Olet täällä

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma

Opetussuunnitelma

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus FINA08 OPS>>

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, uusi opetussuunitelma FINA17>>

Opintojaksoluettelo >>

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike Tradenomi
Tutkintotaso AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus 210 opintopistettä
Ohjelman kesto 3,5 vuotta
Opiskelumuoto Haettavissa päiväohjelmaan. Opetusta annetaan Pasilan toimipisteessä.
Opetuksessa hyödynnetään intensiiviviikkoja ja myös virtuaaliopetusta sekä monimuoto- ja etäopiskelua.
Arviointi
Tutkintovaatimukset Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 §25
Jatko-opinnot
Sijoittuminen työelämään  
Kansainvälistyminen The most appropriate time for student exchange is the fifth semester (i.e. autumn semester in the third year of study).
Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  

Koulutusohjelman profiili

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma valmentaa opiskelijaa rahoituksen ja taloushallinnon ammatillisiin tehtäviin.  Opintojen pääaihealueita ovat rahoitus, laskentatoimi, kansantalous, yritysjuridiikka, tietojenkäsittely ja kielet. Koulutus profiloituu tarjoamalla laaja-alaisen osaamiskokonaisuuden, jossa huomioidaan myös asiakaspalvelulähtöisyys ja erilaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

Koulutusohjelmasta valmistuneella on edellytykset työskennellä finanssitoimialalla esim. pankissa tai vakuutusyhtiössä tai muiden yritysten tai julkisen sektorin rahoitustehtävissä. Hän voi aloittaa uran esim. back-office toimihenkilönä, rahasto- tai analyysiassistenttina ja edetä myöhemmin vaativimpiin asiantuntijatehtäviin työkokemuksen myötä. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esim. talous- tai rahoitussuunnittelija, varainhoitaja, sijoitus-, palvelu- tai rahoitusneuvoja, vakuutus- tai korvauskäsittelijä, meklari, dealeri, analyytikko, rahoitusjohtaja jne. Opinnot antavat hyvän pohjan sekä asiakaspalvelu- että tutkimus- ja kehittämisosaamiselle, mikä mahdollistaa monia uravaihtoehtoja aina asiakasrajapinnassa toimimisesta tutkimuksellisiin taustatehtäviin. Kieliopinnot sekä mahdolliset ulkomaan vaihdossa suoritetut opinnot pohjustavat hyvin myös kansainvälistä uraa.

Koulutusohjelman tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia asiantuntijana rahoituspalvelualalla tai muissa yrityksissä rahoituksen tai taloushallinnon tehtävissä. Rahoituksen asiantuntijana hän hallitsee muun muassa rahoitussuunnittelun, rahoitusmarkkinat ja tilinpäätösanalyysin.

Ammatillinen kasvu

Finanssi ja talousasiantuntijan koulutusohjelman punainen lanka on henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu, mikä näkyy opintojaksojen sisällöissä ja toteutuksissa, työharjoittelussa sekä opintojen ohjauksessa. Talouden neuvonantaja on ammattilainen, joka suunnittelee ja toteuttaa rahoitusratkaisuja yksityishenkilöille, yrityksille tai viranomaisille. Tähän voi liittyä esimerkiksi sijoitusneuvontaa tai eläkesuunnittelua. Kattavaa ja monipuolista asiantuntemusta voidaan tarvita myös esim. vakuuttamiseen, säästämiseen sekä sijoittamiseen kohdistuvaan verotukseen liittyen.

Kasvu vastuulliseksi talousalan asiantuntijaksi edellyttää opiskelijalta pitkäjänteistä opiskelua ja alan omatoimista seuraamista. Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmassa opiskelijalle muodostuu vahva rahoitusinstrumenttien ja -markkinoiden sekä niihin liittyvän lainsäädännön tuntemus, analyyttisiä taitoja, kriittisen ajattelun taitoja sekä kykyä ottaa itsenäisesti selvää uusista asioista. Koulutuksen päättävänä prosessina toteutuva opinnäytetyö on työelämälähtöinen, finanssitoimialan tai muun liike-elämän käytäntöjä palveleva tai kehittävä tutkimushanke.

Koulutusohjelman rakenne, opetussuunnitelma FINA08

(Uuden opetussuunnitelman FINA17 rakenteeseen voit tutustua täällä).

Liiketoimintaosaamisen
perusteet:
39 op

 • Orientoivat opinnot
 • Yritystoiminnan perusteet
 • Talousmatematiikka
 • Tietotyön välineet

Yrityksen taloushallinto
ja rahoitus: 30
op

 • Taloussuunnittelu ja –seuranta
 • Yrityskaupat ja –järjestelyt
 • Talousmallinnuksen työkalut
 • Finanssialan työkielet

Kansainvälinen
liiketoiminta:
27 op

 • Principles and Practices of International Business
 • International Financial Management

Johdatus finanssialan
asiantuntijatehtäviin:
24 op

 

 • Rahoitus- ja vakuutusalan toiminta ja toimijat
 • Finanssialan asiantuntijapalvelut

Rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristö: 27 op

 

 • Arvopaperimarkkinoiden tuotteet ja toimintaperiaatteet
 • Taloustietojen tuotantoprosessit
 • Talouden tutkimus- ja kehitystyö

Opinnäytetyö: 15 op

Vapaasti valittavat opintojaksot 15 op
  Kansainvälinen vaihtomahdollisuus
  Työharjoittelu 30 op
1.2. lukukausi 3.4. lukukausi 56. lukukausi

Yhteystiedot >>