Olet täällä

Opintopolut OPS2014

Opintopolut OPS2014

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa noudatetaan syksystä 2016 lähtien uutta opetussuunnitelmaa.

Opiskelija voi valita asiantuntijuuspolkunsa seuraavista vaihtoehdoista:

 • Johtaminen ja HR
 • Juridiikka
 • Markkinointi, myynti ja palvelu
 • Kokoukset ja tapahtumat
 • Taloushallinto
 • Yhteisöviestintä
 • Yrittäjyys

Vaihtoehtoisia asiantuntijuuspolun ammattiopintoja järjestetään kuitenkin vain, jos opintojaksolle ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita.

Opiskelijan täytyy suorittaa asiantuntijuuspolun opintoja vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi on suositeltavaa, että opiskelija valitsee vapaasti valittavat opintonsa tukemaan asiantuntijuuspolkuaan.

 

Johtaminen ja HR

Johtaminen ja HR –opintopolut osaamistavoitteena on, että opiskelija   

 • ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja yhteistyötä monikulttuurisessa ja muuttuvassa organisaatioympäristössä
 • osaa soveltaa henkilöstövoimavarojen kehittämisen ja johtamisen  käytäntöjä osana organisaation kokonaisuutta
 • ymmärtää organisaatiokulttuurin, arvojen ja eettisten tekijöiden merkitystä organisaatioiden yhteistyössä
 • osaa soveltaa näitä tietoja liiketoiminnan ja yhteistyön kehittämisessä käytännön projekteina.

 

Johtaminen ja HR

Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Asiantuntijuuspolun opinnot      
  Ihmiset organisaation voimavarana 3 LEA4LS101 4
  HRM projekti 6 LEA4LS103 6
  Käytännön henkilöstöhallinto 3 LEA4LS102 7
Työharjoittelu      
  Johtaminen ja HR -pääaineeseen liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Opinnäytetyö, Johtaminen ja HR 15 THE7LS102 6

 

Juridiikka

Juridiikan opintopolun osaamistavoitteina on, että opiskelija

 • tuntee oikeudellisen ajattelun ja oikeusjärjestyksen perusteet
 • ymmärtää yritystoimintaan liittyvän oikeussääntelyn rakenteen
 • tunnistaa monipuolisesti yritystoimintaan liittyviä oikeuskysymyksiä
 • osaa arvioida lainsäädännön merkitystä erilaisissa käytännön tilanteissa
 • osaa hakea luotettavaa oikeudellista tietoa.

 

Juridiikka Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
  Yrityksen oikeudelliset vastuut 3 LAW4LS101 4
  Ajankohtaista työelämän juridiikkaa 6 LAW4LS103 6
  Sovitusti valittava opintojakso 3   7
Työharjoittelu      
  Juridiikkaan liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Opinnäytetyö, Juridiikka 15 THE7LS107 6

 

Markkinointi, myynti ja palvelu

Markkinointi, myynti ja palvelu -opintopolun osaamistavoitteena on, että opiskelija

 • osaa avustaa markkinointijohtoa integroidun markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • osaa hyödyntää uusia ja moderneja markkinointiviestinnän muotoja ja kanavia
 • ymmärtää integraation tärkeyden markkinoinnin, viestinnän ja myynnin välillä
 • tuntee eri markkinointiviestinnän yhteistyökumppanit; mainos-, media ja viestintätoimistot
 • osaa työskennellä ammattimaisesti eri markkinoinnin sidosryhmien ja alihankkijoiden kanssa
 • ymmärtää asiakaslähtöisyyden merkityksen ja kasvavan tärkeyden liiketoiminnassa
 • tietää assistentin roolin asiakaspalvelussa ja myynnin tuessa.

 

Markkinointi, myynti ja palvelu Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Vaihtoehtoiset opinnot      
  Markkinointi - käytännöt ja verkostot 3 MAR4LS101 4
  Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut 6 MAR4LS103 6
  Asiakaslähtöisyys ja palvelu 3 MAR4LS102 7
Työharjoittelu      
  Markkinointiin, myyntiin ja palveluun liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Opinnäytetyö, Markkinointi, myynti ja palvelu 15 THE7LS104 6

 

Kokoukset ja tapahtumat

Kokoukset ja tapahtumat -opintopolun opintojaksojen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää tapahtumanjärjestämisen merkityksen ja tarkoituksen yritykselle
 • ymmärtää tapahtumanjärjestämisen teorian ja osaa soveltaa sen käytäntöön
 • osaa toimia asiakaslähtöisesti yrityksen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa tapahtumanjärjestämisen näkökulmasta
 • tuntee tapahtumanjärjestämisen suunnitteluprosessin ja osaa toimia suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvien sidosryhmien kanssa
 • ymmärtää tapahtumanjärjestämisen eri tasoiset tapahtumat ja kokoukset ja niihin liittyvät erityispiirteet
 • ymmärtää tapahtumanjärjestämiseen ja -johtamiseen liittyvät tekijät, toimijat ja roolit
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida onnistuneen tapahtuman
 • osaa arvioida tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen onnistumisen.

