Olet täällä

Kieliopinnot, OPS 2010

Kieliopinnot, OPS 2010

Kieliopinnot

Laajuus

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa opiskellaan suomen kielen lisäksi pakollisina kielinä englantia ja vähintään kahta vaihtoehtoista kieltä.  Tarjolla olevat kielet ovat espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä.

Opiskelija suorittaa jokaisessa opinto-ohjelmaansa kuuluvassa kahdessa vaihtoehtoisessa kielessä n. 9 op:n laajuisten alkeisopintojen (perusteet 1 ja 2) lisäksi 16 op kieliopintoja. Perusopintojen laajuus molemmissa vaihtoehtoisissa kielissä on 6 op. Ammattiopintojen laajuus kussakin kielessä on 10 op. Pakollisten englannin opintojen laajuus on 18 op.

Lisäksi opiskelija tekee kielten projektin (2 op) joko englannin kielessä tai jommassakummassa vaihtoehtoisista kielistään. Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa tutkintoon sisältyy siis suomen kielen ja vieraiden kielten mahdollisten alkeisopintojen lisäksi vähintään 52 op kieliä.

Opiskelijan anomuksesta pakolliseksi kieleksi voidaan hyväksyä myös joku muu kieli kuin edellä mainittu.

Suositeltavinta on ottaa opinto-ohjelmaan pakollisina vain sellaisia kieliä, joissa opiskelijalla on jo ennen ammattikorkeakouluopintojen aloittamista hankitut pohjatiedot. Opiskelija voi kuitenkin aloittaa yhden pakollisen kielen alkeista (espanjan, kiinan, ranskan, saksan tai venäjän perusteet).

Kielten opintojen yleistavoitteet

Kielten opintojen tavoitteena on, että johdon assistentit

  • pystyvät viestimään suullisesti yrityselämän vaatimien tilanteiden ja kulttuurin mukaisesti
    (esim. puhelinkieli ja yritysesittelyt)
  • pystyvät viestimään kirjallisesti mahdollisimman oikeakielisesti vaativissa ammatillisissa tilanteissa (esim. kokousasiakirjat, PR-kirjeet ja muut liikeviestinnän kirjeet)
  • osaavat esiintyä ja kiinnittää huomiota sanattomaan viestintään.

Lähtö- ja tavoitetasot

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman kieliopintojen lähtö- ja tavoitetasojen luokituksessa käytetään kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä. Perusopinnoista lähtevien kielien lähtö- ja tavoitetasot ovat:

 

Lähtötaso

Tavoitetaso

Englanti

B2

C1

Espanja

A2

B2

Italia

A1

A2

Kiina

A1

B1

Ranska

A2

B2

Ruotsi

B1

C1

Saksa

A2

B2

Venäjä

A2

B2

Lisätietoa taitotasoista löydät Europass -sivustolta kohdasta Eurooppalainen taso - itsearviointilokerikko.

Opiskelija, joka on opiskellut ko. kieltä lukiossa tai hänellä on muuten kielestä riittävät taidot, aloittaa kielen perusopinnoista.

Alkeisopinnot

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa voi aloittaa yhden kolmesta pakollisesta kielestä alkeista. Alkeisopetusta tarjotaan espanjan, kiinan, ranskan, saksan ja venäjän kielissä, jos ilmoittautuneita on tarpeeksi. Alkeista pakollisen kielen aloittavan opiskelijan on varauduttava olemaan tunneilla jatkuvasti läsnä ja tekemään runsaasti harjoituksia, sillä alkeisopetuksessa käydään yhden lukuvuoden aikana lukion kursseja vastaava oppimäärä.

Alkeista kielen aloittava opiskelija opiskelee ensimmäisellä lukukaudella kielen perusteet 1 ja toisella lukukaudella perusteet 2. Perusteet 2 opiskellaan samalla lukukaudella kielen rakenneopintojen kanssa. Perusteet 2 -opintojaksoa suositellaan rakenneopintojaksojen rinnalla opiskeltavaksi myös niille opiskelijoille, jotka ovat aiemmin lukeneet ko. kieltä, mutta eivät ole käyttäneet sitä aktiivisesti.

