Olet täällä

Myynnin kansainvälinen viikko

Myynnin kansainvälinen viikko

Tunnus: SEL8LZ006
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. lukukaudesta eteenpäin
Kieli: englanti
Taso: vapaaehtoinen
Tyyppi: valinnainen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Myyntityön koulutusohjelman kolmannen ja sitä ylempien lukukausien opiskelijoille.

Oppimistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija

  • täydentää osaamistaan myyntityössä, myynnin johtamisessa, ostotoiminnassa ja palveluissa
  • opiskelee ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa ja ulkomaalaisten opettajien johdolla käyttäen englannin kieltä
  • soveltaa teoriaa käytäntöön
  • verkostoituu ulkomaalaisten myynnin opiskelijoiden kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • omaksuu kansainvälisen näkökulman myyntityöhön liittyviin asioihin.

Sisältö

Opintojakson sisältöön vaikuttavat eri opettajien intressit, mutta teemat käsittelevät monipuolisesti myyntityötä, myynnin johtamista ja ostotoimintaa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Englanninkieliset luennot, case-harjoitukset, ryhmätyöt ja ao. opettajan antamat muut mahdolliset tehtävät.
Oppimispäiväkirja
Artikkelianalyysit
Opintojakson jälkeen suoritettava teemakeskustelu kurssin aiheista.

Vastuuopettaja

Riku Hytönen, Pasila

Oppimateriaalit

Ao. opettajien antama materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).
Arviointitavat ja niiden painoarvot
Aktiivisuus 30 %
Oppimispäiväkirja 30 %
Artikkelianalyysi 30 %
Aktiivinen osallistuminen teemakeskusteluun 10 %

 

Countdown