 

Kokoukset ja tapahtumat Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
  Kansainväliset kongressit ja konferenssit 3 SER4LS101 4
  Tapahtumajärjestämisen johtaminen  6 SER4LS103 6
  Kokousdesign 3 SER4LS102 7
Työharjoittelu      
  Kokouksiin ja tapahtumiin liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Opinnäytetyö, Kokoukset ja tapahtumat 15 THE7LS103 6

 

Taloushallinto

Taloushallinto-opintopolun osaamistavoitteena on, että opiskelija

 • syventää osaamistaan joko ulkoisen laskentatoimen (kirjanpito ja tilinpäätös) tai sisäisen laskentatoimen (päätöksentekoa avustavat laskelmat) osa-alueilla
 • ymmärtää taloushallinnon roolin kannattavan liiketoiminnan tukemisessa
 • osaa tulkita tilipäätöksen avulla yritysten kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta
 • saa valmiuksia toimia esim. yrityksen taloushallinnossa tai tilitoimistossa asiakaspalvelutehtävissä tai tilintarkastusyhteisössä tilintarkastustiimissä
 • voisi toimia niissä johdon assistenttitehtävissä joissa laajemmasta taloushallinnon ymmärtämisestä on hyötyä (esim. toimistopäällikkönä, asiakasyhteyshenkilönä, esimiestehtävissä).

 

Taloushallinto Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
  Kirjanpito-ohjelman käyttö ja tilinpäätöksen laatiminen 3 ACC8LS060 4
  Opettajan kanssa erikseen sovittava opintojakso 6   6
  Sovitusti valittava opintojakso 3   7
Työharjoittelu      
  Taloushallintoon liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Opinnäytetyö, Taloushallinto 15 THE7LS106 6

 

Yhteisöviestintä

Yhteisöviestinnän asiantuntijuuspolun tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää viestinnän merkityksen liiketoiminnassa ja osaa toteuttaa, arvioida ja kehittää käytännön työyhteisö- ja sidosryhmäviestintää
 • osaa soveltaa viestinnän tietoja ja taitoja oman asiantuntijuuden kehittämiseksi
 • saa valmiuksia ja osaamista monipuolisiin organisaatio- ja markkinointiviestinnän tehtäviin
 • osaa tuottaa luovia ratkaisuja markkinointi-, maine- ja brändiviestinnän haasteisiin digitaalisessa ympäristössä.

 

Yhteisöviestintä Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
  Varmuutta viestintään - osaajasta ammattilaiseksi 3 COM4LS111 4
  Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut 6 COM4LS103 6
  Visuaaliset yritystarinat 3   7
Työharjoittelu      
  Yhteisöviestintään liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
  Opinnäytetyö, Yhteisöviestintä 15 THE7LS105 6

 

Yrittäjyys

Yrittäjyys-opintopolun osaamistavoitteena on, että opiskelija  

 • osaa suunnitella yrittäjyyspolkunsa
 • osaa tunnistaa omat valmiutensa yrittäjäksi
 • ymmärtää asenteen, tiedon, taitojen, verkostojen ja osaamisen merkityksen yrittäjyydelle
 • osaa käyttää liiketoiminnan kehittämisen välineitä
 • osaa myydä oman ideasi sijoittajille, asiakkaille ja muille osakkeenomistajille.

 

Yrittäjyys Opinto-
pisteet
Tunnus Luku-
kausi
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
Developing Entrepreneurial Mindset   3 WOR8HH010 4/6/7
Idea Contest/BootCamp   3

WOR8HH012/
WOR8HH004

4/6/7
Vaihtoehtoinen yrittäjyyttä tukeva opintojakso (erikseen sovittava) 3   4/6/7
Valinnainen markkinointi, myynti ja palvelu -polun opintojakso 3   4/6/7
Työharjoittelu      
    30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
    15 THE7LS101 6