Kiinan kielen alkeisopinnot järjestetään Degree Programme for Multilingual Management Assistants -koulutusohjelmassa, joten niiden opetuskieli on englanti. Saksan perusteet 1 tarjotaan kevätlukukausilla  ja perusteet 2 syyslukukausilla myös Degree Programme for Multilingual Management Assistants -koulutusohjelmassa. Näiden opintojen tukikieli on englanti.

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa ei tarjota englannin ja ruotsin kielen alkeisopetusta. Opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea ruotsin opintoihinsa, suositellaan vapaasti valittaviksi opinnoiksi HAAGA-HELIAn tarjonnasta esim. verkko-opintojaksoa ”Förbättra din svenska” (SWE8HH001).

Vapaasti valittavat kieliopinnot

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa seuraavia vapaasti valittavia kieliopintoja:

  • kielten alkeisopintojaksot (Perusteet 1 ja/tai 2)
  • ylimääräinen kieli tai ylimääräiset kielet
  • opiskelijan valitsemien pakollisten kielten perusohjelmaan (16/18 op) lisäksi suoritetut opintojaksot.

Kielten alkeisopintojaksot sekä ylimääräiset kielet luetaan aina vapaasti valittaviin opintoihin.
Kahden uuden kielen opintojen aloittamista alkeista samanaikaisesti ei suositella.

Ruotsin kielen opinnot

Ellei opiskelija ole valinnut ruotsia yhdeksi opinto-ohjelmansa pakolliseksi kieleksi, hänen on kuitenkin suoritettava opintojakso ”Liikeruotsin perusteet” (SWE1LS001), 6 op. Opintojakson suorittaminen vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6. § nojalla sellaista maan toisen kielen suullista ja kirjallista taitoa, jota vaaditaan kaksikielisessä virassa toimivalta, korkeakoulutuksen suorittaneelta valtion henkilöstöltä. Todistusmerkintä sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta annetaan tämän opintojakson perusteella niille opiskelijoille, jotka opiskelevat vain 6 op:n edestä ruotsia.

Niille opiskelijoille, jotka valitsevat ruotsin toiseksi vaihtoehtoisista kielistä, annetaan ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon todistusmerkintä opintojakson ”Ruotsin kirjallinen ja suullinen talousviestintä” (SWE4LS050) perusteella.

Yllämainitut ruotsin kielen opiskelua koskevat määräykset eivät koske sellaisia opiskelijoita, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ulkomailla tai muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Vapautusta ruotsin kieltä koskevista tutkintovaatimuksista on haettava kirjallisesti koulutusohjelmajohtajalta.

Ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneiden opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa 6 op:n laajuisia ruotsin perusopintoja. Heille kuitenkin suositellaan kypsyyskokeen kirjoittamista ruotsiksi. Ruotsia äidinkielenään puhuvat voivat valita ruotsin myös yhdeksi pakolliseksi kielekseen. Silloin heidän tulee suorittaa ruotsin opinnot syntyperäisten kielenpuhujien opetussuunnitelman mukaisesti (ks. alla).

Kielten tutkintovaatimukset englantia, espanjaa, kiinaa, ranskaa, ruotsia, saksaa tai venäjää äidinkielenään puhuville opiskelijoille.

