Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys

Opintojen suoritusjärjestys

Liiketalouden koulutusohjelman opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Jos opiskelijalla on aikaisempia opintoja, jotka voidaan lukea hyväksi, hänen on laadittava puolen vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta niitä koskeva korvaavien suoritusten hakemus. Yleensä korvaavina opintoina voidaan hyväksyä muissa ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa suoritetut opinnot. Korvaavia opintoja koskevaa neuvontaa saa perehdyttämistilaisuuksissa sekä opinto-ohjaajilta. Korvatut opintosuoritukset opiskelija merkitsee myös henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulevat kaikki pakolliset opinnot. Pakollisten opintojen lisäksi opiskelija merkitsee opiskelusuunnitelmaan mitä vaihtoehtoisia ammattiopintoja (ASO), ammatillisia kieliopintoja ja vapaasti valittavia opintoja hän aikoo suorittaa. Opiskelija suunnittelee millä lukukaudella hän mitäkin opintoja suorittaa ottaen huomioon suositeltavan suoritusjärjestyksen.

Opinnot on ryhmitelty lukukausittain. Kullekin ryhmälle laaditaan lukukausittain lukujärjestykset, joita noudattamalla opinnot etenevät normiajassa. 

Opintojaksokuvauksien edeltävyysehdot perustuvat suositeltavaan suoritusjärjestykseen. Suoritusjärjestys on suositus, ei pakottava määräys. Lähtökohtana on kuitenkin, että perusopinnot suoritetaan ennen ammattiopintoja.

Liiketalouden koulutusohjelma HELI, tradenomin tutkinto, opetussuunnitelma HELI09, nuoret Tunnus Opinto-pisteet
1. VUOSI: 1.-2. lukukausi: Liiketoiminnan perusteiden ymmärtäminen ja analysointi - opiskelijan oppimis- ja kehittymistavoitteiden muotoutuminen    
  1. lukukausi   30
    Englannin tasokoe   0
    Ruotsin tasokoe   0
    Juridiikan perusteet LAW1LH001 3
    Yritysviestinnän perusteet* COM1LH001 3
    Yrittäjyys ja yritystoiminta (*projektityö yrityskuvaus) BUS1LH001 6
    Henkilökohtainen tietojenkäsittely* TOO1LH001 6
    Ammatillinen kasvu LEA1LH001 3
    Business English ENG1LH002 3
    Kansantalouden perusteet ECO2LH001 3
    Liike-elämän matematiikka 1 MAT1LH001 3
  Lisäksi pakollinen / suositeltava opintojakso    
    English Brush-Up ENG8LH001 (+ 3)
    Matematiikan johdantokurssi MAT8LH001 (+ 3)
    Träna strukturer SWE8LH001 (+3)
  2. lukukausi   30
    Vastuullinen liiketoiminta CSR1LH001 3
    Markkinoinnin ja myynnin perusteet MAR1LH001 6
    Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus** ACC1LH001 6
    Liike-elämän matematiikka 2 MAT2LH001 3
    Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot COM2LH001 3
    Työhyvinvointi LEA2LH001 3
    Svenska för arbetslivet SWE1LH002 6
    Toinen vieraskieli    
2. VUOSI: 3.-4. lukukausi: Liiketoiminnan kehittäminen ja kansainvälistäminen - opiskelijan ammatti-identiteetin rakentuminen    
  3. lukukausi   30
    Toiminnanohjaus LOG2LH002 3
    Logistiikka LOG2LH001 3
    Asiakkuuksien hallinta MAR2LH001 3
    Sisäinen laskentatoimi ACC2LH002 3
    Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu BUS2LH001 3
    Yritystoiminnan rahoitus FIE2LH001 3
    Yritysjuridiikka LAW2LH001 3
    Tilastolliset menetelmät MET2LH001 3
    Menestyvä työyhteisö LEA1LH002 6
  4. lukukausi   30
    International Business IBU2LH001 3
    Cross-Cultural Management IBU2LH002 3
    English for International Business ENG2LH001 3
    International Economics IBU2LH003 3
    ASO A-moduuli   15
3. - 4. VUOSI: Erityisosaaminen valitulla alueella -
opiskelijan asiantuntijuuden ja esimiesvalmiuksien kehittyminen sekä liiketoimintaosaamisen syventäminen - opiskelijan ammattitaidon vahvistuminen
   
  5. - 7. lukukausi   90
    ASO B-moduuli   15
    ASO B/C-moduuli   15
    Opinnäytetyö:   15
      - tutkimustyön perusteet ja menetelmät (suoritetaan suuntautumisopintojen alkuvaiheessa) THE7LH004 3
      - opinnäytetyöprojekti THE7LH001 12
      - kypsyysnäyte    
    Työharjoittelu PLA6LH001 30
    Vapaasti valittavat opinnot   15

Tasokokeet

Tasokokeet ovat 0 opintopistettä ja kaikille pakollisia. Tasokokeet suoritetaan orientaatiopäivien aikana englannista, ruotsista ja matematiikasta. Tasokokeiden perusteella voidaan määrittää opiskelijan osaamisen taso ja ohjata hänet oikeille opintojaksoille. Mikäli opiskelija ei läpäise ruotsin tasokoetta, hänen on suoritettava Träna strukturer -opintojakso. Mikäli opiskelija ei läpäise englannin tasokoetta, hänen on suositeltavaa suorittaa English Brush-up -opintojakso. Mikäli opiskelija ei läpäise matematiikan tasokoetta, hänen on suositeltavaa suorittaa Matematiikan johdantokurssi.