Olet täällä

Kirjallinen yhteisöviestintä

Kirjallinen yhteisöviestintä

Tunnus: COM8HH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi tai myöhemmin
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava, katso korvaavuudet eri koulutusohjelmissa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Henkilökohtainen tietojenkäsittely -opintojakso suoritettuna tai suoritus samaan aikaa.

Oppimistavoitteet

Opiskelija hahmottaa yrityksen tai muun yhteisön viestinnän kokonaisuuden ja ymmärtää, miten viestintä vaikuttaa yhteisön toimintaan ja menestymiseen. Opiskelija osaa laatia tavoitteellisia työelämän tekstejä. Hän hallitsee myös kirjallisen raportoinnin periaatteet.

Sisältö

  • Yritys- ja muun yhteisöviestinnän perusteet
  • Kirjallinen raportointi
  • Liike-elämän kieli ja tekstilajit (esim. tiedottamisen, kaupankäynnin, myynnin, suhdetoiminnan ja rekrytoinnin viestit)
  • Verkkoviestinnän periaatteet

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. 
Ohjattu ja itsenäinen työskentely 80 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Kati Selvenius

Oppi- ja oheismateriaalit

Iisa, K. & Oittinen, H. & Piehl, A. 2006. Kielenhuollon käsikirja. 6. painos. Yrityskirjat Oy.
Karhu, M. & Salo-Lee, L. & Sipilä, J. & Selänne, M. & Söderlund, L. & Uimonen, T. & Yli-Kokko, P. 2005. Asiantuntija viestii – ajatuksesta vaikutukseen. Inforviestintä Oy.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2008. Toim. Kankaapää S. & Heikkilä, E. & Korhonen, R. & Maamies, S. & Piehl, A. 3. painos.  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 147.
Kortesuo, K. 2010. Sano se someksi. Infor.
Kortetjärvi-Nurmi, S. & Kuronen, M-L. & Ollikainen, M. 2008. Yrityksen viestintä. Edita Prima Oy.
Lohtaja, S. & Kaihovirta-Rapo, M. 2007. Tehoa työelämän viestintään. WSOYpro.
Luukkonen, M. 2006. Hauskaa kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas. WSOY.

Arvioinnin kohteet

1. yritysviestinnän kokonaisuus
2. liike-elämän viestien laatiminen
3. projektinhallinta ja projektista raportoiminen
4. aktiivisuus ja osallistuminen

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5

1 (min. 50 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tentti on suoritettu hyväksytysti. Tehtäviin tai projektityöhön on jäänyt runsaasti täydennettävää ja muokattavaa. Opiskelija mahdollisesti lipsuu sovitusta aikataulusta, mutta osoittaa kuitenkin yhteistyökykyä.

Opiskelija hallitsee alan tietoperustan ja peruskäsitteet melko hyvin. Laaditut liike-elämän viestit ovat pienin muokkauksin lähetyskelpoisia. Projektityö noudattaa ohjeistusta melko hyvin. Opiskelija työskentelee vastuuntuntoisesti ja aikataulun mukaan.

Opiskelija hallitsee alan tietoperustan ja peruskäsitteet erinomaisesti. Laaditut liike-elämän viestit ovat viimeisteltyjä ja sellaisenaan lähetyskelpoisia. Projektityö noudattaa ohjeistusta erittäin hyvin. Opiskelija työskentelee vastuuntuntoisesti ja aikataulun mukaan.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektityö 30 %, tehtävät 30 %
Tentti 40 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Countdown