Tutkintovaatimukset englantia äidinkielenään puhuville opiskelijoille*

op

tunnus

 

Englannin osuus opintojakson osasta "Suomen- ja englanninkielinen PR-viestintä"

3 op

COM2LS070B

 

Englannin liike- ja talousviestintä

5 op

ENG2LS001

 

British Studies

3 op

ENG8LE001

 

Suomalainen yhteiskunta ja liike-elämä

5 op

ENG8LS020

 

Englannin kieliprojekti

2 op

ENG4LS050

 

Yhteensä

18 op

 

Tutkintovaatimukset espanjaa äidinkielenään puhuville opiskelijoille

   
 

Espanjankielinen portfolio Suomesta

3 op

SPA8LS040

 

Käännösharjoituksia suomesta espanjaan

3 op

SPA8LS012

 

Espanjan yritysviestintä

3 op

SPA4LS010

 

Espanjan kirjallinen liikeviestintä

3 op

SPA4LS043

 

"Espanjan sanomalehtitekstit"-osa opintojaksosta Latinalaisen Amerikan talous ja yhteiskunta

2 op

SPA4LS046

 

Espanjan kieliprojekti

2 op

SPA4LS050

 

Yhteensä

16 op

 

Tutkintovaatimukset kiinaa äidinkielenään puhuville opiskelijoille

   
 

International Business Chinese

3 op

CHI4LE006

 

Advanced Business Chinese

3 op

CHI4LE007

 

Chinese Business Culture

3 op

CHI4LE004

 

"Chinese Business Documents"-osa opintojaksosta Economic Life of the Chinese-speaking Areas

5 op

CHI4LE015

 

Language Project in Chinese

2 op

CHI4LE050

 

Yhteensä

16 op

 

Tutkintovaatimukset ranskaa äidinkielenään puhuville opiskelijoille

   
 

Ranskan liikekielen perusteet 2

3 op

FRE4LS006

 

Ranskan liike-elämä ja PR-viestintä

3 op

FRE4LS007

 

Suomi- ja Pohjoismaatietous

6 op

FRE8LE070

 

Puolet opintojaksosta "Ranskan talousviestintä"

2 op

FRE4LS030

 

Ranskan kieliprojekti

2 op

FRE4LS050

 

Yhteensä

16 op

 

Tutkintovaatimukset ruotsia äidinkielenään puhuville opiskelijoille

   
 

Ruotsin PR-viestintä  / Norden i dag

3 op

SWE4LS061

 

Kirjallinen osuus opintojaksosta "Ruotsin kirjallinen ja suullinen talousviestintä"

2 op

SWE4LS050

 

Ruotsin liikeviestintä

3 op

SWE4LS011

 

Nordisk Handel

6 op

IBU8LS005

 

Ruotsin kieliprojekti

2 op

SWE4LS051

 

Yhteensä

16 op

 

Tutkintovaatimukset saksaa äidinkielenään puhuville opiskelijoille

   
 

Saksan kirjallinen liikeviestintä

3 op

GER4LS009

 

Saksan PR-viestintä

3 op

GER4LS066

 

Saksankielisen Euroopan talousviestintä

4 op

GER4LS040

 

Saksankielinen kaunokirjallisuus, kirjatentti

3 op

GER8LS025

 

Saksankielisen Euroopan kulttuuriportfolio -opintojakson puitteissa; kulttuuriportfolio Suomesta

3 op

GER8LS082

 

Yhteensä

16 op

 

Tutkintovaatimukset venäjää äidinkielenään puhuville opiskelijoille

   
 

Kyrillinen tekstinkäsittely ja translitterointi

3 op

RUS8LS037

 

Venäjän kirjallinen liikeviestintä

3 op

RUS4LS039

 

Venäjän kielenhuollon perusteet

3 op

RUS4LS044

 

Assistentin toimenkuva Venäjän kaupan parissa

2 op

RUS4LS010A

 

Venäjänkielinen yritysviestintä

3 op

RUS4LS010

 

Venäjän kieliprojekti

2 op

RUS4LE050

 

Yhteensä

16 op

 

 

* Mikäli näihin opintojaksovaatimuksiin sisältyy kieliprojekti, on opiskelijan tämän lisäksi tehtävä kieliprojekti myös jossain toisessa kielessä