Olet täällä

Kilpailustrategiat

Kilpailustrategiat

Tunnus: WOR2LZ053
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin.

Yritystoiminnan perusteet BUS1LZ002 tai vastaavat opinnot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

  • ymmärtää kilpailustrategian valinnan merkityksen ja seuraamukset koko yrityksen toiminnalle
  • tuntee keinoja yrityksen kilpailuedun saavuttamiseksi
  • tunnistaa yrityksen ympäristöstä tärkeitä kilpailukykyyn vaikuttavia muuttujia
  • ymmärtää strategian toimeenpanon merkityksen strategian onnistumisessa.

Lisäksi opiskelija saa työkaluja yrityksen strategiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakso sisältää yrityksen strategiaprosessin kuvauksen ja siihen liittyen strategisen suunnittelun peruskäsitteistön. Opintojaksolla perehdytään menetelmiin, joiden avulla voidaan tunnistaa yrityksen toimintaympäristössä vaikuttavia tekijöitä ja analysoida yrityksen toimialaa, yritystä ja kilpailijoita. Opintojaksolla käsitellään periaatteelliset kilpailustrategiavaihtoehdot, yrityksen mahdollisia tapoja kilpailuedun saavuttamiseen, kasvustrategiat sekä yritysten mahdollisia yhteistyömuotoja sekä tulevaisuuden ennakointia mahdollisten erilaisten tulevaisuuden kuvien hahmottamiseksi. Lisäksi käsitellään strategian toteuttamista ja muutosjohtamista, jotta valittu strategia saadaan onnistumaan.

Opiskelu tapahtuu lähiopetuksessa teorian ja käytännön esimerkkien kautta. Lisäksi käsiteltyä teoriaa sovelletaan ryhmätyönä toteutettavassa yritysanalyysissa, jossa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  • Yrityksen toimialan analyysi
  • Kilpailijoiden tunnistaminen ja analysointi
  • Yrityksen arvoketjuanalyysi
  • Kilpailustrategian analyysi
  • Vaihtoehtoisten strategioiden hahmottelu.

Työelämäyhteydet

Opiskelijat valitsevat ryhmissä heitä kiinnostavan yrityksen, josta tekevät yritysanalyysin. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan näihin yrityksiin luodaan kontaktit. Luennoitsijoiksi pyritään kutsumaan yrityselämän edustajia kertomaan strategiastaan ja strategisesta suunnittelusta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus muodostuu opettajan ja mahdollisten vierailijoiden pitämistä luennoista, keskusteluista ja erilaisten yritysesimerkkien käsittelyistä, mahdollisesti teemakeskusteluista sekä opiskelijaryhmien tekemien yritysanalyysien käsittelystä pienryhmissä. Mahdollisissa teemakeskusteluissa sovelletaan ongelmalähtöistä oppimisfilosofiaa (PBL).

Itsenäinen työskentely muodostuu ryhmissä toteutettavasta laajahkosta yritysanalyysista, johon kootaan keskeinen teoria, jota sovelletaan kohdeyritykseen sekä itseopiskelusta.

Oman oppimisen arviointi 1h

Vastuuopettaja(t)

Kari Hautakoski, Pasila

Oppimateriaalit

Luentoja täydentävä materiaali on valittavissa seuraavista kirjoista:

Haberberg, Adrian & Rieple, Alison 2001. The Strategic Management of Organisations. Harlow, England: Pearson Education Limited tai

Hitt, Michael A. & Ireland, R. Duane & Hoskisson, Robert. E. 2005. Strategic Management. Competitiveness and  Globalization.  Thomson tai

Lynch R. 2006. Corporate Strategy Prentice Hall

Porter, Michael E. 1985/1991. Kilpailuetu. Kolmas painos. Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy

Opintojakson alussa määritettävä mahdollinen muu kirjallisuus.

Luennoitsijan jakama muu materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tietää strategisen ajattelun merkityksen sekä keskeiset käsitteet. Opiskelija tietää keskeiset työkalut kilpailustrategian kehittämiseksi. Hän ymmärtää kilpailuedun muodostumisen ja tärkeyden. Opiskelija tietää kilpailustrategian kehittämisen merkityksen ja ymmärtää strategiaprosessin eri vaiheet sekä  keinot kilpailuedun saavuttamiseen. Hän tietää keskeiset työkalut strategiatyössä. Hän tietää strategian toimeenpanoon liittyvät haasteet.
Taidot Opiskelija taitaa joitakin strategiatyökaluja ja osaa analysoida mallien mukaan yrityksen strategiavalintoja. Opiskelija taitaa tärkeimmät työkalut ja tuo omaa ajattelua mukaan analysointiin sekä strategian kehittämiseen. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää yrityksen / yksikön strategiaa. eri työkaluja käyttäen. Hän osaa kriittisesti arvioida strategiavalintojen vahvuuksia ja heikkouksia.
Pätevyys Opiskelija pystyy osallistumaan rakentavalla roolilla tiimin strategiatyöhön. Opiskelija pystyy ottamaan vastuuta erilaisten analyysien tekemisestä strategiatyössä. Opiskelija pystyy kehittämään yksikön strategiaa sekä arvioimaan sen riskejä.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Opintojakson suoritus edellyttää annettujen tehtävien hyväksyttyä suoritusta ja läsnäoloa sovituissa tilaisuuksissa.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu kolmesta osasta:
Tentti ja mahdolliset teemakeskustelujen memot 40 %
Yritysanalyysin loppuraportti ja osallistuminen pienryhmäkeskusteluihin 40 %
Aktiivisuus ja mahdollinen PBL-työskentely 20 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/opintokokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/opintokokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Countdown