Olet täällä

Ajankäytön mestari - Top Chefistä tutulla Joseph Youssefilla on monta rautaa tulessa

Ajankäytön mestari - Top Chefistä tutulla Joseph Youssefilla on monta rautaa tulessa

Helsinkiläisen Krog Madame -ravintolan keittiöpäällikkö Jo­seph Youssef on ehtivä mies. Hän te­kee täyt­tä työ­viik­koa, viimeistelee omia restonomiopintojaan sekä opettaa uusia ravintola-alan toivoja Haaga-Heliassa.

Josen ta­ri­na on se pe­rin­tei­nen. Rak­kaus toi Suo­meen 11 vuot­ta sit­ten. Jose on ol­lut ra­vin­to­la-alal­la mel­kein koko ikän­sä ja teh­nyt kaik­kea mah­dol­lis­ta sekä Suo­mes­sa että koti­maas­saan. Hän on työs­ken­nel­lyt niin tiskarina, baa­ri­mik­ko­na, tar­joi­li­ja­na, kok­ki­na, keit­ti­ö­mes­ta­ri­na kuin ra­vin­tola­pääl­lik­kö­nä.

Koti­maas­saan Li­ba­no­nis­sa Jose opis­ke­li alan tut­kin­non ja teki pal­jon alan töi­tä. Suo­meen tul­tu­aan hän ko­tiu­tui Sa­loon, jos­sa hän työs­ken­te­li useis­sa ra­vin­to­lois­sa. Hän aloit­ti tis­kaa­ja­na, mut­ta ete­ni kah­des­sa kuu­kau­des­sa ko­kik­si, kun pää­si näyt­tä­mään tai­ton­sa.

Opis­ke­le­maan Jose päät­ti läh­teä vuon­na 2010, kos­ka ha­lu­si kehittää osaamistaan ja laajentaa työmahdollisuuksiaan. En­ti­nen työ­ka­ve­ri oli ko­vas­ti suo­si­tel­lut Haaga-Heliaa, jo­ten sin­ne Jose haki, vaik­ka se oli eri kaupungissa. Mui­ta vaih­to­eh­to­ja hän ei edes har­kin­nut.

– Haaga-Helian mai­ne mark­ki­noil­la on kova. En tie­dä ke­tään, joka on val­mis­tu­nut Haaga-Heliasta ja jää­nyt työt­tö­mäk­si. Opet­ta­jien kaut­ta olen tu­tus­tu­nut myös to­del­la hy­viin kon­tak­tei­hin.

“En tie­dä ke­tään, joka on val­mis­tu­nut Haaga-Heliasta ja jää­nyt työt­tö­mäk­si.”

Sa­maan ai­kaan, kun Jose sai opis­ke­lu­pai­kan englanninkieliseltä restonomilinjalta, hän sai myös työ­pai­kan kok­ki­na turkulaisravintola Tintåsta. Siel­lä Jose sopi heti al­kuun, että pää­see käy­mään myös kou­lus­sa. Työn­an­ta­ja ym­mär­si kou­lun tär­key­den. Yksi Tintån omis­ta­jis­ta­kin on ni­mit­täin Haaga-Helian alum­ni.

Työn ja opis­ke­lun yh­dis­tä­mi­nen vaa­ti or­ga­ni­soin­tia. Asi­oi­hin pi­ti va­rau­tua viik­ko tai kak­si etu­kä­teen väli­mat­kan ta­kia. Haaga-Helia ei Josen mu­kaan ole help­po kou­lu, ja kou­lu­hom­mil­le­kin pi­ti va­ra­ta ai­kaa. Kou­lu tu­lee kui­ten­kin vas­taan, kun opis­ke­li­jan ti­lan­ne tun­ne­taan.

– Opet­ta­jat jous­tavat to­del­la pal­jon. He kyl­lä tie­tä­vät mil­lais­ta täl­lä alal­la on. Jos­kus olen ol­lut mat­kal­la lu­en­nol­le, kun töis­tä on soi­tet­tu, että joku on sai­ras­tu­nut ja pi­tää tul­la paik­kaa­maan. Opet­ta­jien kans­sa olen aina saanut so­vit­tua asi­at. Jose te­ki kou­lu­teh­tä­viä usein yö­myö­hään ja nuk­kui sit­ten tarvittaessa ju­nas­sa. Ju­nas­sa hän ei pys­tynyt mat­ka­pa­hoin­voin­nin ta­kia työs­ken­te­le­mään.

