Olet täällä

Kieliopinnot OPS2014

Kieliopinnot OPS2014

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa noudatetaan syksystä 2014 lähtien uutta opetussuunnitelmaa. Alla olevat tiedot koskevat syksyllä 2014 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita.

Laajuus

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa opiskellaan suomen kielen lisäksi pakollisina kielinä englantia ja vähintään kahta vaihtoehtoista kieltä.  Tarjolla olevat kielet ovat espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä.

Opiskelija suorittaa jokaisessa opinto-ohjelmaansa kuuluvassa kahdessa vaihtoehtoisessa kielessä n. 9 op:n laajuisten alkeisopintojen (perusteet 1, 2 ja 3) lisäksi 16 op kieliopintoja. Perusopintojen laajuus molemmissa vaihtoehtoisissa kielissä on 6 op. Ammattiopintojen laajuus kussakin kielessä on 10 op. Pakollisten englannin opintojen laajuus on 19 op.

Lisäksi opiskelija tekee kielten projektin (3 op) joko englannin kielessä tai jommassakummassa vaihtoehtoisista kielistään. Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa tutkintoon sisältyy siis suomen kielen ja vieraiden kielten mahdollisten alkeisopintojen lisäksi vähintään 54 op kieliä.

Opiskelijan anomuksesta pakolliseksi kieleksi voidaan hyväksyä myös joku muu kieli kuin edellä mainittu.

Suositeltavinta on ottaa opinto-ohjelmaan pakollisina vain sellaisia kieliä, joissa opiskelijalla on jo ennen ammattikorkeakouluopintojen aloittamista hankitut pohjatiedot. Opiskelija voi kuitenkin aloittaa yhden pakollisen kielen alkeista (espanjan, kiinan, ranskan, saksan tai venäjän perusteet).

Kielten opintojen yleistavoitteet

Kielten opintojen tavoitteena on, että johdon assistentit

  • pystyvät viestimään suullisesti yrityselämän vaatimien tilanteiden ja kulttuurin mukaisesti (esim. puhelinkieli ja yritysesittelyt)
  • pystyvät viestimään kirjallisesti mahdollisimman oikeakielisesti vaativissa ammatillisissa tilanteissa (esim. kokousasiakirjat, PR-kirjeet ja muut liikeviestinnän kirjeet)
  • osaavat esiintyä ja kiinnittää huomiota sanattomaan viestintään.

Lähtö- ja tavoitetasot

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelman kieliopintojen lähtö- ja tavoitetasojen luokituksessa käytetään kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä. Perusopinnoista lähtevien kielten lähtö- ja tavoitetasot ovat:

  Lähtötaso Tavoitetaso
Englanti B2 C1
Espanja A2 B2
Kiina A1 B1
Ranska A2 B2
Ruotsi B1 C1
Saksa A2 B2
Venäjä A2 B2

Lisätietoa taitotasoista löydät Europass-sivustolta kohdasta Eurooppalainen taso - itsearviointilokerikko.

Opiskelija, joka on opiskellut ko. kieltä lukiossa tai hänellä on muuten kielestä riittävät taidot, aloittaa kielen perusopinnoista.

Alkeisopinnot

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa voi aloittaa toisen pakollisista kielistä alkeista. Alkeisopetusta tarjotaan espanjan, kiinan, ranskan, saksan ja venäjän kielissä, jos ilmoittautuneita on tarpeeksi. Alkeista pakollisen kielen aloittavan opiskelijan on varauduttava olemaan tunneilla jatkuvasti läsnä ja tekemään runsaasti harjoituksia, sillä alkeisopetuksessa käydään yhden lukuvuoden aikana lukion kursseja vastaava oppimäärä.

