hän osaa soveltaa teoriatietoa itsenäisesti ja luovasti sekä kehittää omaa toiminta-aluettansa. Opiskelu kansainvälisessä ympäristössä takaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia monikulttuurisissa ympäristöissä. Valmistuneella on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Tradenomilla on myynti- ja palveluasennetta, ja hän toimii yrittäjämäisesti.

Opetuskieli

Opetuskielenä on pääosin suomi. Lisäksi on mahdollista suorittaa osa opinnoista englannin ja/tai ruotsin kielellä. Perusopinnot antavat opiskelijalle hyvät kielivalmiudet englannin ja ruotsin kielessä.

Opintojen sisältö

Porvoo Campuksen opiskelijat työskentelevät inspiroivassa ja ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa he tottuvat haastamaan itsensä, työskentelemään eri rooleissa ja kohtaamaan ihmisiä. He oppivat kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tarpeita, tunnistamaan mahdollisuuksia sekä luomaan ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa.

Porvoo Campukselta valmistuvalla tradenomilla on vahvat ammatilliset taidot seuraavilla alueilla:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
 • Yrityksen taloudenhallinta
 • Myynti- ja palvelutaidot
 • Myynnin johtaminen
 • Itsensä johtamistaidot

Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen opintojen tavoitteena on, että opiskelija omaksuu liiketaloudellisen ajattelutavan ja ymmärtää yritysten toimintaprosesseja. Opiskelija osaa analysoida yrityksen toimintaympäristön trendejä ja vaikutuksia sekä kehittää yrityksen toimintaa.

Myynti- ja palveluosaamisen opintojen tavoitteena on sisäistää asiakasymmärryksen merkitys yritystoiminnalle. Opiskelija osaa analysoida asiakastarpeita ja hoitaa myyntiä ja markkinointia niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Opiskelija perehtyy myös myynnin johtamiseen ja sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Itsensä kehittämisen opinnoissa opiskelija perehtyy liiketalouden työvälineisiin ja tutkimusmenetelmiin sekä itsensä johtamisen taitoihin. Viestintä, tiimityö- ja esimiestaidot, sekä kansainvälinen kulttuuriosaaminen ovat osa opintoja.

Oppiminen Porvoo Campuksella tapahtuu osin aidoissa ja haastavissa työelämäprojekteissa, osaksi monikulttuurisissa ryhmissä. Projektitoimeksiannot auttavat opiskelijoita kehittämään työllistymistä edesauttavia ammatillisia verkostoja jo opintojensa aikana.

Suuntautumisopinnot

Porvoo Campuksella tradenomi voi valita suuntautumisensa seuraavista vaihtoehdoista:

 • Myynti ja visuaalinen markkinointi (su + ru, päivätoteutus)
 • Kansainvälistyvä yritys (päivätoteutuksessa)
 • Yrityksen talous (päivä ja monimuotototeutuksissa)
 • Myynti ja myynnin johtaminen (monimuoto-opiskelu iltaisin)

Porvoo Campuksella restonomi voi valita suuntautumisensa seuraavista vaihtoehdoista:

 • Tapahtumapalveluiden kehittäminen
 • Myyntipalveluiden kehittäminen

Opiskelijat voivat halutessaan valita suuntautumisensa myös englanninkielisten matkailun ja liiketalouden koulutusten vaihtoehdoista:

 • Events Management
 • Sales and Service in Business Tourism
 • International Sales and Marketing
 • Aviation Business

Alueopinnot

Alueopinnoissa opiskellaan pakollisena 10 op sekä ruotsin että englannin kieltä.

Opintojen ohjaus

Koulutusohjelman opinto-ohjaajan kanssa opiskelija voi keskustella esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksiluvuista, omasta opintosuunnitelmastaan ja Campuksen ulkopuolisista opinnoista.

Opintojen rakenne

Perusopinnot: 60 op
Ammattiopinnot: 60 op
Ammattiopinnot, suuntautuminen: 30 op
Vapaasti valittavat opinnot: 15 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op
Yhteensä: 210 op

Uramahdollisuudet

Porvoon Campukselta valmistunut liiketalouden tradenomi voi toimia liiketalouden asian­tuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä. Seuraavassa on esimerkkejä erilaisista tehtävistä, joihin liiketalouden tradenomi voi sijoittua:

 • Asiakkuuksien hallinnan ja myyntityön tehtävät / myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, tuotepäällikkö, Account Manager, palvelupäällikkö
 • Kansainväliset tehtävät vienti- tai tuontitoiminnassa ja logistiikan asiantuntijatehtävät / huolitsija, kuljetussuunnittelija, ostaja, ostopäällikkö, vientipäällikkö, vientimyyjä
 • Kaupan alan tai palvelualan asiantuntijan tehtävät / myyjä, ostaja, tiimin vetäjä, osastopäällikkö, ketjuyrittäjä, tuotepäällikkö, account manager
 • Kirjanpito- ja laskentatoimen asiantuntijatehtävät / kirjanpitäjä, laskenta-assistentti, controller, laskentapäällikkö
 • Rahoituksen ja taloushallinnon asiantuntijatehtävät / rahoitusneuvoja, sijoitusasiantuntija, talouspäällikkö, tilintarkastaja
 • Markkinoinnin suunnittelun tehtävät / markkinointiviestinnän suunnittelija, markkinointiassistentti
 • Markkinointiviestinnän ja yritysviestinnän tehtävät / viestintäassistentti, tiedottaja, copywriter, markkinointi- ja viestintäpäällikkö