Joseph Youssef tekee tulevassa kirjassaan ruokamatkan Libanoniin. Kuva: Robert Seger

Vuon­na 2012 Jose osal­lis­tui Suo­men Top Chef -kil­pai­luun. Se muut­ti elä­mää to­del­la pal­jon. – Olin itse asi­as­sa en­nen sitä läh­dös­sä pois Suo­mes­ta ko­ko­naan. Olin eron­nut ja päät­tä­nyt pa­ka­ta ka­mat ja läh­teä Li­ba­no­niin. –Oh­jel­maan mu­kaan pää­se­mi­nen pis­ti kui­ten­kin suun­ni­tel­mat uu­sik­si. 

Top Chefin jäl­keen Joselle on avau­tu­nut pal­jon uu­sia ovia. Oh­jel­man an­si­os­ta ei ole enää tar­vin­nut to­dis­tel­la omaa osaa­mis­taan. – Top Chef -kisa on eh­dot­to­mas­ti ol­lut ura­ni koho­koh­ta. Kisan jälkeen Jose kirjoitti blogia Turun Sanomiin ja sai uusia työmahdollisuuksia.

Hän muuttikin Helsinkiin vuonna 2014 ja työskentelee välimerelliseen ruokaan erikoistuneessa Krog Madamessa. Opinnot Haaga-Heliassa ovat lopputyötä vaille valmiit. Opinahjossaan Haagassa Jose on saanut tilaisuuden myös päästä jakamaan osaamistaan muille opettajan roolissa: hän opettaa ravintola-alaa käsitteleviä kursseja vakityönsä ohessa.

Jose on opin­nois­saan eri­kois­tu­nut kan­sain­vä­li­seen ta­lou­teen, kos­ka se avaa hä­nel­le enem­män ovia ja mah­dol­li­suuk­sia. – Jo­ten­kin ei ol­lut jär­ke­vää läh­teä eri­kois­tu­maan ra­vin­to­la-alal­le, kos­ka olen peri­aat­tees­sa jo näh­nyt kai­ken, joka liit­tyy ra­vin­to­la-alaan.

Lop­pu­työn­sä Jose saa valmiiksi kevään aikana. –Sain tilaisuuden tehdä ruoka-aiheisen kirjan Libanonista, ja päätin liittää sen osaksi lopputyötäni. Kirja ilmestyykin tulevana syksynä, mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan.

Entä mitä on suun­ni­tel­mis­sa, kun to­dis­tus on kou­ras­sa? –Tulevaisuus näyttää todella valoisalta. Haluaisin jatkaa opettamista, mutta en vielä kokopäiväisesti. Olen myös perustanut toiminimen, jonka alla järjestän kokkikouluja, ruokaan liittyviä yksityiskeikkoja ja tapahtumia.

Myös haaveet oman yrityksen perustamisesta ovat vielä tallella. –Aiempi lopputyöaiheeni oli ravintola-alan konsulttiyrityksen perustaminen. Nyt se on vain pa­pe­ril­la, mut­ta ehkä to­teu­tan sen tu­le­vai­suu­des­sa. Ha­lu­ai­sin käyt­tää ko­ke­muk­se­ni hyö­dyk­si. Pit­kään on ol­lut kyl­lä haa­vee­na ava­ta oma ra­vin­to­la­kin. Josen te­hok­kuu­den tie­tä­en ei oli­si yl­lät­tä­vää, jos hän on­nis­tui­si te­ke­mään kaikkea sa­maan ai­kaan.

Josen no­pea pas­ta­re­sep­ti:

Su­la­ta pan­nus­sa lu­si­kal­li­nen voi­ta ja li­sää sin­ne ket­sup­pia. Kun ket­sup­pi on ha­jon­nut ko­ko­naan, li­sää sin­ne mai­toa tai ker­maa. Kaa­da kas­tik­keen se­kaan kei­tet­ty pas­ta. Li­sää vie­lä mitä ta­han­sa juus­toa jää­kaa­pis­ta löy­tyy ja ko­ris­te­le ru­co­lal­la. Jos ha­lu­at pas­tan kans­sa li­haa, pais­ta li­hat ja käy­tä liha­lien­tä. Li­sää lo­puk­si kas­tik­keen se­kaan.