Alkeista kielen aloittava opiskelija opiskelee ensimmäisellä lukukaudella kielen perusteet 1 ja 2 ja toisella lukukaudella perusteet 3. Perusteet 3 opiskellaan samalla lukukaudella kielen rakenneopintojen kanssa. Perusteet 3 -opintojaksoa suositellaan rakenneopintojaksojen rinnalla opiskeltavaksi myös niille opiskelijoille, jotka ovat aiemmin lukeneet ko. kieltä, mutta eivät ole käyttäneet sitä aktiivisesti.

Kiinan kielen alkeisopinnot järjestetään Degree Programme for Multilingual Management Assistants -koulutusohjelmassa, joten niiden opetuskieli on englanti. Saksan perusteet 1 ja 2 tarjotaan kevätlukukausilla ja perusteet 3 syyslukukausilla myös Degree Programme for Multilingual Management Assistants -koulutusohjelmassa. Näiden opintojen tukikieli on englanti.

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa ei tarjota englannin ja ruotsin kielen alkeisopetusta. Opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea ruotsin opintoihinsa, suositellaan ruotsin vapaasti valittaviksi opinnoiksi opintoja Haaga-Helian tarjonnasta.

Vapaasti valittavat kieliopinnot

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa seuraavia vapaasti valittavia kieliopintoja:

  • kielten alkeisopintojaksot (Kielen perusteet 1, 2 ja/tai 3)
  • ylimääräinen kieli tai ylimääräiset kielet
  • opiskelijan valitsemien pakollisten kielten  perusohjelmaan (16/19 op) lisäksi suoritetut opintojaksot.

Kielten alkeisopintojaksot sekä ylimääräiset kielet luetaan aina vapaasti valittaviin opintoihin.
Kahden uuden kielen opintojen aloittamista alkeista samanaikaisesti ei suositella.
 

Ruotsin kielen opinnot

Ellei opiskelija ole valinnut ruotsia yhdeksi opinto-ohjelmansa pakolliseksi kieleksi, hänen on kuitenkin suoritettava opintojakso Ruotsin liikekieli 1 (SWE1LS101), 3 op ja Ruotsin liikekieli 2 (SWE1LS102), 3 op. Opintojaksojen suorittaminen vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 § nojalla sellaista maan toisen kielen suullista ja kirjallista taitoa, jota vaaditaan kaksikielisessä virassa toimivalta, korkeakoulutuksen suorittaneelta valtion henkilöstöltä. Todistusmerkintä sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta annetaan näiden opintojaksojen perusteella niille opiskelijoille, jotka opiskelevat vain 6 op:n edestä ruotsia.

Yllämainitut ruotsin kielen opiskelua koskevat määräykset eivät koske sellaisia opiskelijoita, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ulkomailla tai muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Vapautusta ruotsin kieltä koskevista tutkintovaatimuksista on haettava kirjallisesti koulutusohjelmajohtajalta.

Ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneiden opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa 6 op:n laajuisia ruotsin perusopintoja. Heille kuitenkin suositellaan kypsyyskokeen kirjoittamista ruotsiksi. Ruotsia äidinkielenään puhuvat voivat valita ruotsin myös yhdeksi pakolliseksi kielekseen. Silloin heidän tulee suorittaa ruotsin opinnot syntyperäisten kielenpuhujien opetussuunnitelman mukaisesti (ks. alla).

Kielten tutkintovaatimukset englantia, espanjaa, kiinaa, ranskaa, ruotsia, saksaa tai venäjää äidinkielenään puhuville opiskelijoille

Syksystä 2016 lähtien äidinkielenään englantia, espanjaa, kiinaa, ranskaa, ruotsia, saksaa tai venäjää puhuvilla opiskelijoilla on samat osaamistavoitteet kuin muilla opiskelijoilla. Näin ollen heidän kieliopintonsa ovat samat kuin muilla ao. kielen valinneilla opiskelijoilla. Opiskelija sopii ao. kielen opettajan kanssa ao. kielen osaamisen näytöistä ja/tai osaamistavoitteiden saavuttamisen tavoista.